MEMBRII SECȚIEI ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGICE

MEMBRI DIN ROMÂNIA

BANCIU, Doina
Membru Titular, Vicepreședinte AOSR
A obţinut titlul de doctor inginer UPB (1989), Facultatea de Electrotehnică-Energetică, cu teza “Abordarea sistemică a automatizării proceselor de informare şi documentare la nivel naţional”, profesor universitar doctor titular din 2002, la Bibliologie şi Știinţa Informării de la Facultatea de Litere – Universitatea din Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: managementul informaţiei specific sistemelor de informare şi documentare; automatizare şi ingineria sistemelor; Sisteme de informare pentru manageri; Guvernarea bazată pe noile tehnologii; Concepte, practici şi sisteme automatizate de Informare Documentară; Automatizarea bibliotecilor; Sisteme şi reţele informatizate; Sisteme integrate şi reţele de informare.
Referinţe: CV

BRĂTIANU, Constantin – Președintele secției
Membru Titular
Profesor universitar, doctor în ştiinţe tehnice şi doctor în management la Universitatea Politehnica din Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Managementul afacerilor, Managementul schimbării, Managementul strategic şi Managementul cunoştinţelor la Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predarea în limbi străine, Academia de Studii Economice din Bucureşti. Capitalul intelectual organizaţional;Paradigmele managementului universitar; sigurarea calităţii în învăţământul superior; Management strategic universitar.
Referinţe: CV
DĂNILĂ, Nicolae
Membru Titular Fondator
Profesor universitar doctor la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. Prim-Vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Băncilor, Vicepreşedinte al Clubului de la Roma, secţiunea România.
Domenii de competenţă ştiinţifică: financiar-monetar, macroeconomie şi economie mondială; probleme referitoare la: monedă şi credit, criza financiară şi economică internaţională, operaţiuni pe pieţe de capital, comerţ internaţional şi tehnici de comerţ exterior, economie mondială, management financiar-bancar, plăţi şi garanţii în relaţiile cu străinătatea, produse bancare.
Referinţe: CV 

DOBRESCU, M. Emilian
Membru Titular
Profesor universitar doctor în ştiinţe economice, secretar ştiinţific al secţiei de ştiinţe economice, juridice şi sociologie al Acad. Române
Domenii de competenţă ştiinţifică: Riscuri economico-sociale generate de întârzierea aplicării acquis-ului comunitar în unele domenii, în vol. Fenomene şi procese cu risc major la scară naţională; Programul cadru 6 de cercetare-dezvoltare al Comisiei Europene; Ingeniozitatea în afaceri – şansă de supravieţuire în economia concurenţială; A solution To Attract and Settle The Agricultural Youth; Experienţe central europene în implementarea acquis-ului comunitar în domeniul concurenţei; “Sensurile şi existenţele corupţiei”; Efecte economice ale schimbărilor climatice; Colaborator la proiectul Publicistica sociologică românească din 1944 până în prezent, desfăşurat la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române;
Referinţe: CV 

GEANGALĂU, Susana
Membru Titular
Doctor in ştiinţe economice, Preşedinte al Fundaţiei „Ecoforest” din Piatra Neamţ
Domenii de competenţă ştiinţifică: studii de organizare ştiinţifică a producţiei şi a muncii; introducerea de noi forme de salarizare; perfecţionarea sistemului informaţional. Studii şi lucrări de analiză şi sinteză, proiecte şi planuri de dezvoltare economico-socială a judeţului Neamţ în profil teritorial; creşterea productivităţii muncii şi pregătirea profesională a personalului. Studii de organizare ergonomică a locurilor de muncă din întreprinderi şi programul de acţiune-cadru de dezvoltare a zonei montane a 18 localităţi. Organizarea ergonomică a activităţii de confecţii de la Întreprinderea de tricotaje din Piatra Neamţ. Ergonomia – ştiinţă interdisciplinară cu efect pozitiv asupra calităţii vieţii; Tehnici de aplicare a funcţiilor managementului în domeniul resurselor umane; Agroturismul şi locuinţa ergonomică.
Referinţe: CV, http://www.greenagenda.org/ecoforest.htm

GRIGORESCU, Adriana
Membru Titular
Doctor în ştiinţe economice, cu teza: Analiza economico-financiară în strategia de piaţă a societăţilor comerciale cu profil de comerţ exterior, la Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate. Profesor universitar la Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative; Conducător de doctorat (OM 3782/11.05.2010), Universitatea Valahia Târgovişte. Prodecan la Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Managementul comerţului internaţional; management financiar şi contabilitate pentru IMM-uri; training of trainers basic diplomatic skills; guvernare modernă şi integrare europeană; cercetare ştiinţifică avansată; Managementul Sectorului Public; Studii Administrative Europene, Managementul Afacerilor Publice; Marketing public, Managementul proiectelor in sectorul public, Managementul investiţiilor publice. Problematică de incidenţă între sectorul public şi privat; cercetări cu caracter interdisciplinar şi/sau multidisciplinar. 2005-prezent: Cercetător asociat la Institutul de Prognoză Economică şi Institutul de Economie Naţională din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române (2005).
Referinţe: CV

IONESCU, Ştefan-Cristian
Membru Titular, Secretar științific al secției
Profesor universitar, doctor în ştiinţe juridice, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. Conducător ştiinţific de doctorat. 1992-1995, consilier parlamentar în cadrul Departamentului tehnic legislativ al Camerei Deputaţilor; 1995-1996, consilier la Compartimentul juridic si legislativ al Presedintiei României; 1996-2001, director general al Departamentului pentru informare parlamentară al Camerei Deputaţilor. 2001-2003, secretar general al Camerei Deputaţilor.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Drept constituţional contemporan. Drept constituţional şi instituţii politice. Regimuri politice contemporane. Cercetări şi documentări în domeniul sistemelor politice, dreptului constituţional şi teoriei politice; dinamica principiilor constituţionale, teoria statului şi a instituţiilor politice, teoria generală a Constituţiei, raporturile şi echilibrul între puterile statului, mecanismele şi procedurile constituţionale de exercitare a puterii politice, statutul membrilor Parlamentului, regimul politic din România, istoria constituţională a statului român, organizarea şi funcţionarea Parlamentului României, instituţia monarhiei. Elaborarea/avizarea unor proiecte de legi, consilier parlamentar, pe probleme juridice şi legislative la Administraţia Prezidenţială.
Referinţe: CV

ANGHEL, Ion M.
Membru de Onoare
Ambasador, Prof. univ. dr. jurist
Domenii de competenţă ştiinţifică: Dreptul roman – Răspunderea civilă; Dreptul tratatelor; Dreptul Diplomatic şi Consular; Subiectele de drept internaţional: Răspunderea în dreptul internaţional, Tratatul internaţional şi dreptul intern, Regulile războiului şi dreptul umanitar, Tratatul de aderare a României la U.E., Personalitatea juridică şi competenţele Comunităţilor Europene; Diplomaţia României. Întocmirea proiectelor de tratate, de pregătirea şi de ducerea unor negocieri.
Referinţe: CV
ARDELEAN, Ben-Oni
Membru de Onoare
Conferențiar universitar, politician, doctor în științe politice (Școala Națională de Studii Politice și Administrative – București, 2009), doctor în teologie (Universitatea București, 2010). Vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Vicepreședinte Camera Deputaților (2017-2018), Secretar al Senatului României (2016), Vicepreședinte Comisia de Politică Externă, Membru Adunarea Parlamentară a NATO, Membru Consiliul Știintific „New Strategy Center”.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare în domeniile leadership; Managementului conflictelor; Drept și administrație; Managementul riscului; Principiile economiei circulare; Dezvoltare sustenabilă; Managementul organizațiilor neguvernamentale; Teorie și etică politică; Libertate religioasă; Strategii de dezvoltare naționale și internaționale; Strategie politică; interfața stat și religie.
Referinţe: CV

BĂDESCU, Ilie
Membru de Onoare
Membru corespondent al Academiei Române
Profesor universitar, doctor în filozofie-sociologie
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare în domeniul sociologiei, universitară, publicistică. Istoria sociologiei; Sociologia şi geopolitica globalizării; Teorii ale dezvoltării sociale; Risc social şi dezvoltare comunitară; Antropologie socială şi culturală; Naţiune şi naţionalism în Balcani; Teorii ale dezvoltării; Geopolitică; Sociologia problemelor sociale; Idei politice şi doctrine politice româneşti; Sociologia culturii.
Referinţe: CV

 

BOLD, Ion T.
Membru de Onoare
Profesor universitar doctor la ASE şi USAMV Bucureşti – Facultatea de Agronomie, Fac. de Management, Inginerie economică şi Dezvoltare Rurală şi Facultatea de îmbunătăţiri funciare şi Ingineria mediului
Domenii de competenţă ştiinţifică: Sistematizarea rurală, Economie funciară; Sistemul Naţional de Organizare a teritoriului în triplă relaţie: Sistematizarea (amenajarea) teritorială, Organizarea teritoriului interunităţi şi în cadrul unităţilor; comasarea terenurilor, corelarea lucrărilor de hidroamelioraţii cu organizarea teritoriului, amplasarea, dimensionarea şi organizarea terenurilor categoriilor de folosinţă – arabil, plantaţii de vii şi pomi, pajişti; amplasarea şi dimensionarea optimă a unităţilor teritoriale de bază – parcele, tarlale, sole, masive, drumuri, centre de producţie, ferme ş.a.; Exploataţia agricolă – Organizare-Dezvoltare-Exploatare; Structuri agrare în lume; Strategii pentru agricultura românească; Spaţiul rural – Definire – Organizare – Dezvoltare; Două secole de economie rurală şi agrară – Portrete şi semnificaţii; Economişti agrari şi statisticieni etc. Referinţe: CV

CHIROVICI, Eugen-Ovidiu
Membru de Onoare
Domenii de competenţă ştiinţifică:
economie, politică, jurnalistică, eseistică, scriitor. Consilier de stat pentru probleme economice al primului ministru [2002-2003], Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul Guvernului României [2003-07] iar din 2008 este consilier al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României [2008-prezent]. Eseistică şi istorie economică. Succese literare: Comando pentru general (bestseller), Spectacolul reformei văzut de la galerie. România, zece ani după… (o istorie economico-politică a primei decade postdecembriste), Naţiunea virtuală (eseu despre globalizare). Misterele istoriei: religie, politică şi bani.
Referinţe: CV, http://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ovidiu_ChiroviciGORUN, Adrian
Membru de onoare
Profesor universitar doctor la Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, catedra de Relaţii Internaţionale, disciplinele: Introducere în ştiinţele politice, Teoria administraţiei aprofundată, Acte administrative, Fundamentele filosofice ale dreptului.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Filosofie, Drept. Științe administrative, Relații internaționale, Științe politice – regândirea construcţiei ştiinţei politice şi teoriei relaţiilor internaţionale, raportului dintre teoria relaţiilor internaţionale şi manifestarea in actu a acestor relaţii în modernitatea târzie. Domeniul conceptual al ştiinţei administraţiei – administraţia publică şi administraţia de stat, particularităţile şi interferenţele publicului şi privatului, raporturile dintre administraţia publică şi puterea executivă, manifestarea relativei autonomii a administraţiei publice în raporturile cu politicul şi juridicul. Compatibilizarea administraţiei publice naţionale cu administraţia publică a spaţiului european. Modernizarea administraţiei publice şi profesionalizării funcţiei publice în modernitatea târzie.
Referinţe: CV

MÂŞU, Ştefan
Membru de Onoare
Domenii de competenţă ştiinţifică:
cercetare în domeniul cooperării economice internaţionale; economiile mondiale; marketing; comerţ internaţional, tratative economice bilaterale; management; filosofie şi sociologie; cosmologie şi antropologie. Din cărţile publicate: Omenirea secolului al XXI-lea şi Guvernul Mondial; Maestrul Mason şi Arta Regala; De la Ucenic la Calfă în Francmasonerie; Tratat de magie divină (coautor); Criză, anticriză şi Noua Ordine Mondială (coautor); Francmasoneria Dezvăluită; Masoneria, spiritul unei naţiuni.
Referinţe: CVVOICU, Marin
Membru de Onoare
Profesor universitar doctor în specialitatea Drept comunitar la Universitatea Spiru Haret din Bucureşti. Avocat, fost magistrat al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi fost judecator la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Drept civil; Drept European; Drepturile omului; Drept commercial; Dreptul de retenţie. Aplicaţii în materie civilă, comercială şi maritimă; Jurisprudenţa civilă; Dreptul comerţului internaţional şi Jurisprudenţa comercială; Dreptul maritim internaţional – Instituţii de drept maritim, Jurisprudenţa maritimă română. Protecţia europeană a drepturilor omului; Jurisprudenţa comunitară; Introducere în dreptul european; Politicile comune în constituţia U.E.; Drept comunitar general; CEDO – 50 de ani de existenţă; Uniunea Europeană – înainte şi după Tratatul de la Lisabona. Coautor a două cărţi de sociologie juridică.
Referinţe: CV, http://www.juris.ro/autori/Marin-Voicu/

DIMITRIU, SORIN-PETRE
Membru Corespondent
Profesor universitar Dr.inginer la Universitatea Politehnica Bucuresti, DHC, presedinte / vicepresedinte al Consiliului de Administraţie al Institutului Naţional de Cercetare Aerospatială “Elie Carafoli” (2008-prezent), preşedinte al Uniunii Balcanice a Metalurgistilor, (2008-prezent), preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a municipiului Bucureşti (2008-prezent), fost ministru, fost deputat.
Specializarea: Deformări plastice, metalurgie
Domenii de competență științifică: tehnologii pentru oţeluri înalt aliate şi materiale pentru aviaţie, magneziu, optimizarea şi modelarea matematică a proceselor tehnologice metalurgice, macroeconomie şi restructurare industrială.
Referinţe: CV

EPURE, Manuela
Membru corespondent
Profesor universitar doctor, ASE Bucureşti; Expert Contabil (membru al CECCAR) şi Expert contabil judiciar; prorector al a Universitatii Spiru Haret,
Domenii de competenţă ştiinţifică: Achiziţii publice. Metode şi tehnici moderne în cercetările de marketing. Studii şi Mobilităţi Europene. Managementul marketingului organizaţiei. Programe de marketing. E-learning in Europa. Ghid de bune practice [E-learning challenges in the European knowledge-based society]. Digital Literacy for effective communication in the new academic environment. The educational blogs. Principii de comportament ale consumatorului. Semiotica socială şi etica reclamelor publicitare. SPSS si Excel utilizate în analiza datelor statistice din domeniul economic, social si tehnic. The branding process assessment of the Romanian SME’s. Semantic web services for e-learning. Eco-agriculture: a successful business biodiversity model – Romania Case. Innovation, research and development in Romanian entreprises,
Referinţe: CV

IONAŞCU, Gheorghe
Membru Corespondent
Arhitect, conferenţiar universitar doctor la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Arhitectură.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Autor şi şef de proiect a peste 120 proiecte de construcţii pentru comerţ, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie, învăţământ, turism, locuinţe, în 25 de judeţe [1968-1990]. Domenii de competenţă ştiinţifică: arhitectură şi urbanism; Amenajarea teritoriului; Dezvoltarea şi reabilitarea aşezărilor umane din România-perspectivă ecologică; Dezvoltare spaţială durabilă şi urbanism; Ecopeisagistică. Managementul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Dezvoltare Regională. Ecologie şi mediu înconjurător. Expert în probleme de mediu, ecologie, management, urbanism, arhitectură, turism, habitat, dezvoltare montană. Elaborare studii şi proiecte diverse, prin Institutul Naţional de Cercetări Economice al Acad. Române, Forumul Montan din România etc.
Referinţe: CV 

LILE, Ramona
Membru Corespondent
Profesor universitar Doctor, Rector al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad
Domenii de competenţă ştiinţifică: Informatică economică, Relaţii economice internaţionale, Tehnologia produselor alimentare, Competenţe manageriale dobândite în cursul carierei, ca urmare a ocupării unor funcţii de conducere; Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene; Specialist pentru sisteme de managementul calităţii, managementul universitar, Managementul strategic; expert resurse umane şi salarizare
Realizări deosebite: Expert Evaluator UEFISCDI 2017; Reviewer: International Economics Development and Research Center – International Conference, Journal of Agricultural Science and Technology. EXPERT în Comisia de specialitate a Senatului (Ştiinţe Economice), 2008-2012
Referințe: CV, https://www.usab-tm.ro/utilizatori/universitate/file/doctorat/cv_comisia_dr/CV%20Prof.dr.%20Lile%20Ramona.pdf

PETRESCU, Marius
Membru Corespondent
Licenţiat al Facultăţii de Mecanică, Universitatea “Politehnica” Bucureşti (1975-1980); licenţiat al Facultăţii de Management-Marketing din cadrul Universităţii Româno-Americane (1991-1996); licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Banatului (1998-2002). Doctor în ştiinţe la Academia de Studii Economice, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Aspectele legislative ale activităţilor Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice; Utilizarea Programului internaţional TRACKER ’99; Cercetarea, proiectarea şi coordonarea realizării unor produse de înaltă tehnologie, responsabilităţi unicat sau de serie mică; Examinarea ştiinţifică a Programului ştiinţific NATO; Managementul resurselor umane, materiale şi financiare, management comercial şi marketing.
Referințe: CV

PREDA, Ana-Maria
Membru Corespondent
Profesor universitar doctor, Facultatea de Management-Marketing [decan în perioada 1997-2008], Universitatea Româno-Americană Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: produse-software de tip „e-learning” (software educaţional pentru instruire/autoinstruire asistată de calculator); contabilitate informatizată; sisteme informatice financiar-contabile, contabilitate managerială, managementul performanţei. Aplicaţiile informaticii în economie şi instruirea asistată de calculator; programe de instruire personalizate şi activităţi de consultanţă. Business Management; Bazele informaticii; Contabilitate generală; MANSTRAT – Simulare decizională privind managementul strategic al firmei; Informatică aplicată în economie – Baze de date şi sisteme de gestiune a bazelor de date; The Business Intelligence Challenge for the Modern Management; Controlling Solutions with MS-Dynamics; Value Creation Through Business Intelligence.
Referinţe: CV 

PRIBEANU, Costin
Membru Corespondent
CS1 dr. econ., Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, Sef Departament Sisteme şi Aplicaţii pentru Societate
Domenii de competenţă: informatică economică; interacţiune om-calculator, analiză statistică, modelare cu ecuaţii structurale, situri web pentru reţele sociale, calitatea sistemelor interactive, utilizabilitate, accesibilitate, acceptarea tehnologiei. Activitate ştiinţifică: 10 cărţi, 9 capitole în cărţi şi peste 150 articole publicate; 35 rapoarte ştiinţifice / tehnice la proiecte internaţionale şi peste 70 de rapoarte ştiinţifice / tehnice la proiecte naţionale. Peste 650 de citări, din care peste 120 de citări în baza de date ISI.
Referinţe: CV, www.ici.ro/chi-romania/pribeanu/

SUCIU, Marta-Christina
Membru Corespondent
Profesor universitar, doctor in ştiinţe economice şi conducător de doctorat la Academia de Studii Economice din Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: Planificare şi Cibernetică Economică. Investiţia în Capitalul Uman. Investiţia în educaţie şi dezvoltarea economică. Economia cunoaşterii şi civilizaţia globală. Investiţia şi speranţa în om; Economie/Economics. Noua economie şi societatea cunoaşterii/New Economics & Knowledge based society. Dicţionar de termeni economici. Educaţie, cultură şi creativitate. Proiecţia ocupării şi a deficitului de calificare. Convergenţa economică şi rolul cunoaşterii. Economia creativă şi societatea cunoaşterii. Egalitatea de şanse, managementul diversităţii şi dialogul intercultural.
Referinţe: CV


ŢÎŢU, Mihail-Aurel
Membru Corespondent
Profesor universitar dr. ing. și dr. ec.-mg., Dr. Habil., Dr.h.c.;
Titular la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul Inginerie Industrială și Management;
Membru Corespondent Academia Oamenilor de Știință din România;
Conducător de doctorat în domeniul „Inginerie și Management” la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București;
Manager Centrul Regional pentru Protecția Proprietății Intelectuale OSIM – Centrul European PATLIB din Sibiu al OSIM-EPO;
Expert PATLIB nivel III la Oficiul European de Brevete;
Domenii de competență ştiinţifică: Managementul Proprietății Intelectuale; Managementul Calității; Managementul cunoștințelor și al inovării; Inginerie Industrială; Inventică, inovare și transfer tehnologic, Management universitar;
Doctorat: 2007 Doctor în Economie, Specializarea Management; 1999 Doctor în Inginerie, Specializarea Inginerie Industrială;
Realizări deosebite: Factor Hirsch – Google 15/ Scopus 9/ Web of Science 7; Referent științific în 25 comisii de susținere a tezelor de doctorat; Membru în 33 comisii de promovare pentru conferențiar și profesor;
Publicaţii Importante: Cărti publicate în edituri din țară și străinătate – 82; Lucrări ISI Revistă 25; ISI Proceedings: 185; Cereri de Brevete de Invenție și Brevete de invenție acordate – 45;
2019, Diplomă de Excelență și Placheta „VINCIT AMOR PATRIAE” oferite de Primul Ministrul al României pentru activitate în cercetare și inventică obținute și rezultate de excepție la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva 2019 din 10-14 Aprilie 2019, București, Palatul Victoria, Aprilie 2019.
Premii: Premii Speciale obținute la Saloanele Mondiale de Inventica: 356 (255 în străinătate, 101 în țară); Medalii obținute la Saloanele Mondiale de Inventică: Aur 254, Aur Alb 1, Argint 55, Argint Masiv 1, Bronz 22.
Membru în Jurii Internaționale: Salonul Mondial de Invenții de la Geneva, Salonul Internațional de Invenții iCAN Toronto, E-NNOVATE Polonia, INOVA Croația, DIS Dubai (Președinte Juriu), KIDE Taiwan, Japan Design Idea and Invention Expo (Președinte Juriu), INVENTCOR Deva (Președinte Juriu), Euroinvent Iași, Inventica Iași, Pro Invent Cluj Napoca, UGAL Galați, Salonul de Inventică Suceava, Salonul Traian Vuia Timișoara, Salonul de Inventică pentru tineret CADET INOVA Sibiu, Salonul de Inventica al ASE Chișinău EXCELLENT IDEEA (delegat oficial din partea României), Salonul INFOINVENT Chișinău ETC.
Referinte: CV;  https://inginerie.ulbsibiu.ro/dep.iim/?p=697; https://scholar.google.com/citations?user=dPlXcdMAAAAJ&hl=en; https://www.researchgate.net/profile/Aurel-Mihail-Titu; https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAI-6006-2020; http://www.artasibiu.ro;

VEDINAŞ, Verginia
Membru Corespondent
Prof. univ. dr. Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti – Doctorat în Drept (1998) şi doctor in Filozofie (2005), Diplomă de licenţă în Drept Economic şi Administrativ (1984) si Drept (1992). Din Iulie 2007- Conducător de doctorat, Specializarea „Drept”, în cadrul I.O.D. a Universităţii Bucureşti; 2008-prezent Membru al Curţii de Conturi a României, Consilier de Conturi, şeful Departamentului Juridic din cadrul Curţii de Conturi;
Referințe: CV 

POPA, Ion
Membru Corespondent
Prof. univ. dr., Decan Facultatea de Management – Academia de Studii Economice din București, conducător de doctorat în domeniul Management
Domenii de competenţă ştiinţifică: management strategic; managementului serviciilor de sănătate; managementul cunoștințelor, managementul IMM-urilor; coordonare proiecte de cercetare-dezvoltare; elaborarea ultimelor trei Strategii ale Academiei de Studii Economice din București (pentru perioada 2007-2014, 2014-2020 și 2021-2030) și a Strategiei de cercetare pentru perioada 2021-2030.
Referințe: CV http://www.doctorat.ase.ro/Media/Default/Membrii/Management/DEC2020/Popa%20Ion%20CV_RO.pdf


CREŢU, Iulian
Membru Onorific
Preşedinte al Fundaţiei Naţionale „Henri Coandă” pentru sprijinirea tinerilor supradotaţi, Iulian Creţu este apreciat în probleme de economie şi estetică industrială – design, fiind un adevărat precursor în aceste domenii. Lucrările publicate sunt folosite cu succes în cercetare, promovare şi eficienţă în toate domeniile, mai cu seamă în comerţ, industrie uşoară, învăţământ, educaţie etc. Se remarcă în mod deosebit activitatea desfăşurată în domeniul cercetării ştiinţifice şi activităţii în plan social şi cultural pentru promovarea şi recunoaşterea tinerilor supradotaţi în cadrul Fundaţiei Naţionale Henri Coandă, fiind recunoscut prin rezultatele meritorii pe plan intern şi internaţional, în cei 25 de existenţă ai acesteia.
Referinţe: CVDOBRESCU, Paul
Membru Onorific
Profesor universitar, Doctor în Filozofie, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA). Conducător de doctorat în Știinţele Comunicării, Școala Doctorală din cadrul SNSPA (2008-prezent).
Domenii de competenţă ştiinţifică: Geopolitică şi Globalizare, Mass media si societate, Știinţele Comunicării, Sociologie, Sociologie Politică
Realizări deosebite: Cărţi în edituri din străinătate: Viclenia Globalizării. Asaltul asupra puterii americane, Un deceniu cât un secol: secolul lumii emergente şi Crizele de după criză. O lume fără busolă şi fără hegemon.
Referințe: CV


NEGUŢ, Silviu
Membru Onorific
Doctor în geografie, Universitatea Bucureşti, 1984, Profesor universitar (din 1993) la Academia de Studii Economice din Bucureşti; Conducător de doctorat din 2000. Secretar cu relaţiile internaţionale al Societăţii Române de Geografie, Preşedintele Comisiei Vieţii şi ale Pământului (CNCSIS); Redactor şef al Editurii Enciclopedice, redactor şef al revistei „Jurnal Economic”/Economic Journal, preşedintele Consiliului de Administraţie al CERTINVEST S.A.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Geografie; Geopolitică; Geostrategie; Geoeconomie; Modelare matematică în geografia umană etc.
Referinţe: CV


POP, Napoleon
Membru Onorific
Cercetător ştiinţific 1 Dr. economist
Domenii de competenţă ştiinţifică: Competitivitatea exportului exterior al României; Rezultate profesionale cu impact decizional legislativ şi guvernamental în domeniile strategiei tranziţiei, construcţiei instituţionale, organizării transmiterii, stocării şi prelucrării informaţiilor de economie mondială, comerţ internaţional şi ale sistemului financiar naţional cu tehnologie IT, cel al negocierilor unor acorduri majore pentru România (cu SUA, CEE, FMI, de asociere şi aderare la UE), cel al perfecţionării pregătirii profesionale în cadrul şcolilor doctorale ale INCE şi Academiei Române. O parte din aceste rezultate, în sinteză şi cu interpretare filozofică, îşi găsesc expresia în cărţile scrise în calitate de autor şi coautor din perioada mandatului BNR (Credinţă şi Economie, Virtuţile Politicii Monetare, Decizia de Politică Monetară, Despre Criză cu Discernământ şi fără Mânie, Spre o Monedă Globală).
Referinţe: CV

URS, Iosif
Membru Onorific
Doctor în Drept la disciplina dreptul muncii (1977), Iosif Urs este Preşedintele Consiliului de Administraţie şi totodată Preşedintele Universităţii ”Titu Maiorescu” (2016- prezent); Conducător de doctorat în domeniul Drept.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor; Dreptul muncii [raporturi de muncă, contracte civile, dreptul organizării întreprinderilor şi societăţilor comerciale]; Drept comercial. Contracte de cercetare coordonate de Academia Română, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Invăţământul Superior (CNCSIS), Academia de Studii Economice şi Universitatea Titu Maiorescu. Iniţiatorul ideii de organizare şi desfăşurare a Conferinţei internaţionale “Educaţie şi Creativitate pentru o Societate bazată pe Cunoaştere”.
Referinţe: CV

CONSTANTINESCU, Ileana
Membru Asociat
Profesor universitar dr. emerit, Academia de Studii Economice București
Department of Modern Languages and Business Communication
Expert în modalitățile, dimensiunile și intensitatea pătrunderii termenilor economici anglo-saxoni în franceza contemporană, Interculturalitate în afaceri și multilingvism; Din 2000, membră a Asociației franceze „Actions pour promouvoir le français des affaires“, Franța, Paris
Domenii de competență științifică: economic, juridic, lingvistic, franceza de afaceri. Activitate de cercetare științifică materializată prin comunicări științifice prezentate la conferințe naționale și internaționale, congrese internaționale, articole și cărți publicate; Cărți publicate: 2006 Romgleza și lupta pentru „o balanță lingvistică echilibrată“ la editura Milena Press republicată și adăugită în 2013. În 2022 a publicat în colaborare la editura Milena Press cartea „Câteva aspecte juridice și economice din România și rolul științei în soluționarea crizelor contemporane“;
Conduce un atelier de interînțelegere româno-franceză unde au participat laureații concursului Le Mot d’Or din mai multe țări francofone; a prezentat în franceză cartea „Câteva aspecte juridice și economice din România și rolul științei în soluționarea crizelor contemporane“ împreună cu Anca-Nicoleta Precup. Distinsă cu două medalii la Paris, sub egida Ministerului Culturii din Franța, oferite de Asociația franceză „Actions pour promouvoir le français des affaires“ în 2001 și 2004. Pentru rezultate deosebite în domeniul cercetării economice, Academia de Studii Economice din București mi-a acordat în 2001 diploma Nicolae Georgescu-Rœgen.
Referințe:

CEOCEA, Costel
Membru Asociat
Conferentiar univ. Dr. management, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania şi preşedinte al SIF Moldova
Domenii de competenţă ştiinţifică: management financiar, managementul riscurilor, integrarea conceptului de rezilienţă în managementul activ al portofoliilor fondurilor de investiţii alternative în perioade turbulente şi de crize, riscurile afacerilor, micro-economie, macro-economie, fonduri alternative de investiții
Referințe:
DĂNIŞOR, Dan-Claudiu
Membru Asociat
Profesor universitar dr., conducător de doctorat (din 2009) în domeniul Drept Constituţional, Universitatea Craiova
Domenii de competenţă ştiinţifică: Drept Constituţional şi Instituţii Politice; Drepturile omului; Teoria generală a dreptului. Filosofia dreptului: marile curente; Drept civil. Teoria generală a actelor cu titlu gratuit; Creşterea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale prin furnizarea de module de pregătire în domenii specifice; Organizarea şi implementarea unui sistem de educaţie juridică şi antiinfracţională în licee. Din 2008 este coordonatorul Departamentului de proiecte europene al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative şi decan al aceleiaşi facultăţi.
Realizări deosebite: Premiul „Simion Bărnuţiu” acordat de Academia Română 2004 pentru cartea „Filosofia dreptului. Marile curente”, All Beck, Bucureşti, 2002. Premiul Uniunii Juriştilor din România pentru cartea „Drept civil. Contracte speciale”, All Beck, Bucureşti, 2003. Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Juridice din România (din decembrie 2015) şi Rector al Universităţii din Craiova [2012-2016]
Referințe: CV, https://drept.ucv.ro/despre/lista-cadrelor-didactice/departamentul-de-drept-public-si-stiinte-administrative/165-dan-claudiu-danisor.html

DINU, Vasile
Membru Asociat
Profesor, Doctor în economie în anul 1999 cu teza „Impactul standardizării şi certificării produselor asupra protecţiei consumatorilor”. Profesor universitar (din 2007) la Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Profesor asociat la Facultatea de Administraţie si Afaceri din Universitatea Bucureşti (2012-2015).
Domenii de competenţă ştiinţifică: Protecţia consumatorilor şi Managementul calităţii; Managementul relaţiilor cu clienţii, Consultanţă în domeniul protecţiei consumatorilor; Ministerul Educației din România i-a acordat titlul de Profesor evidenţiat în 1989, iar Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti pe cel Profesor Emerit pentru excelenţă didactică şi de cercetare în domeniul ştiinţelor economice în 2014.
Referințe: CV
https://scholar.google.ro/citations?user=qTwhMrAAAAAJ&hl=de
https://www.researchgate.net/profile/Vasile_Dinu2
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2099608
http://ad-astra.ro/whos-who/?userid=3762

DRAGOMIR, Camelia-Cristina
Membru asociat
Profesor universitar doctor, abilitat în domeniul de doctorat management, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe economice și Administrarea afacerilor
Domenii de competenţă ştiinţifică: Managementul afacerilor, Antreprenoriat, Managementul parteneriatelor pentru dezvoltarea durabilă, Comunicare și negociere în afaceri, Management bancar, Managementul organizaţiilor publice; Experienţă în derularea şi implementarea proiectelor de cercetare  în calitate de director sau expert pe  termen lung.
Realizări științifice deosebite: Diplomă de Excelenţă pentru cel mai mare număr de citări în Web of Science, Amfiteatru Economic, Thomson Reuters, 2014 Journal Citation Reports®; Redactor şef al Review of General Management, BDI Journal; Membru al unor organizaţii profesionale recunoscute:, Societatea Academică de Management din România, World Economists Association, Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România, International committee of distance learning; Iscra  Gifted  Education, Asociaţia Română de Marketing; Recenzor Jurnale ISI și BDI. Publicaţii importante: Cărți și capitole în cărți publicate în edituri din țară și străinătate = 38; Articole în reviste de specialitate indexate ISI Web of Science și BDI=69; Conferinte internationale publicate, inclusiv în volume ISI =65
Referinţe: CV
http://www.managementgeneral.ro/
https://ideas.repec.org/f/pst284.html
http://samro.ro/index.php/filiale/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/150/

FODOREAN, Daniel
Membru Asociat
Conferențiar universitar doctor, decan la Institutul Teologic Baptist din București; teolog, jurist și educator
Domenii de competenţă ştiinţifică: management educațional, educația online, leadership bisericesc, ecleziologia aplicată, drepturile omului și dreptul bisericesc. Printre cele mai recente proiecte de cercetare și publicistice se numără „Educația prin E-learning” (2020), „Biserica Online. Analiză și Perspective”( nr. 78/31.03.2021) și „Revitalizarea și Creșterea Bisericilor Evanghelice Române la sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI” (121b/10.05.2021).
Referinţe: CV


NEAGU, Olimpia
Membru Asociat
Profesor universitar doctor abilitat la Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad – Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie
Specializare: Economie
Domenii de competență ştiinţifică: capital uman – dezvoltare economică, complexitate economică și mediu, globalizare, energie-dezvoltare-poluare
Realizări științifice deosebite: Coordonator de doctorat; Editor invitat pentru numere speciale ale jurnalelor ISI Mathematics (IF2021:2.592) și Energies (IF2021:3.250); 252 citări în Web of Science, H index în Web of Science = 5; 17 articole în publicații indexate în Web of Science; Proiecte de cercetare: capital uman (proiect internațional, director de proiect; proiect național, director de proiect); dezvoltare durabilă (participare în proiect internațional și proiect național); biologie-medicină-statistică medicală (participare în proiect internațional); Editare și coordonare raport de cercetare, 2012 (RO, HU, EN), Președinte Comisia de Etică în Cercetarea Științifică a Universității de Vest ”Vasile Goldiș” Arad (din 2016-prezent); Recenzor Jurnale ISI din 2013 -prezent; Implicare în 38 de proiecte pe bază de grant, din care 31 sunt elaborate după idei proprii și implementate având calitatea de director de proiect. Publicaţii importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate = 33, din care: 7 cărți co-autor, 10 capitole în volume comune, 16 cărți autor unic, coordonare/editare; Articole în reviste cotate ISI = 9 (+6 în reviste ESCI); Conferinte internationale publicate în volume = 12. Premii internaționale = 1
Referințe: CV

OTOVESCU, Maria-Cristina
Membru Asociat
Profesor universitar doctor abilitat la Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept și Științe Administrative
Specializare: Ştiinţe economice, juridice şi sociologice
Domenii de competență ştiinţifică: Drept, Sociologie, Științe politice
Realizări științifice deosebite: Cercetarea juridică și sociologică a problematicii drepturilor omului în societatea contemporană
Publicaţii importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate – 44; Articole în reviste cotate ISI – 4; Conferinte internationale publicate în volume -32; Premii internaționale – 0/ naționale – 5.
Referințe: CV


PĂVĂLEANU, Vasile
Membru Asociat
Profesor universitar doctor, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, Drept internațional
Domenii de competenţă ştiinţifică: Drept penal european, Relații părinți-copii în dreptul internațional privat
Referinţe:
SĂRARU, Cătălin-Silviu
Membru Asociat
Conf. univ. dr. habil., Conducător de doctorat în cadrul Școlii doctorale de Drept din Academiei de Studii Economice din București
Specializare: Științe juridice
Domenii de competență ştiinţifică: drept public, drept administrative
Realizări științifice deosebite: 1. Înființarea și conducerea singurei reviste de științe juridice din România indexată în Web of Science și în Scopus. În calitate de fondator și redactor-șef al revistei „Juridical Tribune – Tribuna Juridica” (www.tribunajuridica.eu) am reușit indexarea revistei în WEB OF SCIENCE Clarivate Analytics și în SCOPUS. In prezent revista „Juridical Tribune – Tribuna Juridica” este singura revistă de științe juridice din România indexată în WEB OF SCIENCE și în SCOPUS. 2. Promovarea internațională a cercetării științifice românești în domeniul juridic prin organizarea de conferințe internaționale indexate in Web of Science. 3. Autor a peste 100 de articole publicate în European Review of Public Law, Access to Justice in Eastern Europe, Precedente. Revista jurídica, Juridical Tribune, Revista Transilvană de Științe Administrative, Acta Juridica Hungarica, Dreptul, Curentul Juridic, Acta Universitatis Danubius. Juridica, Revista de Drept Public, Pandectele române, Curierul Judiciar, Caiete de drept internațional, Tribuna Economică, Economie și Administrație locală etc. 4. Publicarea Tratatului de contencios administrativ la Editura Universul Juridic in 2022. 5. Înființarea Editurii Adjuris – singura editură din domeniul științelor juridice din România recunoscută de Web of Science. Publicaţii importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate = 17, Articole în reviste cotate ISI = 47, Conferinte internationale publicate în volume (editor a 4 volume indexate in Web of Science
Referințe: CV, https://www.webofscience.com/wos/author/record/R-8323-2019)

STEGĂROIU, Ion
Membru Asociat
Doctor în ştiinţe economice cu teza „Restructurarea siderurgiei româneşti în condiţiile economiei de piaţă”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, 1997. Profesor universitar la Universitatea Valahia din Târgovişte şi conducător de doctorat în domeniul Management la IOSUD – Universitatea Valahia din Târgovişte; Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Prorector cu probleme de învăţământ;
Domenii de competenţă ştiinţifică: Metode şi tehnici de management; Strategii manageriale; Planificare strategică; Managementul resurselor în serviciile de sănătate; Economie industrială; Lideriat; Strategii de comunicare internaţională; Metode de decizie multicriterială în problemele complexe de mediu; Investiţiile şi relansarea economică; Strategii de marketing; Siderurgia europeană; IMM-uri; Tranziţia sistemelor economice şi ajustările structurale; Recuperarea şi utilizarea economică a subproduselor industriei siderurgice etc. etc. Principii: respectul faţă de ştiinţă; faţă de ceea ce s-a creat în trecut; lucrul bine făcut; promovarea spiritului de echipă prin luarea în considerare a ideilor celorlalţi, încurajarea creativităţii şi asigurarea echilibrului şi coerenţei echipei; interdisciplinaritatea.
Referinţe: CV, https://www.scoaladoctorala.valahia.ro/wp-content/uploads/2018/08/CV_Stegaroiu_Ion.pdf

ŢICLEA, Alexandru
Membru asociat
Profesor universitar doctor, Expert în domeniul dreptului muncii;
Domenii de competenţă ştiinţifică: Dreptul muncii: Codul muncii – Comentat şi adnotat cu legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă; Retorică; interpretarea şi aplicarea legislaţiei muncii potrivit noilor realităţi economice şi sociale, adaptarea la economia de piaţă, necesitatea perfecţionării ei permanente, în concordanţă cu dreptul internaţional şi european al muncii. Dreptul securităţii sociale; dreptul civil; dreptul comercial; • Arbitru în materia proprietăţii intelectuale; • Fondator şi director al Revistei române de dreptul muncii – Editura Wolters Kluwer Romania (Revistă indexată BDI: Hein online). Membru în comitetul de cercetare al Proiectului „The right to strike in Europe” – „Dreptul la grevă în Europa”
Referinţe: CV

– MEMBRI DIN STRĂINĂTATE –

ALBAGLI, Claude
Membru de Onoare
Universitatea din PARIS, FRANŢA
Prof. universitar Doctor în ştiinţe economice la Universitatea Panthéon-Assas (Paris II).
Domenii de competenţă ştiinţifică: Economie, istoria economiei. Activitatea profesional didactică desfăşurată în cadrul Institutului CEDIMES, cu sediul în Paris, ocupând în prezent funcţia de Preşedinte. Conducător de doctorat.
Activitate publicistică: Director al editurii Conjoncture, în cooperare cu cotidianul Les Echos şi Mouvements Economiques et Sociaux.
Referinţe: CV
http://econpapers.repec.org/article/prsrtiers/tiers_5f0040-7356_5f1991_5fnum_5f32_5f125_5f4600_5ft1_5f0229_5f0000_5f2.htm

FOTA, Dionysius
Membru de Onoare
Waldkraiburg, GERMANIA
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare ştiinţifică tehnică şi aplicativă; activitatea ştiinţifică în domeniul economiei. Determinarea influenţei asupra mediului înconjurător a construcţiilor inginereşti realizate în scoarţa terestră. Modul de funcţionare al ordinii economice care funcţionează în societatea capitalistă industrială. Căi şi procedee de reformare ale unei societăţi şi ale unei economii naţionale. Macroeconomie Comparată; „Fapte de criminalitate economică”;
Criza economică din România anului 2009, cauze – efecte – soluţii. Măsuri complexe de stopare a crizei şi soluţii de reabilitare a economiei naţionale. Radiografia dezindustrializării României, cauza de bază care a declanşat criza economică actuală.
Referinţe: CV
http://www.amosnews.ro/dionysius-fota-separatia-puterilor-stat-2012-12-02

GRIBINCEA, LILIA
Membru de Onoare,
Chişinău, Republica MOLDOVA
Conferenţiar universitar la Facultatea de Drept, Departamentul Drept Internaţional şi European, Universitatea de Stat din Moldova (din august 1993); Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, începând cu 8 decembrie 2016. Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, din anul 2003.
Domenii de competenţă ştiinţifică: dreptul comerţului internaţional; contracte comerciale internaţionale; arbitrajul comercial internaţional; dreptul bancar; desfăşurarea activităţii instituţiilor de credit în Uniunea Europeană; dreptul afacerilor al Uniunii Europene; dreptul european al contractelor; medierea conflictelor comerciale interne şi internaţionale. Realizări deosebite: contribuţia la dezvoltarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul arbitrajului comercial internaţional, medierii, organizaţiilor necomerciale, contractelor comerciale internaţionale.
Referinţe: CV; https://arbitration.ccir.ro/lista_arbitri.pdf; http://www.arbitraj.chamber.md/index.php?id=35

ILIE, Gilbert
Membru de Onoare,
Rio de Janeiro, BRAZILIA
Membru al Asociaţiei Diplomaţilor Şcolii de Război din Brazilia; Profesor univ. dr., cercetător, sociolog, politolog, jurnalist şi om de spirit brazilian de origine română. Cetăţean de onoare al statelor Texas si Nebraska.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Sociologie; Politică. Cărţi: „Conviviologia. Ştiinţa Conviviului. Conviviologia [Ştiinţa conviviului] este un termen creat de însuşi Ilie Gilbert şi defineşte ştiinţa si arta de a crea armonia; este o carte despre viaţă şi comunicare umană în care se vehiculează idei despre ştiinţa intercomunicării şi interacţiunii, despre ştiinţa de a crea armonia, o modalitate de a ieşi din izolare şi suficienţă, o soluţie de-a ne asculta şi a gândi împreună marile teme ale contemporaneităţii. Profesorul Gilbert sparge paradigma celor două tipuri de singuratăţi: a celor care vorbesc şi a celor care nu ascultă, propunând dialogul asumat, într-un conviviu al pluralităţii, consensul realizat prin nevoia de unitate în diversitate. „Lider Master Class”, subintitulată „Curajul de a gândi”, este o carte dedicată viitorilor politicieni.
Referințe: CV, http://www.ziare.com/articole/ilie+gilbert

KANDŽIJA, Vinko
Membru de Onoare, Rijeka, CROAŢIA
Profesor universitar doctor la Universitatea din Rijeka, Facultatea de Economie, Croatia. Director CEDIMES Rijeka (Centrul pentru Studii în Dezvoltare Internațională și Economică și mișcări sociale – Paris, Franța).
Referințe: CV
NEGREPONTI-DELIVANIS, Maria
Membru de Onoare, Salonic, GRECIA
Profesor universitar doctor Honoris Causa al Universităţilor din Democritos (Tracia), Târgovişte (România), Altai (Rusia) şi Kainar (Kazahstan). Visiting-Professor: Washington, New York, Paris, Roma, Bonn, Marsilia, Florenţa, Trieste, Sofia, Bratislava, Melbourne, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Port-au-Prince.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Economie, istoria economiei, macroeconomie. Dezvoltare economică, repartizarea venitului naţional, economia subterană, globalizarea, economiile de tranziţie.
Referinţe: CV
http://marianegrepontidelivanis.blogspot.ro/2011/12/entree-oficiellle-de-maria-negreponti.html


– PIOS OMAGIU MEMBRILOR DECEDAŢI –

ANA, Gheorghe
Membru Titular
n. 22 ian. 1936, Pucioasa, DB – d. 15 iun. 2014, Petroşani, HD
Profesor universitar, doctor în ştiinţe economice, la Universitatea de Ştiinţe din Petroşani, politician.
Contribuţii deosebite în domeniul economico-financiar, contabilitate, comerţ, finanţe, buget, mecanisme şi politici financiare (Finanţe, Calcule economice şi evidenţa operativă, Evidenţa contabilă în comerţ). Management financiar, asigurări şi reasigurări, politici fiscale; managementul firmei. Profit. Folosirea sistemului expert în managementul firmei. Finanţele întreprinderii, Finanţe şi asigurări. Personalităţile României contemporane; Protagonişti ai vieţii publice; Cartea Albastră a Democraţiei; Protagonişti ai vieţii economice; Personalităţi române şi faptele lor 1950-2000.
Biografie

DUMBRAVĂ, Vasile
Membru Corespondent
n. 10 iunie 1947, Chesa, BH – d. la 24 iulie 2016, Bucureşti
Profesor univ. doctor Honoris Causa al Universităţii Lybniz din California, Director executiv la Curtea de Conturi a României; Preşedintele executiv al Clubului Investitorilor; Prof. univ. dr. ec. & ing., Universitatea TITU MAIORESCU Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice.
Domenii de competenţă ştiinţifică: educaţie, producţie, cercetare-dezvoltare, relaţii economice internaţionale. Economia de piaţă contemporană;
Expert în educaţia şi protecţia consumatorilor; negociator expert în domeniul economiei de piaţă funcţionale. Managementul resurselor umane.
Referinţe: CV


BĂCESCU, Marius-Ovidiu
Membru Titular Fondator
n. 5 iunie 1943, Icuşeşti, NT – d. 1 aprilie 2017, Bucureşti
Profesor universitar doctor, conducător de doctorat în specializarea Cibernetică şi Statistică Economică la ASE Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare şi proiectare în domeniul sistemelor informatice pentru conducerea economică; Macroeconomie – compendii, dicţionare, teste şi probleme cu rezolvări. Statistică. Criza economică din România anului 2009 – cauze, efecte, soluţii. Analize, politici şi strategii macroeconomice; Knowing Romania – Member of the European Union, Dicţionar de macroeconomie; Teste şi probleme de macroeconomie; Macroeconomie intermediară; Macroeconomia riscului de ţară; Angajarea şi răspunderea guvernamentală.
Referinţe: CV


DUMITRESCU, Florea
Membru de Onoare
4 aprilie 1927 Gârdeşti (TR) – 16 aprilie 2018, Bucureşti
Ministrul de finanţe al României în perioada 1969-1978, ambasador al României în China (1978-1983). Guvernator al Băncii Naţionale a RSR [1984-1989]. Vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România [AGER].
Domenii de competenţă ştiinţifică: Cercetare în economia comerţului, stabilitate monetară. Analize-Studii în domeniile economiei, finanţelor, creditului, relaţiilor comerciale şi aderării la Uniunea Europeană, a reformei economice în România, R.P. Chineză etc. Ca ministru, a contribuit efectiv, prin mecanismele specifice financiare şi monetare la creşterea, dezvoltarea şi modernizarea industriei, agriculturii la menţinerea echilibrului financiar şi valutar al ţării. Cărţi publicate: „Tranziţia 1990-2004 Experienţa românească”; „Dicţionar statistic-financiar, 1965 – colectiv de autori; „Evantaiul celor 10000 de gânduri. România şi China. Trei veacuri de istorie”; „Politici macroeconomice de integrare a României în Uniunea Europeană”,
Referinţe: CV 

STĂNESCU, Vasile
Membru de onoare al Academiei Române
Membru Titular Fondator AOSR
4 februarie 1925 București – 13 martie 2019, Bucureşti
Profesor universitar, doctor în ştiinţe economice.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare pluridisciplinară în domeniul economiei şi celor conexe. Drept economic, management, teoria patrimoniului, dreptul şi mecanismul economic. Cercetările pluridisciplinare, efectuate individual sau în colaborare, au dus la reevaluarea unor concepte economice şi juridice. A lansat un concept nou – ecodreptul. Alte domenii: Dreptul afacerilor; Unitatea economică; Gestiunea economică; Dreptul şi mecanismul economic, Dreptul economic, Teoria Patrimoniului, Societatea Civilă, Ştiinţa globalizării, Globalizarea – spre o nouă treaptă de civilizaţie, Probleme ale integrării României în UE – cerinţe şi evaluări, Bazele dreptului civil.
Referinţe: CV 

PETRESCU, Ion
Membru Titular
4 februarie 1928 – Râmnicu Sărat, BZ – D. la 21 noiembrie 2020, Brașov
Prof. univ. dr. economist, doctor în psihologie; Din 1997, conducător ştiinţific de doctorat în management – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Rector al Universităţii Andrei Mureşanu Braşov, 1993-1996 şi Rector al Institutului de Ştiinţe Economice şi Juridice din Braşov. Din 2004 Director coordonator la Universitatea Spiru Haret Braşov.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Management de mediu. Psihologia conducerii colective a întreprinderii industriale. Practici moderne în Managementul general şi Managementul resurselor umane. Consultanţă de marketing pentru firme româneşti. Formare, deprinderi şi aptitudini de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată. Elaborarea cadrului teoretic al problematicii managementului riscului. Implementarea managementului pe baza unui centru de performanţă în cadrul direcţiei de marketing.
Referinţe: CV 

VAINER, Aurel
Membru de Onoare
10 ianuarie 1932 – 31 octombrie 2021
profesor universitar asociat, doctor în economie, Universitatea Spiru Haret. Vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipului Bucureşti [1990-2004], Președintele Federației Comunităţilor Evreieşti din România
Domenii de competenţă ştiinţifică: Medierea Diferendelor Comerciale; Cercetări în domeniul economiei şi comerţului. Studii de proiectare şi marketing – „Marketing-de la concepţie, prin cercetare, la acţiune”.
Referinţe: CVhttp://www.vaineraurel.jewishfed.ro/public_html/index.php
BOGDAN, Ioan
Membru Titular
11 august 1933, com. Deal (AB) – 11 februarie 2022, Sibiu
Profesor universitar, doctor in ştiinţe economice la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi Universitatea Româno-Americană din Bucureşti; conducător ştiinţific la doctorat în Economie, specializarea Management; ex-preşedinte al Curţii de Conturi a României
Domenii de competenţă ştiinţifică: Organizarea şi conducerea întreprinderilor, Ingineria sistemelor de producţie, Finanţe, Contabilitate, Statistică, Marketing, Analiză economico-financiară, Management Financiar-Bancar, Pieţe de Capital, toate având ca obiectiv dominant managementul şi gestiunea riscului în afaceri.
Referinţe: CV


BASGAN, Ion
Membru Titular Fondator
16 iunie 1938, București – 6 aprilie 2022, București
Doctor inginer, om de afaceri, politician
Domenii de competenţă ştiinţifică: orientată spre domeniul transporturilor; elaborarea Normativului Auto Republican privind întreţinerea autovehiculelor; publicarea unor articole în care evocă realizările tatălui său, inventatorul şi omul de ştiinţă român Ion Ştefan Basgan: Dimensiunea universală a creaţiei inventatorului Ion Şt. Basgan, Un secol de la naşterea inventatorului Ion Şt. Basgan; Condiţii generale pentru transportul mărfurilor în trafic internaţional; Evoluţia transporturilor, Mijloace de transport, Organizare şi Management în Context European; Evoluţia transporturilor, Războaiele fiilor luminii; Enciclopedia masoneriei universale.
Referinţe: CV 
http://www.ionbasganfoundation.ro/index.php?page=contact&ix=8&lang=fr

CUCUI, Ion
Membru Titular, Presedintele Filialei AOSR Târgoviște
5 mai 1950 Ocnița – 13 aprilie 2023

Profesor universitar, doctor in ştiinţe economice şi rector al Universităţii Valahia din Târgovişte. Conducător de doctorat din 2005, domeniul Contabilitate – Şcoala Doctorală UVT.
Domenii de competenţă ştiinţifică: contabilitate, management. Dezvoltare locală durabilă, management preuniversitar, întărirea capacităţii administrative în învăţământul superior, formarea profesională şi certificarea europeană în afaceri. Costurile şi importanţa lor în controlul gestiunii firmei, Cercetări operaţionale aplicate în management, Econometrie managerială, Contabilitate de gestiune, Control de gestiune, Managementul tranziţiei, Cercetări operaţionale aplicate în management, Contabilitate şi analiza stocurilor, Evaluarea întreprinderii. Contabilitatea profiturilor şi a pierderilor, Bazele contabilităţii, Evaluarea riscului de faliment, Analiza bilanţului contabil, Forme de garanţie a creditelor şi afacerilor comerciale
Referinţe: CV, http://www.valahia.ro/

CĂRBUNARU-BĂCESCU, Mihaela-Angelica
Membru Corespondent
Profesor universitar doctor, ASE BUCUREŞTI – Fac. de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Dep.Statistică şi Macroeconomie.
Domenii de competenţă ştiinţifică: analiza şi politica macroeconomică; echilibrul şi dezechilibrul pe piaţa monetară; creşterea economică; şomaj – inflaţie. Identificarea soluţiilor la problemele pe care le ridică fundamentarea deciziilor în economie: Statistică – Bazele statisticii; Statistică Macroeconomică; Statistică Comunitară–Sistemul European de Conturi; Macroeconomia relaţiilor economice internaţionale; Macroeconomie aplicată; Dicţionar de macroeconomie; Politici macroeconomice de integrare a României în U.E.; Teste şi probleme de macroeconomie; Macroeconomie Intermediară; Analiză macroeconomică şi politici macroeconomice; Macroeconomie – bazele macroeconomiei.
Referinţe: CV