Lista actelor pentru dosarul candidaţilor

I. ADMITEREA ŞI PROMOVAREA ÎN CADRUL ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA

– Actele candidaţilor se depun la secretariatul AOSR până la data de 12 februarie.
– Numărul de locuri libere se comunică fiecărei secţii ştiinţifice de Prezidiul AOSR la începutul anului viitor.
– Dosarele se discută şi se supun votului secret al membrilor secţiei ştiinţifice în limita locurilor disponibile.
– Rezultatele se evaluează de Prezidiu şi se valideză de Consiliul onorific, după care se supun aprobării Consiliului Ştiinţific. Adunarea generală votează candidaţii prin vot secret.

II. EVALUAREA CANDIDAŢILOR
se face ţinând cont de

A. CRITERII MINIMALE:
– Titlul de profesor universitar sau CS1 pentru membrii corespondenţi.
– Pentru membrii titulari trebuie obţinută  şi abilitarea.
– Titlul de conferenţiar universitar sau CS2 pentru membrii asociaţi
– Pentru secţiile de ştiinţe medicale, tehnice şi agricole-medicină veterinară candidaţii trebuie să fie de regulă membri ai Academiilor respective de ramură
– Număr minim de citări Google Scholar conform Anexei 1.
           În acest scop candidaţii îşi vor crea un cont public la adresa: www.scholar.google.com/citations

B. VIZIBILITATEA ŞTIINŢIFICĂ dovedită prin numărul de citări al lucrărilor, cărţilor publicate sau al brevetelor de invenţie, tiraje şi traduceri ale cărţilor în limbi străine, premii internaţionale, realizări deosebite recunoscute de comunitatea ştiinţifică.

C. CONTRIBUŢIA MEMBRILOR PROPUŞI PENTRU AVANSARE la activitatea Academiei prin menţionarea afilierii la AOSR pe lucrările publicate, lucrări sau cărţi publicate de Editura AOSR, manifestări ştiinţifice organizate sub egida AOSR si proiecte de cercetare accesate cu implicarea AOSR.

D. Pentru a deveni membru titular, candidatul trebuie să fie membru corespondent. Pentru membru corespondent, candidatul trebuie să fie membru asociat. Membrii de onoare nu pot deveni membri titulari sau corespondenţi. Membri onorifici nu pot deveni membri titulari sau corespondenţi.

III. ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL ŞTIINŢIFIC DE MEMBRU AOSR
1. Curriculum Vitae, conform modelului din Anexa 2 şi în format electronic .doc;
2. Memoriu de activitate şi în format electronic .doc
3. Copii şi scanări în format electronic ale diplomelor absolvire a institutului de învăţământ superior, doctorat, atestare ca profesor universitar, atestare ca cercetător ştiinţific I;
4. Fotografie recentă şi în format electronic .jpg
5. Liste complete de lucrări, cărţi, brevete invenţii şi citări, conform Anexei 3 şi în format electronic .doc / .pdf. Fişierele se vor scrie pe un CD care va fi anexat documentaţiei.
6. Recomandări făcute de un membru al Academiei Române, sau o propunere a unei academii de ramură (Academia de Ştiinţe Tehnice, Academia de Ştiinţe Medicale, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice), sau a unei instituţii române sau străine de cercetare sau de învăţământ universitar, precum şi a unui membru AOŞR.

     Este de asemenea necesară recomandarea filialei AOŞR (dacă este cazul).

Anexa 1 – Număr minim de citări Google Scholar 

Nr.

crt.

Secţia Valori minimale recomandate
MT MC MA
1. Matematică 1.400  1.000 600
2. Fizică 1.400 1.000 600
3. Chimie 1.200 1.000 600
4. Biologie 1.200 1.000 300
5. Ştiinţe geonomice 1.000 600 300
6. Ştiinţe tehnice 500 200 200
7. Ştiinţe agricole, silvice şi medicină veterinară 400 200 150
8. Medicină 500 400 200
9. Ştiinţe economice, juridice şi sociologice 150 100 50
10. Filosofie, teologie şi psihologie 150 100 50
11. Istorie si arheologie 150 100 50
12. Ştiinţe ale informaţiei 700 500 250
13. Ştiinţe militare 400 200 75

 

Anexa 2 – CURRICULUM VITAE

0 Data completare CV AN LUNA ZI
1.1 NUMELE
1.2 Prenumele
1.3 Codul numeric personal
2.1 Data naşterii AN LUNA ZI
2.2 Locul naşterii Localitate: Judeţul:
3.1 Stare civilă:
3.2 Copii [nume, prenume, vârste]
4.1 Domiciliul actual: Localitate: Cod poştal
Judeţ: sau sector:
Strada: Nr.
Bloc Scara: etaj Ap.
4.2 Telefon mobil 1
4.3 Telefon mobil 2
4.4 FAX
4.5 E-mail:
4.6 Link-uri web de date personale (oficial, facebook etc.)
5.1 Studii superioare 1 – INSTITUŢIA
5.2 FACULTATEA
5.3 SPECIALITATEA
Studii superioare 2 – INSTITUŢIA
FACULTATEA
SPECIALITATEA
Studii superioare 2 – INSTITUŢIA
FACULTATEA
SPECIALITATEA
6.1 DOCTORAT 1 – INSTITUŢIA unde a fost sustinută teza (Nume instituţie, ţara, oraşul)
6.2 Data susţinerii tezei: (ZZ-LL-AAAA)
6.3 Specialitatea:
6.4 Titlul tezei de doctorat
DOCTORAT 2 – INSTITUŢIA unde a fost sustinută teza (Nume instituţie, ţara, oraşul)
Data susţinerii tezei: (ZZ-LL-AAAA)
Specialitatea:
Titlul tezei de doctorat
7 TITLUL DE DOCTOR „HONORIS CAUSA” Se vor preciza: numele Instituţiei academice, ţara, oraşul, şi anul acordării titlului de „Doctor Honoris Causa”
8 Cele mai importante studii post-universitare, post-doctorale, Burse studii, Stagii lucru Se vor trece: perioada, ţara, oraş, institut, tema studiilor

1.

2.

3.

4.

9.1 ADRESA LOCULUI DE MUNCĂ ACTUAL [PRINCIPAL] Nume instituţie
Localitate: Cod poştal
Judeţ: sau sector:
Strada: Nr.
Bloc Scara: etaj Ap.
9.2 Ocupaţia:
9.3 Funcţie de conducere:
10 Secţia ştiinţifică a AOSR din care faceţi parte sau la care aspiraţi [pentru membrii în aşteptare]

NOTĂ: Se introduce o culoare în celula corespunzătoare

S1. Matematică S2. Fizică S3. Chimie
S4. Biologie S5. Geodinamică S6. Ştiinţe tehnice
S7. Ştiinţe Agricole, silvice şi Medicină veterinară S8. Medicină S9. Ştiinţe economice, juridice şi sociologice
S.10 Filosofie, Psihologie, Teologie, Jurnalism S11. Istorie şi Arheologie S12. Ştiinţa şi tehnologia informaţiei
S13. Ştiinţe militare
11 Membru al unei Academii din România Se vor preciza: numele Academiei, calitatea de membru şi anul din care este membru
12 Membru al unei Academii din străinătate Se vor preciza: numele Academiei, ţara, oraşul, calitatea de membru şi anul din care este membru
13 Membru al unor organizaţii ştiinţifice sau profesionale Se vor preciza: numele organizaţiei ştiinţifice, ţara, oraşul, calitatea de membru şi anul din care este membru

1.

2.

14.1 Gradul universitar sau titlu ştiinţific în cercetare Se vor preciza: numele instituţiei, ţara, oraşul, titlul ştiinţific şi anul din care a câştigat dreptul la acest titlu
14.2 Conducător de doctorat?

[se bifează un X în dreapta coloanei DA sau NU]

DA: NU:
14.3 Numarul de doctori absolvenţi: [se trece numărul]
15 Membru în Comitetul ştiinţific de organizare a unei manifestări ştiinţifice Se vor preciza: perioada, tipul manifestării, instituţii organizatoare, unde a avut loc [ţara, oraş] – eventual dacă a fost şi conducătorul manifestării [principalul organizator]

1.

2.

3.

16 Membru în Colegiul de redacţie / referent al unei reviste Se vor preciza: titlul revistei, editura, ISSN, factor de impact al revistei, frecvenţa de apariţie – eventual dacă conduceţi chiar dvs. revista

1.

2.

3.

17.1-2 ACTIVITATEA preponderentă

(plasaţi un „x” în locaţia corespunzătoare)

cercetare fundamentală Consultanţă
17.3-4 cercetare aplicativă Expertiză
17.5-6 dezvoltare tehnologică Inovare
17.7-8 proiectare învăţământ superior
18.1 PREMII INTERNATIONALE 1.

2.

….

18.2 PREMII NATIONALE 1.

2.

19. LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

(limba/calificativul – satisfăcător, bine, foarte bine)

1.

2.

20.1-2 SUMARUL ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE

(se indica numerele respective)

Articole în reviste cotate ISI Citări ISI total/independente
20.3-4 Articole în reviste recunoscute CNCSIS Citări Google Scholar
20.5-6 Articole ISI cu afilierea la AOSR Factor Hirsch ISI/ Google Scholar
20.7-8 Conferinţe internaţionale publicate în Proceedings Conferinţe naţionale

publicate în Proceedings

20.9-10 Cărti publicate în edituri din străinătate Cărti publicate în edituri din ţară
20.11-12 Brevete de invenţie internationale Brevete de invenţie naţionale
20.13-14 Director de proiecte internaționale Director de proiecte naţionale

 Anexa 3 – Liste de lucrări

Listele pe care membrii titulari AOSR sau candidaţii la concursul de titularizare  trebuie să le prezinte sunt următoarele:

 1. Primele 100 de lucrări din pagina Google Scholar în ordinea descrescătoare a citărilor
 2. Lucrări publicate în reviste din străinătate cotate ISI
 3. Lucrări publicate în reviste din România cotate ISI
 4. Lucrări publicate în reviste recunoscute CNCSIS
 5. Lucrări publicate în Proceedings de conferinţe cotate ISI (excluzând rezumate)
 6. Lucrări publicate în Proceedings de conferinţe necotate ISI (excluzând rezumate)
 7. Cărţi şi capitole din cărţi publicate la edituri din străinătate
 8. Cărţi şi capitole din cărţi publicate la edituri de prestigiu din ţară
 9. Brevete internaţionale, indicând toate datele oficiale de identificare
 10. Brevete naţionale, indicând toate datele oficiale de identificare
 11. Director de proiecte de cercetare internaţionale (titlu, nr. proiect, contractor, suma)
 12. Director de proiecte de cercetare naţionale (titlu, nr. proiect, contractor, suma)
 13. Realizări deosebite (lider de domeniu, obiective inginereşti, operaţii chirurgicale complexe, număr mare de doctoranzi finalizaţi, tiraje deosebite ale unor cărți etc).
 14. Activităţi în cadrul AOSR (conferinţe, seminarii, proiecte cu implicarea AOSR, etc).

La articole se indică toţi autorii (cu sublierea celui evaluat), numele lucrării, numele complet al revistei, numărul, pagina de început şi sfârşit, anul.

Se vor specifica lucrările în care s-a menționat afilierea la AOSR.

La cărţi se indică autorii sau editorii (cu sublierea celui evaluat), editura, anul, nr. pagini sau paginile de început şi sfârşit la contribuţii în capitole.

Nu se includ: lucrările prezentate în volume de rezumate (Abstracts), postere, rapoarte, cărţi litografiate.