Lista actelor pentru dosarul candidaţilor

I. ADMITEREA ŞI PROMOVAREA ÎN CADRUL ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA

– Primirea și promovarea în cadrul AOSR se face anual, în limita locurilor disponibile, pentru membrii titulari, corespondenți și de onoare, cu încadrare în prevederile Legii 31/2007.
– Evidența locurilor disponibile se întocmește de Prezidiul AOSR și se comunică secțiilor științifice și filialelor până la data de 10.03.2023.
– Filialele iau în discuție și eliberează recomandări candidaților din arealul lor de activitate, care solicită primirea sau promovarea în cadrul AOSR.

Dosarele candidaților conțin următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae tip Europas, conform modelului din Anexa 1
 2. Curriculum Vitae tip AOSR, conform modelului din Anexa 2
 3. Fișa scurtă, conform modelului din Anexa 3
 4. Memoriu de activitate
 5. Copii ale diplomelor de absolvire a unei institutuții de învăţământ superior, de doctorat, de atestare ca profesor universitar, de atestare ca cercetător ştiinţific I;
 6. Fotografie recentă
 7. Liste complete de lucrări, cărţi, brevete de invenţii şi citări, conform Anexei 4 şi în format electronic .doc. Fişierele se scriu pe un CD/stick anexat documentației.
 8. Recomandări din partea unor personalități din domeniu cu recunoaștere națională și internațională, precum şi a unui membru titular AOŞR
 9. Recomandarea filialei (unde este cazul)

 – Dosarele candidaților se depun, până la data de 6.03.2023, în format print și în format electronic (pe stick), la Secretariatul AOSR, care verifică existența în acestea a actelor solicitate.
– Prezidiul AOSR repartizează dosarele secțiilor de specialitate, care organizează ședințe de evaluare și votează secret candidații, în limita locurilor disponibile.
– Prezidiul AOSR centralizează rezultatele comunicate de secțiile de specialitate, le avizează și le supune spre aprobare Consiliului științific.
– Decizia privind primirea, respectiv promovarea candidaților pentru calitatea de membru titular, membru corespondent sau membru de onoare, se ia, prin vot secret, în Adunarea Generală.
– Pentru primirea membrilor asociați și onorifici este suficient avizul Consiliului științific.

II. EVALUAREA CANDIDAŢILOR 
se face ţinând cont de:

A. CRITERII MINIMALE:
Membrii titulari și corespondenți trebuie să aibă titlul de profesor universitar abilitat sau CS1 abilitat
– Membrii asociați trebuie să aibă titlul de profesor sau conferențiar universitar, sau CS1, respectiv CS2, de regulă abilitați.
– Membrii de onoare sau onorifici trebuie să fie specialiști cu vechime îndelungată în cercetare și să fie recunoscuți național și internațional.

B. VIZIBILITATEA ŞTIINŢIFICĂ dovedită prin numărul de citări al lucrărilor, cărtilor publicate sau al brevetelor de invenţie, tiraje si traduceri ale cărtilor în limbi străine, premii internaţionale, realizări deosebite recunoscute de comunitatea ştiinţifică.

C. CONTRIBUŢIA MEMBRILOR PROPUŞI PENTRU PROMOVARE, la activitatea Academiei prin menţionarea afilierii la AOŞR pe lucrările publicate, lucrări sau cărţi publicate de Editura AOŞR, manifestări ştiinţifice organizate sub egida AOŞR si proiecte de cercetare accesate cu implicarea AOŞR.

D. PROMOVĂRI
Pentru a deveni membru titular al AOSR, candidatul trebuie să fie membru corespondent al AOSR.
Pentru membru corespondent, candidatul trebuie să fie membru asociat.
Membrii de onoare nu pot deveni membri titulari sau corespondenţi.
Membri onorifici nu pot deveni membri titulari sau corespondenți.

Toți membrii AOSR trebuie să aibă cont public Google Scholar.

Anexa 1 – DESCĂRCAŢI AICI CV EUROPASS

Vă rugăm să trimiteţi formularul de la Anexa 1 completat în format Word.

Curriculum-vitae-Europass

Anexa 2 – DESCĂRCAŢI AICI ACORD DATE PERSONALE, CONFORM GDPR
DATE PERSONALE (Nu vor fi afișate pe site-ul AOSR, conform GDPR)

Vă rugăm să trimiteţi formularul de la Anexa 2 completat în format Word.

GDPR

Anexa 3
Vă rugăm să trimiteţi formularul de la Anexa 3 completat în format Word.

Specializare: ……………………………………………….
Domenii de competență ştiinţifică: …………………
Realizări științifice deosebite: ………………………..
Publicaţii importante: ………………………………….

 • Cărți publicate în edituri din țară și străinătate (nr.);
 • Articole în reviste cotate ISI (nr.);
 • Conferinte internationale publicate în volume (nr.);
 • Brevete de invenție naționale (nr. daca este cazul);
 • Premii internaționale: (nr.).

  Anexa 4

Liste de lucrări

A. Primele 100 de lucrări din pagina Google Scholar, în ordinea descrescătoare a citărilor.

B. Primele 50 de lucrări publicate în reviste cotate ISI, în ordinea descrescătoare a citărilor.

C. Lucrări publicate în Proceedings de conferinţe cotate ISI.

D. Lucrări publicate în Proceedings unor conferințe naționale și internaționale.

E. Cărţi şi capitole din cărţi publicate la edituri din străinătate.

F. Cărţi şi capitole din cărţi publicate la edituri din ţară.

G. Brevete internaţionale, indicând toate datele oficiale de identificare.

H. Brevete naţionale, indicând toate datele oficiale de identificare.

I. Director de proiecte de cercetare internaţionale (titlu, nr. proiect, contractor, suma).

J. Director de proiecte de cercetare naţionale (titlu, nr. proiect, contractor, suma).

K. Activităţi în cadrul AOSR (conferinţe, seminarii, proiecte cu implicarea AOSR, etc).

La articole, se indică toţi autorii (cu sublinerea celui evaluat), numele lucrării, numele complet al revistei, numărul, pagina de început şi sfârşit, anul.

Se vor specifica lucrările în care s-a menționat afilierea la AOSR.

La cărţi se indică autorii sau editorii (cu sublinerea celui evaluat), editura, anul, nr. pagini sau paginile de început şi sfârşit la contribuţii în capitole.

Nu se includ: lucrările prezentate în volume de rezumate (Abstracts), postere, rapoarte, cărţi litografiate.