Lista actelor pentru dosarul candidaţilor

Precizări privind aplicarea metodologiei de primire de noi membri și avansări în Academia Oamenilor de Știință din România în anul 2024

Întrucât în anul 2024 au loc alegeri la nivelul conducerii secțiilor, filialelor și conducerii A.O.S.R., datele calendaristice corespunzătoare depunerii, analizei și aprobării dosarelor pentru membru de onoare, membru corespondent și membru titular, se modifică astfel:

 • Dosarele pentru primirea/promovarea membrilor A.O.S.R. se depun până la data de 22 februarie 2024, conform instrucțiunilor aflate pe pagina web, aosr.ro, la capitolul ”Membri”.
 • Documentele se depun de solicitanți la Secretariatul General al AOSR, unde se înregistrează și se verifică existența tuturor actelor necesare. Un dosar care nu a fost aprobat într-unul din anii anteriori, poate fi actualizat și depus din nou, dacă se dorește participarea la noua sesiune de primiri/promovări.
 • Până la data de 1 martie, Prezidiul AOSR analizează dosarele depuse și, în funcție de locurile vacante, transmite președinților de secții dosarele și numărul de locuri care le-au fost alocate.
 • În următoarele 30 zile, se organizează Adunări generale ale secțiilor, în care se discută, avizează și se aprobă, prin vot secret și candidaturile pentru fiecare loc alocat. Adunările generale ale secțiilor se desfășoară în format fizic la sediul AOSR iar cele ale filialelor la sediul acestora. Cvorumul necesar este de 2/3 din numărul total de membri titulari, corespondenți și de onoare. Dacă la prima convocare nu s-a realizat cvorumul se reconvoacă Adunarea generală, care se va desfășura statutar cu numărul de membri prezenți. Pentru membri titulari votează numai titularii, pentru membri corespondenți și de onoare, votează membrii titulari, corespondenti și de onoare, iar pentru membri asociați, votează toți membrii secției: titulari, corespondenți, de onoare, asociați și onorifici. Procesul verbal al Adunării generale a secției se comunică la Secretariatul AOSR în decurs de 24 de ore de la data desfășurării Adunarii generale a secției.
 • Pentru a fi admisă solicitarea candidaților pentru dobândirea calității de membri titulari, aceasta va trebui să obțină majoritatea simplă din votul membrilor titulari prezenți.
 • Pentru a fi admisă solicitarea candidaților pentru dobândirea calității de  membri de onoare si corespondenti, aceasta trebuie aprobată prin vot de majoritatea simplă a membrilor  titulari, de onoare si corespondenti. Această regulă se folosește și la aprobarea membrilor de onoare din străinătate.
 • Cererile pentru membrii asociați și onorifici se aprobă de secțiile științifice și de Consiliul Științific al AOSR.

  Precizări privind metodologia și calendarul alegerilor conducerii filialelor, secțiilor și Prezidiului Academiei Oamenilor de Știință din România

  Ședințele pentru alegerea președinților de secții se desfășoară în perioada 1-31 martie 2024 iar ședințele pentru alegerea președinților de filiale se vor desfășura în perioada 1-15 aprilie 2024. Rezultatele se vor comunica Consiliului Onorific al AOSR.

  Candidații la funcția de președinte de secție, respectiv filială vor prezenta cu 7 zile înaintea datei ședinței un program managerial, cuprinzând succint obiectivele prioritare ale activității și un CV. Funcțiile de președinte de secție, respectiv de filială nu pot fi cumulate.

  Consiliul Onorific avizează nominal persoanele alese ca președinți de filiale și secții. În baza acestui aviz Președintele AOSR îi numește pentru un mandat de 4 ani.

  Membrii aleși ca președinți de secție și respectiv de filială nu pot candida la funcția de membru al Prezidiului AOSR.

  Candidații la funcția de președinte al AOSR vor depune la Secretariatul general al AOSR până la data de 17 aprilie 2024 un plan managerial, echipa Prezidiului AOSR (2 vicepreședinți și secretarul științific), precum și CV-urile respective.

  Votul pentru membrii titulari, corespondenți și de onoare, precum și pentru noul Prezidiu AOSR este secret și direct și se desfășoară după prevederile Regulamentului de funcționare al AOSR.

  Adunarea generală se desfășoară în format fizic. Prima convocare se face pentru data de 17 mai 2024. Dacă nu se întrunește cvorumul de 2/3, se va reconvoca pentru data de 24 mai 2024.


I. ADMITEREA ŞI PROMOVAREA ÎN CADRUL ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA

Dosarele candidaților conțin următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae tip Europas, conform modelului din Anexa 1
 2. Curriculum Vitae tip AOSR, conform modelului din Anexa 2
 3. Fișa scurtă, conform modelului din Anexa 3
 4. Memoriu de activitate
 5. Copii ale diplomelor de absolvire a unei institutuții de învăţământ superior, de doctorat, de atestare ca profesor universitar, de atestare ca cercetător ştiinţific I;
 6. Fotografie recentă
 7. Liste complete de lucrări, cărţi, brevete de invenţii şi citări, conform Anexei 4 şi în format electronic .doc
 8. Recomandări din partea unor personalități din domeniu cu recunoaștere națională și internațională, precum şi a unui membru titular AOŞR
 9. Recomandarea filialei (unde este cazul)
 10. Toate documentele tipărite aferente dosarului se prezintă și în format electronic, salvate pe un stick care se va preda odată cu dosarul.


II. EVALUAREA CANDIDAŢILOR 
se face ţinând cont de:

A. CRITERII MINIMALE:
Membrii titulari și corespondenți trebuie să aibă titlul de profesor universitar abilitat sau CS1 abilitat
– Membrii asociați trebuie să aibă titlul de profesor sau conferențiar universitar, sau CS1, respectiv CS2, de regulă abilitați.
– Membrii de onoare sau onorifici trebuie să fie specialiști cu vechime îndelungată în cercetare și să fie recunoscuți național și internațional.

B. VIZIBILITATEA ŞTIINŢIFICĂ dovedită prin numărul de citări al lucrărilor, cărtilor publicate sau al brevetelor de invenţie, tiraje si traduceri ale cărtilor în limbi străine, premii internaţionale, realizări deosebite recunoscute de comunitatea ştiinţifică.

C. CONTRIBUŢIA MEMBRILOR PROPUŞI PENTRU PROMOVARE, la activitatea Academiei prin menţionarea afilierii la AOŞR pe lucrările publicate, lucrări sau cărţi publicate de Editura AOŞR, manifestări ştiinţifice organizate sub egida AOŞR si proiecte de cercetare accesate cu implicarea AOŞR.

D. PROMOVĂRI
Pentru a deveni membru titular al AOSR, candidatul trebuie să fie membru corespondent al AOSR.
Pentru membru corespondent, candidatul trebuie să fie membru asociat.
Membrii de onoare nu pot deveni membri titulari sau corespondenţi.
Membri onorifici nu pot deveni membri titulari sau corespondenți.

Toți membrii AOSR trebuie să aibă cont public Google Scholar.

Anexa 1 – DESCĂRCAŢI AICI CV EUROPASS

Vă rugăm să trimiteţi formularul de la Anexa 1 completat în format Word.

Curriculum-vitae-Europass

Anexa 2 – DESCĂRCAŢI AICI ACORD DATE PERSONALE, CONFORM GDPR
DATE PERSONALE (Nu vor fi afișate pe site-ul AOSR, conform GDPR)

Vă rugăm să trimiteţi formularul de la Anexa 2 completat în format Word.

Anexa-2

Anexa 3
Vă rugăm să trimiteţi formularul de la Anexa 3 completat în format Word.

Specializare: ……………………………………………….
Domenii de competență ştiinţifică: …………………
Realizări științifice deosebite: ………………………..
Publicaţii importante: ………………………………….

 • Cărți publicate în edituri din țară și străinătate (nr.);
 • Articole în reviste cotate ISI (nr.);
 • Conferinte internationale publicate în volume (nr.);
 • Brevete de invenție naționale (nr. daca este cazul);
 • Premii internaționale: (nr.).

  Anexa 4

Liste de lucrări

A. Primele 100 de lucrări din pagina Google Scholar, în ordinea descrescătoare a citărilor.

B. Primele 50 de lucrări publicate în reviste cotate ISI, în ordinea descrescătoare a citărilor.

C. Lucrări publicate în Proceedings de conferinţe cotate ISI.

D. Lucrări publicate în Proceedings unor conferințe naționale și internaționale.

E. Cărţi şi capitole din cărţi publicate la edituri din străinătate.

F. Cărţi şi capitole din cărţi publicate la edituri din ţară.

G. Brevete internaţionale, indicând toate datele oficiale de identificare.

H. Brevete naţionale, indicând toate datele oficiale de identificare.

I. Director de proiecte de cercetare internaţionale (titlu, nr. proiect, contractor, suma).

J. Director de proiecte de cercetare naţionale (titlu, nr. proiect, contractor, suma).

K. Activităţi în cadrul AOSR (conferinţe, seminarii, proiecte cu implicarea AOSR, etc).

La articole, se indică toţi autorii (cu sublinerea celui evaluat), numele lucrării, numele complet al revistei, numărul, pagina de început şi sfârşit, anul.

Se vor specifica lucrările în care s-a menționat afilierea la AOSR.

La cărţi se indică autorii sau editorii (cu sublinerea celui evaluat), editura, anul, nr. pagini sau paginile de început şi sfârşit la contribuţii în capitole.

Nu se includ: lucrările prezentate în volume de rezumate (Abstracts), postere, rapoarte, cărţi litografiate.