MEMBRII SECŢIEI ŞTIINŢE TEHNICE

MEMBRI DIN ROMÂNIA

Adrian-Alexandru BADEA
Membru Titular, Preşedinte de onoare al AOSR
Profesor universitar dr. ing., Facultatea de Energetică, UPB, Vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditarea Diplomelor şi Titlurilor Academice (Vice–president of National Council for Accreditation of Diplomas and Academic Titles – CNADTCU), President of Doctoral School of Energetics, President of SCIENTICA Foundation
Specializare: Termoenergetică
Domenii de competenţă ştiinţifică: transfer de căldură, echipamente şi instalaţii termice, surse regenerabile de energie, eficienţă energetică, clădiri inteligente cu consum zero de energie, impactul producerii şi utilizării energiei asupra mediului şi sănătăţii ş.a.
Referinţe: CV, http://www.pub.ro/, http://www.upb.ro/biroul-senatului.html


Anton HADĂR
Membru Titular, Vicepreședinte AOSR
Profesor universitar dr. ing. la Catedra de Rezistenţa materialelor din Universitatea “Politehnica” din Bucureşti, Fac. IMST• 2012-prezent: Vicepreşedintele Senatului Universităţii Politehnica din Bucureşti • 2008: Conducător de doctorat în domeniul ”Inginerie mecanică”
Domenii de competenţă ştiinţifică:•
realizator al următoarelor prototipuri: dispozitiv pentru corectarea scoliozei şi a cifozei, folosit în prezent în intervenţii chirurgicale la Spit. Colentina din Bucuresti • hidrociclon destinat separării fracţiilor solide din hidromase • dispozitiv pentru măsurarea sarcinilor axiale în elementele structurilor de rezistenţă • aparat pentru măsurarea maselor şi greutăţilor • mecanism percutant şi rotopercutant electric. • expert evaluator al unor proiecte din cadrul CERES, RELANSIN, MATNANTECH, CALIST, PARTENERIATE etc.; • expert evaluator CNCSIS (din 2003); • evaluator al Agenţiei Romane de Asigurare a Calităţii în Invăţămantul Superior (ARACIS) în domeniul ”Inginerie mecanică” (din 2006); • recenzor ştiinţific la 14 cărţi din domeniile: rezistenţa materialelor, analiza numerică, calculul structurilor realizate din materiale compozite etc.; • editor sef adjunct şi referent ştiinţific al revistei ISI ”Materiale plastice”
Referinţe: CV

Petru ANDEA
Membru Titular Fondator, Secretar științific AOSR 
Profesor universitar dr. ing., Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică al Universităţii “Politehnica” Timişoara, Deputat Parlamentul României
Specializare: Electromecanică
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare în domeniul electrotehnic şi electroenergetic; Aparate şi echipamente electrice, Procese de comutaţie. Calitatea energiei electrice, Automatizarea şi protecţia instalaţiilor şi sistemelor electroenergetice.
Referinţe: CV,http://www.et.upt.ro/, http://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Andea
Miron ZAPCIU
Membru Titular, Președintele secției
Profesor universitar dr. inginer la Universitatea ”Politehnica” Bucureşti, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. MSP (Maşini şi sisteme de producţie); Director Executiv al Centrului Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice CNCPST-Optimum din UPB. Conducător de doctorat.
Specializarea: Tehnologia construcţiilor de maşini – Maşini unelte
Domenii de competenţă ştiinţifică: Concepția integrată a sistemelor de fabricație, optimizare structurală, fabricaţie asistată de calculator;
Cercetarea comportării dinamice pentru mașini și echipamente industriale cu viteze mari de prelucrare; Studiul rigidității statice și dinamice.Management de proiect, analiză a riscurilor, conceperea de proiecte noi în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și proiecte cu finanțare europeană; Programare CNC, Microsoft Project şi Primavera, PertMaster, software CAD/CAM, software specializat Vibroexpert CM400, Vibroreport, Sinutrain ShopMill – ShopTurn (Siemens).
ReferinţeCVhttp: //www.imst.pub.ro/

Ion CHIUŢĂ
Membru Titular, Preşedintele Fundației SCIENTICA
Profesor universitar dr. ing., Facultatea de Energetică, Universitatea Politehnica Bucureşti
Specializare: Electroenergetică, Electrotehnică
Domenii de competenţă ştiinţifică: Electrotehnică neliniară, oscilaţii neliniare în sisteme fizice, sinteza circuitelor electrice neliniare feromagnetice, protecţia infrastructurilor critice electroenergetice
Referinţe: CV
http://www.energ.pub.ro/inchiuta.htm, http://universulstiintei.googlepages.com,
http://universulenergiei.europartes.eu   
                

 

Lucian-Ionel CIOCA
Membru Titular
Preşedintele Filialei AOSR BRAŞOV

Profesor universitar dr. ing., conducător de doctorat în domeniul Inginerie şi Management, Facultatea de Inginerie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
Specializare: Maşini-unelte
Domenii de competenţă: ergonomie, ingineria sistemelor de producţie, responsabilitate socială corporatistă, management, managementul resurselor umane, managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
Referinţe: CV, https://www.ulbsibiu.ro/ro/

Ivan CISMARU
Membru Titular
Profesor universitar dr. ing., Universitatea Transilvania, Braşov, Deputat [2004-2008]
Specializare: Industria lemnului
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare în domeniul prelucrării lemnului, testarea preciziei de fabricaţie în industria lemnului, condiţionarea elementelor din lemn masiv şi semifabricate pe bază de lemn, tehnologia mobilei de artă; politică
Referinţe: CV, http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=19&leg=2004&cam=1

 


Radu Mircea DAMIAN
Membru Titular
Profesor universitar dr. ing., Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.
Specializare: Hidraulică, Ingineria instalaţiilor, Inginerie civilă.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Mecanica fluidelor, Hidraulică şi maşini hidraulice, Termohidraulica fluidelor compresibile, Instalaţii de încălzire şi instalaţii sanitare, Difuzie si dispersie, Structuri hidraulice; Conducere doctorat în domeniul Inginerie civila (Hidraulica şi mecanica fluidelor)
Referinţe: CV, http://itee.elth.pub.ro/~mm/SIM/cv/MEC/damian.htm

Mircea DEGERATU
Membru Titular
Editor Annals series on Engineering Sciences
Profesor universitar dr. ing., Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
Specializare: Hidraulică, instalaţii şi mecanica fluidelor
Domenii de competenţă ştiinţifică: Hidraulica instalaţiilor şi utilajelor, aerodinamică şi ingineria vântului, termohidraulica fluidelor compresibile, Hidraulică şi Protecţia Mediului, Hidraulica sistemelor şi echipamentelor hiperbare [Centrul de Scafandri Constanţa al Forţelor Navale]; Curgeri supersonice cu unde de şoc şi de condensare; Aerodinamică experimentală.
Referinţe: CV, http: //hidraulica.utcb.ro/laiv/Stelian GĂLETUŞE
Membru Titular
Profesor universitar dr. ing., Universitatea Politehnica Bucureşti.
Specializare: mecanică [secţia aviaţie], aerodinamică şi gazodinamică generală.
Domenii de interes: mecanica fluidelor, aerodinamică (cercetări experimentale, proiectarea optimă a elicilor tractive şi elicilor eoliene, teoria aripii şi a profilelor) şi în special în lubrificaţia hidrodinamică (lubrificaţia turbulentă, lubrificaţia cu gaze, curgeri cu inerţie în filme lubrifiante).
Referinţe: CV, http: //www.aviatori.ro/dict_pers.php?sel=G

 

 

Ion GIURMĂ
Membru Titular
Profesor universitar dr. inginer şi Rectorul Universităţii ”Gh. ASACHI” din Iaşi.
Specializarea: Hidrotehnică – Îmbunătăţiri funciare
Teza de doctorat [1981]: “Studiului colmatării unor lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Bahlui”. Din anul 1990 a devenit conducator de doctorat in specialitatea „Inginerie Civilă”.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Hidrologie si hidrogeologie, Regularizari de râuri, Combaterea eroziunii solului şi Gospodărirea apelor, Gestiunea resurselor de apă, Modele deterministe si probabilistice în sistemele hidrotehnice, Hidrologie specială, Calamităţi (inundaţii), Amenajarea formaţiunilor torenţiale, Viituri şi măsuri de apărare, Soluţii constructive de amenajare a formaţiunilor torenţiale, Managementul dezastrelor, Managementul integrat al resurselor de apă, Metode şi modele probabiliste ale sistemelor de mediu; Soluţii constructive de amenajare a reţelelor torenţiale şi combaterea eroziunii solului. Tehnici inovative pentru monitorizarea schimbarilor climatice.
Referințe: CV

Teodor LEUCA
Membru Titular
Profesor universitar dr. ing., Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea din Oradea.
Specializare: Electroenergetică, Electrotehnică.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Modelarea numerică a sistemelor electrotermice inductive, de radiofrecvenţă şi microunde; Teoria câmpului electromagnetic, Teoria circuitelor electrice, Inovaţie şi Tehnologie la învăţământul de masterat şi de asemenea, în cadrul Şcolii Doctorale predă cursurile de Chestiuni speciale de electrotehnică şi Managementul proiectelor de cercetare
Referinţe: CV, http://www.uoradea.ro/Mihai MIHĂIŢĂ
Membru Titular Fondator
Prof. asociat dr. ing. EurIng. DHC, preşedinte al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR), preşedinte al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR).
Specializare: Tehnologia transportului feroviar.
Domenii de competenţă ştiinţifică: proiecte şi studii în domeniul feroviar, sisteme informatice feroviare internaţionale; informatică în transporturi; sistem informatic în timp real din România pentru conducerea şi supravegherea activităţii vagoanelor de marfă pe reţeaua CFR.
Referinţe: CV, http://www.agir.ro/, http://www.astr.ro/
Valentin PAU
Membru Titular Fondator
Profesor universitar dr. ing., Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti
Specializare: Mecanică fină
Domenii de competenţă ştiinţifică: Toleranţe şi măsurări tehnice, Controlul calităţii cu calculatorul, Control dimensional şi Metrologie, Informatică aplicată, noi materiale nemetalice utilizate în mecanica fină şi mecatronică, microsisteme de control utilizate în sistemele flexibile de fabricaţie, baze de date pentru prelucrarea datelor experimentale, aplicaţii biomedicale, Managementul calităţii procesului de învăţământ.
Referinţe: CV
Florin POPENŢIU-VLĂDICESCU

Membru Titular
Profesor universitar dr. ing., City, University of London, UNESCO Co-Chairholder  in Information and Communication Engineering, Northampton Square, London, Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare. Conducător de Doctorat la Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”. 
Domenii de competenţă ştiinţifică:  Ingineria şi fiabilitatea software-ului; Optimizarea fiabilităţii sistemelor prin tehnica alocaţiilor; Tehnologii informaţionale; Inginerie informaţională şi de comunicare, Electronică şi Telecomunicaţii ; IEEE – Senior Member.
Referinţe: CV, http://www.staff.city.ac.uk/~pop/Nicolae ŢĂRANU
Membru Titular, Președinte al Filialei AOSR IAȘI
Profesor universitar dr. ing., Director al Şcolii Doctorale de Inginerie Civilă din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.
Specializare: Construcţii
Domenii de competenţă ştiinţifică: Construcţii civile şi industriale, Elemente portante din materiale plastice, Structuri din materiale composite şi asociate, Construcţiilor metalice.
Referinţe: CV
http://www.ce.tuiasi.ro/romana/

Nicolae Napoleon ANTONESCU
Membru de Onoare
Profesor universitar dr. ing., fost Deputat în Parlamentul României
Specializare: Petrol, Gaze şi Geologie
Domenii de competenţă ştiinţifică: utilaj petrolier şi petrochimic (construcţie, fabricaţie, exploatare, mentenanţă); maşini unelte şi prelucrări mecanice; toleranţe şi control tehnic; tribologie (frecare, uzare, ungere); meteriale (încercare, testare, recuperare); calitatea şi fiabilitatea utilajelor şi maşinilor; mediu şi poluare. Politică. Diplomaţie
Referinţe: CV
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=184&cam=2&leg=1996Ion ILIESCU
Membru de Onoare
Dr. inginer, Preşedinte de onoare al Partidului Social Democrat
Specializare: hidrologie
Domenii de competenţă ştiinţifică: Cercetări domeniul gospodăririi apelor, ecologie, hidrotehnică, electrotehnică, hidrotehnică; politică, management editorial, sociologie, istorie.
Referinţe: CV, http://ioniliescu.wordpress.com/


Nicolae ROBU
Membru de Onoare
Profesor universitar dr. ing., primarul în funcţie al Timişoarei
Specializare: automatizări şi calculatoare
Domenii de competenţă ştiinţifică: Automatică, Informatică Aplicată; Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. Direcţii de cercetare: Arhitectura calculatoarelor; Programare concurentă de timp real; Programarea aplicaţiilor cu baze de date; Energii regenerabile. Programare concurentă, Programare Java, Reţele Neuronale etc
Referinţe: CV, http: //ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Robu
Iulian Vasile ANTONIAC
Membru Corespondent
Profesor universitar habil. dr. ing., Prodecan Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea POLITEHNICA din București (2016-2020); Conducător de doctorat în domeniul „Ingineria Materialelor” la Universitatea Politehnica București (din 2015); Specializare: Știința și Ingineria Materialelor, Biomateriale.
Domenii de competență ştiinţifică: Expert recunoscut pe plan mondial în domeniul biomaterialelor, tehnici de microscopie și spectrometrie pentru caracterizarea materialelor, ingineria suprafețelor, tratamente termice, biomateriale metalice pentru aplicații în chirurgia ortopedică, chirurgie cardiovascula și medicina dentara, biocompozite, analiza explantelor protetice, biocompatibilitate, fenomene de interacțiune țesut-implant. Realizări științifice deosebite: noi materiale biocompatibile pentru aplicatii medicale; implante bioresorbabile din aliaje de magneziu utilizabile în chirurgia gleznei și a piciorului; materiale nanostructurate pentru funcţionalizarea suprafeţelor endoprotezelor articulare; componentă femurală pentru proteza totală de șold; implant cranian cu structuri de osteointegrare si acoperiri funcționale, tijă multimaterial pentru fixator extern. Publicaţii Importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate – 19; Articole în reviste cotate ISI 77; Conferinte internationale publicate în volume 51; Brevete de invenție naționale 12; Premii internaționale: 70.
Referinte: CV, http://www.sim.pub.ro/images/pdf/CV/SMMMF/CV_Antoniac_Iulian.pdf

Ilare BORDEAȘU

Membru Corespondent
Profesor universitar dr. ing., Universitatea Politehnica Timişoara
Domenii de compentenţă ştiinţifică: eroziunea cavitației (stabilirea unui model matematic pentru descrierea curbelor caracteristice de variație a pierderilor cumulate, a vitezei de eroziune și de determinare a parametrilor specifici, recomandați de normele internaționale ASTM G32-2010); Cavitație, Hidraulică şi mașini hidraulice, Echipamente de acţionare hidraulică şi pneumatică, Tehnologia fabricației echipamentelor hidromecanice, Turbine eoliene.
Realizări: proiectarea şi realizarea unui aparat vibrator care respectă normele ASTM G32-2010, după modelul din Laboratorul model din Michigan, complet automatizat și dotat cu soft ce permite controlul și afișarea în timp real a tuturor parametrilor funcționali care caracterizează hidrodinamica cavitației vibratoare. Astfel de aparat, cu dotarea menționată, este unic în România și probabil din lume prin prisma softului de control automatizat.
Referințe: CV


Spiridon CREȚU
Membru Corespondent
Profesor universitar dr. inginer şi prorector la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi.
Specializare: Tehnologia construcţiilor de maşini
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul Tehnologiei construcţiilor de maşini, mecanică, ogane de maşini, tribologie, mecatronică.
Referinţe: CV

Cristian DINCĂ
Membru Corespondent
Conferenţiar universitar dr. ing., prodecan Facultatea de Energetică, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: Inginerie energetică: creşterea eficienţei centralelor electrice; dezvoltarea proceselor de captare CO2; Surse regenerabile de energie; Analiza ciclului de viaţă a proceselor energetice şi industriale; Expert în domeniul evaluării tehnico-economice şi de mediu a proceselor energetice; Expert în domeniul dezvoltării proceselor de captare CO2 şi integrării acestora în procese energetice şi industriale
Realizări deosebite: instalaţie pilot de ardere în strat fluidizat circulant co-combustie prevăzută cu separarea post-combustie a co2 utilizând solvenţi chimici pe bază de amine; – instalaţie hibridă de simulare a spectrului solar utilizând panouri solare termice şi fotovoltaice; – instalaţie hibridă panouri solare termice – centrală murală pe gaz natural; – instalaţie de adsorbţie co2 utilizând amestecuri simulate de gaze
Referințe: CVLarisa IVAȘCU
Membru Corespondent
Conferențiar universitar dr. inginer, Universitatea Politehnica ”Traian Vuia” Timișoara
Domenii de competenţă ştiinţifică: Master în Business Administration; managementul riscului în întreprinderea sustenabilă; managementul cunoștințelor privind colaborarea dintre industrie-universități în inovarea deschisă; Ergonomia și Managementul mediului de lucru; Evaluarea capacității organizaționale pentru dezvoltare sustenabilă în contextul economiei circulare; linii flexibile de fabricație pentru simularea activităților antreprenoriale în domeniul productiv; educație și antreprenoriat.
Referinţe: CV, http://www.mpt.upt.ro/eng/research/pdf/ccim/cv_ivascu%20larisa_eng.pdf


Gabriel I. NĂSTASE
Membru Corespondent
Conferenţiar universitar doctor inginer, doctor în ştiinţe economice, doctor în ştiinţe militare; Director General, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Departamentul Cercetare.
Specializare: Construcţii – utilaj tehnologic, Economie, ştiinţe militare
Domenii de competenţă ştiinţifică: Inventică, Mecanica fluidelor, acţionări hidropneumatice, termodinamică, teoria informaţiei, management, finanţe, istoria ştiinţei şi tehnicii, politică, securitate, apărare şi ordine publică, justiţie, diplomaţie etc.
Referinţe: CV 

Horia NECULA
Membru Corespondent
Profesor universitar dr. inginer din 2013, Decan al Facultăţii de Energetică – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (din 2016);
Domenii de competenţă ştiinţifică: • Transfer de căldură şi masă; Schimbătoare de căldură; Echipamente şi Instalaţii Termice; Instalaţii Termice Industriale; Măsurări termice; Metode numerice; • 20 contracte de cercetare cu întreprinderi industriale şi institute de proiectare în domeniile: Echipamente termice; Bilanţuri energetice; Eficienţă energetică; încălzire centrală; Modelarea schimbătoarelor de căldură; Modelarea instalaţiilor frigorifice.
Realizarea unor standuri experimentale în cadrul Laboratorului de Instalaţii Termice Industriale din Facultatea de Energetică a UPB pentru schimbătoare de căldură cu plăci, pentru studiul instalaţiilor frigorifice cu compresie • Implementarea achiziţiei automate de date • Asistenţă tehnică la instalarea cazanului de apă caldă.
Referinţe: CV

Dumitru NEDELCU
Membru Corespondent
Prof.univ.dr.ing.ec. la Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi. Conducător de doctorat
Domenii de competență științifică: Aspecte ale formării canelurilor exterioare prin deformare plastică la rece utilizând metoda Taguchi, Bazele tehnologiei construcţiilor de maşini, Injectarea pieselor ranforsate din materiale plastic, Tehnologii de obtinere a materialelor composite, Tehnologii de mecanică fină. Managementul economico-financiar, Metode, instrumente si strategii de mentenanță, Manualul procedurilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei, Managementul proiectelor. Publicații: 15 cărti, 4 brevete de invenții, 15 Proiecte de cercetare in calitate de director de proiect. 18 premii de recunoaștere științifică.
Referințe: CV, http://dumitrunedelcu.ro/Ionuţ PURICA
Membru Corespondent
Profesor universitar, Cercetător ştiinţific principal grad 1, doctor în ştiinţe tehnice, doctor în ştiinţe economice, INCE Academia Română.
Specializare: energetică, centrale nucleare electrice.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Cercetare în domeniul fizicii teoretice, energiei nucleare, sisteme neliniare, teoria catastrofelor, haos determinist, teoria deciziilor, analiza de risc, protecţia infrastructurilor critice, crize și conflicte.
Referinţe: CV


 

Augustin SEMENESCU
Membru Corespondent, Secretar științific al Secției
Profesor universitar dr. ing. ec.mat., Conducator de doctorat în domeniul Inginerie si Management, Prodecan – Facultatea de Știința si Ingineria Materialelor, Universitatea POLITEHNICA Bucuresti.
Specializări: Utilaj metalurgic, Finante-Management, Matematica-Informatica
Domenii de competenţă ştiinţifică: proiectare şi cercetare in domeniul utilajelor si echipamentelor metalurgice, a materialelor metalice, optimizarea proceselor tehnologice, invenții si aplicaţii în domeniul biomedical, referent ştiinţific al revistei ISI ”Revista de Chimie”. Publicaţii Importante: Articole ISI: 65, Conferinte internationale publicate în Proceedings ISI: 116, Cărti publicate în edituri din străinătate si tară: 64, Director de proiecte internaționale/nationale 3/65, Brevete de invenție naționale – 58. Realizări deosebite: Scientific officer for Research Fund for Coal and Steel (2007-2008), European Commission; A.C.A.D.E.M.I.A., Romania, Sef filiala Bucuresti. Premii: Premii Speciale obținute la Saloanele Mondiale de Inventica: 152; Medalii obținute la Saloanele Mondiale de Inventică: Platina 4, Aur 123, Argint 15, Bronz 2
Referinţe: CV, http:www.upb.ro, https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en

Gabriel BURLACU
Membru Onorific
Conferentiar universitar dr. ing. la UTCB, Facultatea de Instalatii Bucuresti (cursuri de: Fiabilitate, Tehnologia de fabricatie si montaj a instalatiilor, Ecologie si protectia mediului);
Domenii de competenţă ştiinţifică: energie nucleară, ecologie şi protecţia mediului, fiabilitatea sistemelor tehnice. Realizări deosebite: 2008: In perioada mandatului de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica a fost pus in functiune Reactorul nuclear nr. II Cernavoda; 2008: A infiintat Camera Bilaterala de Comert si Industrie Romania – Maroc; 2001 – 2008: Presedintele Consiliului de Administratie – SIF 4 Muntenia; 2002 – 2005: Am fost primul Comisar General al Garzii de Mediu din Romania;
Referinţe: CV


George-Alexandru FLOREA
Membru Onorific
Specializare: Electroenergetica – Linii electrice aeriene (sisteme electroenergetice)
Domenii de competență ştiinţifică: Linii electrice aeriene de inalta si foarte inalta tensiune, campul electromagnetic de frecventa industriala, oscilatiile conductoarelor, descarcarea corona de impuls pe conductoarele liniilor electrice aeriene.
Realizări științifice deosebite: Proiectarea liniei electrice aeriene experimentale de 220-750 kV la facultatea de energetica a IPB, care a permis testarea mai multor variante de echipare posibile pentru proiectarea si executia liniei electrice aeriene de 750 kV URSS – Isaccea – Bulgaria, dar si multe alte teste necesare pentru proiectarea liniilor de 220 si 400 kV din Romania (1975-1976); Proiectarea liniei electrice aeriene de 110 kV (cu functionare initiala la 20 kV) Balea Cascada – Balea Lac, linie situata la cea mai mare altitudine din Romania, cu cele mai drastice conditii de incarcare cu chiciura si vant (1984); Proiectarea primului sistem de iluminare artificiala a unui stadion din Romania in concordanta cu standardele internationale – STEAUA in 1991; Inventarea unor dispozitive de defazare si amortizare a oscilatiilor de mare amplitudine si joasa frecventa ale conductoarelor liniilor electrice aeriene de 220 kV echipate cu 1 conductor pe faza (galoparea conductoarelor), care se vor monta in anul 2023 pe prima linie de 220 kV din Romania la Transelectrica – Pitesti. Proiectarea sistemului de monitorizare a calitatii energiei electrice (Power Quality Monitoring System PQMS) in toate statiile electrice ale C. N. Transelectrica S.A. Elaborarea noului normativ de proiectare de linii electrice aeriene de tensiune alternativa mai mare de 1 kV, sub egida ASRO
Publicaţii importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate =3; Articole în reviste cotate ISI = 19; Conferinte internationale publicate în volume = 38; Brevete de invenție naționale – Instalatie cu Bobine Variablie in Trepte produsa de Power&Lighting TEHNOROB in anul 2023 in versiunea 1 (IBVT_PLT_v1); Premii internaționale: 3.
Referințe: CV

Constantin OPREAN
Membru Onorific
Profesor univ. dr. ing., Dr. HC
Domenii de competență ştiinţifică: Managementul calitatii, Managementul universitar, Managementul transferului tehnologic, Managementul strategic, afaceri si administratie, Managementul sustenabil.
Referinţe: CV


Costică BEJINARIU
Membru Asociat
Prof. univ. dr. ing., Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi, România
Specializare: Tehnologia construcţiilor de maşini
Domenii de competență ştiinţifică: ingineria materialelor, inginerie industrială, tehnologia materialelor, teoria şi tehnologia deformărilor plastice ale materialelor metalice, turnarea materialelor metalice, sudarea materialelor metalice, evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională în securitate şi sănătate în muncă, auditul securităţii şi sănătăţii în muncă ş. a.
Publicaţii importante – Cărți/Capitole publicate în edituri din țară și străinătate: 28, Articole în reviste cotate ISI: 99, Conferinte internationale publicate în volume: 57, Brevete de invenție naționale: 12, Premii internaționale (medalii de aur, argint, bronz): peste 30.
Referințe: CV


Ovidiu Sorin CUPȘA
Membru asociat
Doctor în Științe inginerești (Inginerie Mecanică, 2010), – Ambasador Maritim al International Maritime Organization (din 2016) și Vicepresedinte al EDINNA – Asociația Europeană a Instituțiilor de Educație și Training în Domeniul Naval (2014).
Domenii de competență științifică:
studiul canalelor navigabile românești și cu caracter tehnic în domeniul managementului naval, a mecanicii fluidelor, a fizicii teoretice; Sisteme integrate de transport, retehnologizarea ecluzelor, monitorizarea a traficului pe apele interioare în România, exploatarea sistemelor portuare. Diplomație, strategii, management.
Referințe: CVhttps://ro.wikipedia.org/wiki/Ovidiu_Sorin_Cup%C8%99aDiana Mariana COCÂRŢĂ
Membru asociat
Prof.dr.ing. Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), Facultatea de Energetică, Departamentul de Producere și Utilizarea Energiei.
Domenii de compenteţă ştiinţifică: Tehnici de măsură, monitorizare şi analiză a poluanților din aer și sol; Riscuri pentru sănătate din surse de energie neregenerabilă; Aspectele economice şi de mediu pentru conversia energiei; Impactul producerii energiei asupra mediului, Evaluarea impactului asupra sănătății publice a valorificării energetice a deșeurilor solide urbane; Monitorizarea și controlul calității aerului; Riscuri pentru sănătate în Industria Energetică – Soluții software destinate evaluării riscurilor pentru sănătatea populației; Tehnici de monitorizare a calităţii aerului şi solurilor; managementul mediului; managementul riscurilor. Realizări: Creator şi Șef Laborator de Analiză, Control și Depoluarea Solurilor din cadrul Centrului de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse şi Procese Inovative (CAMPUS) al UPB.
Referinţe: CV

Ioan DOROFTEI
Membru Asociat
Prof. univ. dr. ing., Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Mecanică, Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică (Director Departament)
Specializare: Utilaj tehnologic
Domenii de competență ştiinţifică: Inginerie mecanică, mecatronică și robotică
Rezultate remarcabile în activitate – Dezvoltarea de laboratoare didactice și de cercetare: La intoarcerea în tara din stagiul postdoctoral, în ianuarie 2002, am început dezvoltarea unui laborator de Robotică, pentru activități didactice și de cercetare, în cadrul Catedrei de Teoria Mecanismelor și Robotică (în prezent, Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică) din Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iași, unde este coordonatorul programului de licență ROBOTICĂ. Începand cu anul 2014, a obținut un spațiu suplimentar, pentru dezvoltarea unui al doilea laborator (Roboți Mobili). În cele două laboratoare se desfășoară activități didactice la programele de studii licență Mecatronică, Robotică și Inginerie mecanică, precum și la programul de studii de masterat Sisteme robotizate. De asemenea, doctoranzii desfășoară activități de cercetare în cadrul programului doctoral. Poziții administrative: – Director al Departamentului Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică, din aprilie 2016; – Responsabil al Colectivului – catedrei – de “Teoria Mecanismelor şi Robotică”, din 2012; – Coordonator executiv al Centrului de Cercetare în Inginerie Mecanică şi Mecatronică, CCIMM, in perioada 2010-2022; – Coordonator al Centrului de Cercetare în Mecatronică și Robotică, CCMM, din 2022;Publicaţii importante:  Cărți / capitole de cărți publicate în edituri din țară și străinătate 29;  Articole în reviste cotate WoS (21 – cu factor de impact; 38 – indexate);  Conferinte internaționale publicate în volume (59 din care 20 indexate WoS);  Brevete de invenție naționale 13);  Premii internaționale: 1.
Referințe: CV


Valentin NĂVRĂPESCU
Membru asociat
Prof. dr. ing. abil. DHC, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Inginerie Electrică
Specializare: Acționări Electrice
Domenii de competență ştiinţifică: Electrotehnică; Acționări Secvențiale și Automate Programabile; Automatizări industriale; Acționări Electrice; Controlul Monitorizarea și Diagnoza Acționărilor Electrice; Sisteme Informatice în Acționările Electrice; Controlere și microcontrolere Logic Programabile; comanda numerică a sistemelor de acționare electrică
Publicaţii importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate (nr.);
Articole în reviste: 6 în reviste cotate WOS; 38 în reviste indexate BDI; 4 în reviste neindexate; Conferinte internationale publicate în volume: 42 indexate WOS; 28 indexate BDI; 21 în Volumele unor Conferințe cu ISBN; 20 în Volumele unor Conferințe internaționale neindexate; 19 în Volumele unor Conferințe internaționale neindexate;
Referințe: CV, www.upb.ro, www.amotion.pub.ro


Titus SLAVICI
Membru asociat
Prof.dr.ing.habil.dr.ec – Universitatea Politehnica Timișoara
Specializare: Inginerie industrială
Fondatorul parcului științific și tehnologic Tim Science Park Timișoara, Parcului industrial Cenei, clusterului de energii regenerabile MERWT, Universității și Liceului „Ioan Slavici”
Domenii de competență ştiinţifică: inginerie industrială, tehnologia construcțiilor de mașini, automatică și calculatoare, finanțe asigurări, managementul firmei
Publicaţii importante: SLAVICI, T., Maris, S. and Pirtea, M., 2016. Usage of artificial neural networks for optimal bankruptcy forecasting. Case study: Eastern European small manufacturing enterprises. Quality & Quantity, 50(1), pp.385-398; SLAVICI, T. and Almajan, B., 2013. Artificial intelligence techniques: an efficient new approach to challenge the assessment of complex clinical fields such as airway clearance techniques in patients with cystic fibrosis?. Journal of Rehabilitation Medicine, 45(4), pp.397-402. Cărți publicate în edituri din țară și străinătate 30; Articole în reviste cotate ISI: 26; Conferinte internationale publicate în volume: 29.
Referințe: CV


                                            – 
MEMBRI DIN STRĂINĂTATE –


Alessandro BIROLINI
Membru de onoare al AOSR
ZÜRICH, ELVEŢIA
Emeritus at the ETH Zurich, Swiss – birolini@emeritus.ethz.ch
Alessandro Birolini (born 1940 in Lugano, Switzerland) is Professor Emeritus of Reliability Engineering at the Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH). After his Dipl. Ing. HTL, Dipl. El.-Ing. ETH, Ph.D. (ETH), and 15 years industrial experience (of which 4 years he was in charge of setting up the Swiss Test Lab. for VLSI ICs in Neuchâtel), he was from 1986 to 1998 Professor and head of the Reliability Laboratory at the ETH (Full Professor since 1992, Lecturer since 1975). His research fields include fault tolerant systems with hardware and software, stochastic processes for reliability theory, test & screening strategies, and failure mechanisms. He has also been involved in an effective cooperation with 30 large and medium industries for over 10 years [Quality Eng. 8(1996)4 pp. 659-674]. He is author of more than 40 research & tutorial papers as well as of several monographs and books, among which the habilitation thesis On the Use of Stochastic Processes in Modeling Reliability Problems (Springer 1985) and the book Reliability Engineering: Theory and Practice (Springer, 6th Ed. 2010, 1st Ed. 1994, 1st German Ed. 1985, 4th German Ed. 1997). Achievements include a new approach to compute the transition probabilities for Markov, semi-Markov & semi-regenerative processes and the development of approximate expressions for the reliability and availability of complex fault tolerant systems. Alessandro Birolini is Life Member of the Swiss Academy of Engineering Sciences, Honorary Member of the Romania Academy of Sciences, Life Senior Member of the IEEE, Recipient of the IEEE Third Millennium Medal, and was President of the Swiss Information Technology Society and Chairman of the IEEE Switzerland Section as well as Founder and Chairman of the IEEE Switzerland Reliability Chapter.
Referinţe: CV https://www.bi.id.ethz.ch/personensuche/detail.do?pid=12D7A&lang=EN

Alexandru ION HERLEA
Membru de onoare
Profesor universitar doctor inginer român și francez (cunoscut în Franța ca Alexandre Herlea), fost ministru și ambasador al României
Din toamna anului 1972, își desfășoară activitatea în Franța, ca asistent cercetător la „Conservatoire national des arts et métiers” („CNAM”) din Paris, unde își finalizează lucrarea de doctorat privind motoarele cu ardere internă și obține, în 1977, titlul de doctor în Istoria Științei și Tehnicii, an în care obține și cetățenia franceză. Ca bursier efectuează, în 1978/79, studii post-doctorale în Statele Unite, la universitățile „Princeton”, „Harvard” și „Pennsylvania” precum și la „Institutul Smithsonian”. Întors în Franța, își continuă cariera la „CNAM”, unde, în 1987, devine conferențiar universitar titular, specializat în Istoria Științei și Tehnicii. Predă în paralel la „Ecole Centrale des Arts et Manufactures” din Paris și la „Michigan Technological University” din Statele Unite. Este consilier pe probleme de muzeologie tehnică și arheologie industrială, colaborând la realizarea a peste 25 de expoziții, îndeosebi la „Musée National des Arts et Métiers” („MNAM”) și la „Cité des Sciences et de l’Industrie” („CSI”) din Paris. Obține în 1993 diploma de „Habilitation à diriger les recherches en sciences” (abilitarea de a fi conducător de doctorat) la universitatea „Paris XI–Sorbonne”, iar din 1995 esta profesor universitar titular la „Université de Technologie de Belfort-Montbéliard” („UTBM”). Din 2011 este profesor emerit. A fost ales membru al mai multor societăți științifice din diferite țări, în cadrul cărora ocupă poziții de conducere: „Académie Internationale d’Histoire des Sciences” („AIHS”), Comité des Travaux Historiques et Scientifiques („CTHS”) din Franța și „International Committee for the History of Technology” („ICOHTEC”), al carui președinte a fost. Ca director al relațiilor internaționale ale „UTBM” a inițiat și dezvoltat relații de colaborare cu universități de pe cele cinci continente, acordând o atenție deosebită relațiilor cu universitățile din România. Publicații: Alexandru Ion Herlea este autorul, co-autorul sau editorul a 11 carti: Études pour un traitement automatique des sources en histoire des techniques, CDHT, CNAM, Paris, 1975; Histoire Générale des Techniques, PUF, Paris, 1978; Grand Quid – Les Machines, Robert Laffont, Paris, 1981; Le Livre Mondial des Inventions, 1-ère edition, Paris, 1984; Les Moteurs, PUF, Paris, 1985; Europa Modernă, Electa Spa, Milano, 1987; History of Scientific Instruments, R. Turner Books Ltd, London, 1989; Science – Technology Relationships, San Francisco Press, San Francisco, 1993; Technique – L’Encyclopédie Axis, Hachette, Paris, 1994; L’Energie Solaire en France, CTHS, Paris, 1995; Materials: Research, Development & Applications, Brepols, Bruxelles, 2002, la care se adaugă alte peste 60 de articole în reviste cotate ISI sau cuprinse în bazele de date internaționale. A realizat și publicat de asemenea un mare numar de analize și interviuri politice, și a participat la numeroase emisiuni de radio și televiziune atât în România, cât și în Franța. Distincții. Alexandru Ion Herlea a primit diferite distincții, printre care: în România: „Serviciul Credincios” (mare ofițer), Profesor onorific, Doctor Honoris Causa și ordinul „Gogu Constantinescu” (comandor); în Franța: „La Légion d’Honneur” (comandor si cavaler), „Les Palmes Académiques” (cavaler) și medalia de argint a « Société d’Encouragement au Progrès »; în Belgia: „Mérite de l’Invention” (cavaler); în Germania: premiul „Soziale Marktwirtschaft”.


Ion PARASCHIVOIU
Membru de Onoare
École Polytechnique de MONTRÉAL, CANADA
Profesor universitar, Doctor, Inginer. Preşedinte al Academiei Româno-Americane (ARA).
Domenii de competenţă ştiinţifică: inginerie auto, aeronautică şi aerospațială; Surse alternative de energie. În cadrul echipei academicianului Elie Carafoli, prin cercetarile sale teoretice si experimentale în cadrul tezei de doctorat, a adus contribuţii la studiul unei noi forme de aripă de avion cu geometrie variabilă (Butterfly wing), brevetată în România (1973). În anul 1976, se stabileşte in Canada, la Montréal. A fost cercetător în aerodinamică la École Polytechnique de Montréal (1976-1979); cercetător principal la lnstitute de Recherche d’Hydro-Québec, unde a elaborat „Metoda Paraschivoiu” de calcul aerodinamic al turbinelor eoliene de tip Darrieus (1979-1984). Consultant pentru Sandia National Laboratories (New Mexico) din anul 1980. În anul 1984 obţine prin concurs, postul de professeur agrégé şi apoi pe cel de profesor titular la École Polytechnique de Montréal. Din 1990, este şeful Catedrei de aeronautică J.-A. Bombardier de la École Polytechnique de Montréal, consultant pentru FloWind, San Francisco (California, din 1995). Conduce un grup de cercetare, ocupandu-se de studiul fenomenului de givrare, de optimizare a profilelor de aripa si de aerodinamica turbinelor eoliene. Rezultatele cercetarilor sale sunt aplicate de „Bombardier Aerospace” la conceptia avioanelor „Regional Jet” şi „Global Express”. Este recunoscut ca expert international in domeniul aerodinamicii turbinelor eoliene de tip Darrieus. 
Publicaţii: Autor al cartilor: Aérodynamique subsonique, Montréal 1998, care a obtinut Premiul Ministerului Educatiei (1999), Wind Turbine Performance (2000); peste 130 de articole publicate in reviste de specialitate. Editor asociat la Intemational Journal of Rotating Machinery.
Referinţe: CV
http://www.polymtl.ca/recherche/rc/en/professeurs/details.php?NoProf=229


Michael GHIL
Membru de Onoare
École Normale Supérieur [ENS], Paris, FRANŢA
Professeur des Sciences de la Planète; Professor of Geosciences
Studii: B.Sc. (Mech. Eng.) cum laude, August l966; M.Sc. (Mech. Eng.), Iunie 1971 – Technion–Israel Institute of Technology, Haifa); M.S. (Math.), February l973, and Ph.D. (Math.), June 1975, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, New York. Cercetător rezident asociat – Institutul de Studii Spaţiale Goddard al NASA în New York (1975-1976), Profesor-Cercetător la CIMS (1975-1987), Profesor-Cercetător Emerit de Şt. Atmosferice şi Geofizice – Univ. din California, Los Angeles (UCLA), profesor titular -1985, Şef Dep. de Ştiinţele Atmosferei şi Oceanului (1988-1992), Director Institutul de Geofizică şi Fizică Planetară (1992-2003). 2002 – Profesor la Depart. Pământ-Atmosferă-Ocean (TAO) al Şcolii Normale Superioare (ENS), Paris şi Şef al acestui Departament (2003). Membru străin Academia Europea (1998); Membru onoare – Societatea Regală Astronomică (Londra, 2002), Membru: Uniunea Geofiz. Americană (AGU, 1995), Societatea Meteorologică Americană (AMS, 1988).
Research interests: Atmospheric Sciences, Climate Dynamics, Coupled Climate-Ecology and Climate-Economics Modeling, Dynamical and Complex Systems Theory, Estimation Theory, Geophysical Fluid Dynamics, Numerical Methods, Physical Oceanography, Statistical Methods, Remote Sensing and Applications.
Referinţe: CV
http://www.atmos.ucla.edu/tcd/GHIL/
http://www.environnement.ens.fr/annuaire/ghil-michael/?lang=fr
http://www.environnement.ens.fr/IMG/file/MichaelPDF/M_Ghil-2pg_CV-CERES-mars_2011.pdf

Ruxandra VIDU
Membru de Onoare
Dr. Ruxandra Vidu is a published research scientist and university Adjunct Professor with 30 years experience in advanced materials and processing. Her research emphasizes the use of nanoscience and nanotechnology in the development and integration of advanced materials with unique properties into device fabrication. She has published over 80 papers and co-authored four books. Dr. Vidu founded in 2004 a small business to commercialize the nanocables technology that was developed with Prof. Stroeve’s group at UC Davis. She is the co-author of over 15 patents licensed, pending, or in process regarding various technologies including the Solar Brush™ technology, IR filters based on magnetically responsive photonic crystals, and a solenoid module to remove heavy metal from wastewaters. The first product, the Bloo’s Solar Brush™ product, is presently in an advanced development stage, and raised over $40 million from investors.

George TEODORU
Membru de Onoare, GERMANIA
Născut la 8 septembrie 1932, la Craiova, şi-a terminat studiile la Colegiul Naţional Carol I şi şi-a susţinut bacalaureatul la Liceul Gheorghe Lazăr din Bucureşti, în 1951. După terminarea Institutului de Construcţii, ca inginer, s-a afirmat în specialitatea poduri şi tuneluri. În 1983, la Aachen (Germania) a obţinut titlul de doctor inginer, prin susţinerea tezei Betonul tratat hidrotermic şi încercarea lui nedistructivă. În ţară, a fost şef de şantier la construcţia podului peste Argeş la Căteasca (lungime totală 250 m) şi şi-a pus în aplicare ideile novatoare la podul Hotare, tot peste Argeş (150 m). Experienţa acumulată i-a permis să îmbogăţească realizările sale ştiinţifico-tehnice la proiectarea şi realizarea unor poduri de beton precomprimat în Germania. În acelaşi timp, a desfăşurat o rodnică activitate didactică la Institutul de Construcţii din Bucureşti, activitate continuată în Germania, la Institutul de Tehnologie Tropicală. A fost consultat la realizarea a numeroase lucrări şi, prin prestigiul câştigat, a fost ales preşedintele Engineering Society Cologne. De asemenea, a participat la numeroase congrese internaţionale din domeniul său de specialitate, fiind autor a peste 120 de rapoarte/expertize, precum şi de studii de înaltă valoare.
Sursa: https://astr.ro/dr-ing-george-teodoru/

Christian VASSEUR
Membru de Onoare, Lille, FRANŢA
Thèmes de recherche: Observation et Apprentissage des Systèmes Dynamiques: Classification itérative et mise en œuvre en temps réel pour les signaux et les suites temporelles, Fusion et scission de classes et analyse de populations fortement perturbées, Systèmes à Fonctionnement par Morceaux et Commande Référencée Vision : Identification en ligne, observation et commande des systèmes à partir de leurs sorties échantillonnées et retardées, Application aux asservissements visuels, pour lesquels l’information est échantillonnée (cycle de la caméra) et retardée (temps de traitement de plusieurs images): exemple du pendule inversé 3D équilibré à partir d’un système de vision. Ingénierie pour la Santé (Thérapie Assistée par l’Image): Optimisation de modèles d’objets 3D, à partir d’un nombre limité de projections: application au repérage et à la modélisation d’organes et/ou d’éléments pathologiques tumoraux, Interaction organes/instruments chirurgicaux, dans le corps humain, et aide à la préparation et à la réalisation de protocoles opératoires, à partir d’images multimodalités.
Production scientifique: 75 articles, 135 communications.

                                       Pios omagiu celor care nu mai sunt printre noi –


Nicolae BOŢI
Membru de Onoare
născut la 1 decembrie 1931, Brăila – d. 30 decembrie 2013, Iaşi

Profesor universitar consultant dr. inginer în specialitatea Geotehnică şi Fundaţii, cu teza Contribuţii la studiul pământurilor contractile ale stratului de fundare din zona oraşului Iaşi. Urmează cursuri de specializare organizate de INCERC Bucureşti şi METROU Bucureşti. Conducător de doctorat în domeniul Ingineriei civile, specialitatea Geotehnică şi fundaţii (din 1995).
Specializare: Construcţii
Domenii de competenţă ştiinţifică: Geotehnică şi Fundaţii, Căi de comunicaţii şi fundaţii, Inginerie civilă. Fundaţii şi procedee de fundare, Sisteme noi de fundaţii cu consum mic de oţel şi ciment. Tuneluri şi Metropolitane; Probleme speciale de Geotehnică şi Fundaţii.
A desfăşurat o bogată activitate de proiectare ca inginer în cadrul Primăriei Iaşi şi ca inginer proiectant principal la Direcţia de Sistematizare, Arhitectură şi Proiectarea Construcţiior, Iaşi, precum şi la Platforma experimentală în vederea optimizării soluţilior de fundare în cazul terenurilor macroporice şi al pământurilor contractile şi pentru studiul interacţiunii teren-căptuşeală la tunele.
Biografie

Academician Paul-Dan CRISTEA
Membru de Onoare al AOSR
13 februarie 1941, Bucureşti – 17 aprilie 2013, Bucureşti
Inginer Electronist, Fizician (Fizică Teoretică), Profesor universitar, Facultatea de Automatică si Calculatoare, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Director al Centrului de Inginerie Biomedicală al UPB.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Semnale genomice, Bioinformatică, Prelucrarea numerică a semnalelor şi a imaginilor, Reţele neurale, Teoria şi proiectarea circuitelor electrice şi electronice, Agenţi inteligenţi evolutivi, Sisteme adaptive de învăţare electronică, Sisteme dinamice cu evenimente discrete, Aparatură medicală şi industrială computerizată, Baterii electrice avansate, Fizica straturilor subţiri semiconductoare.
Biografie
Referinţe http://www.dsp.pub.ro, http://www.acad.ro/noiMembri/doc/refPDCristea.pdf


Ion Dan PREDOIU
Membru Titular al AOSR
2 mar. 1937, Câmpulung-Muscel, Argeş -12 dec. 2012 Bucureşti
Dr. ing., cercetător ştiinţific 1, specializare: Hidrotehnică
Domenii de competenţă ştiinţifică: hidrotehnică, dimensionarea şi executarea batardourilor celulare la sisteme hidroenergetice şi de navigaţie, construcţii din beton armat a turbinelor 1 şi 2 şi blocul de montaj al hidrocentralei de pe malul românesc de la Porţile de Fier I; construcţii hidrotehnice şi hidroenergetice şi instalaţii pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere; istorie; dacologie.
BiografieAcademician Radu VOINEA
Membru Titular Fondator al AOSR
născut la 24 mai 1923, Craiova – d. 10 mai 2010, Bucureşti
Preşedintele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, membru titular al Academiei Române.
Specializare: inginer, doctor docent în ştiinţe tehnice, profesor universitar, academician.
Activitate: Cercetări în domeniile: mecanică, rezistenţa materialelor, elasticitate şi plasticitate, sisteme dinamice. A adus contribuţii originale printre care menţionăm: suficienţa principiului lucrului mecanic virtual, noţiunea de sistem critic, distribuţia acceleraţiilor în mişcarea relativă a rigidului şi în domeniul teoriei mecanismelor.
Biografie
Sergiu CHIRIACESCU
Membru corespondent al Academiei Române
Membru Titular al AOSR
n. 18 oct. 1940, Unirea, jud. Călăraşi – 20 ian. 2010, Braşov
Inginer, doctor în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Rector al Universităţii „Transilvania” din Braşov (1990-2004), ctitor al mai multor facultăţi cu profil politehnic la Braşov, precum şi al Aulei Universităţii. Dascăl, cercetător, expert în domeniul dinamicii maşinilor şi în analiza sistemelor dinamice, fost membru al Senatului României, a elaborat 9 tratate stiintifice, peste 120 de articole stiintifice publicate in reviste de prestigiu din ţară şi străinătate, precum Utilitas Mathematica (Canada), Mechanism and Machine Theory, Mechanics Research Communications (Marea Britanie), Real Academia de Ciencias Exactas (Spania), Werkstatstechnik, Werkzeugmaschine International (Germania), Expres Informatiia (ex-URSS), 12 brevete de invenţie.
Biografie

Academician Toma DORDEA
Membru de onoare
1 Ianuarie 1921, Bungard [SB] – 11 Aprilie 2015, Timişoara
Membru titular al Academiei Române, profesor universitar consultant dr. ing., expert. Activitatea didactică prodigioasă a profesorului Toma Dordea a fost susţinută de înalta sa competenţă şi pasiune pentru cunoaştere, de grija, dragostea, dar şi exigenţa manifestată faţă de lungul şir al seriilor de studenţi, sau mai tineri colaboratori. Începând din anul 1965, când a fost numit conducător de doctorat, a ridicat la un nivel superior activitatea de formare şi de pregătire a inginerilor în specialitatea „Maşini electrice”. În această perioadă a proiectat, realizat şi înzestrat Laboratorul de Maşini Electrice din noul local al facultăţii pentru ca activitatea de cercetare să se poată desfăşura în cele mai bune condiţii. În calitate de conducător de doctorat a îndrumat peste 50 de cercetători, care astăzi constituie un corp de elită al Şcolii de maşini, aparate şi acţionări electrice, creată de profesorul Toma Dordea la Politehnica din Timişoara. Şi-a orientat activitatea de cercetare ştiinţifică aproape în totalitate spre domeniul vast al maşinilor electrice, cu referire la teoria şi ecuaţiile maşinilor electrice, precum şi la proiectarea, calculul şi optimizarea acestor maşini.
Biografie
Dumitru Teodor MATEESCU
Membru Onorific
27 noiembrie 1938, Sebeș, județul Alba – 4 ianuarie 2021, Iași
Profesor universitar habil. dr. ing., Univ. Politehnica ”Gh. Asachi” Iași, Departamentul de Ingineria Instalatiilor, conducător științific de doctorat în domeniul Inginerie Civilă și Instalații.
Domenii de competență știintifica: alimentari cu apa si canalizari de interes local si zonal, pentru localitati urbane si rurale; instalatii functionale pentru constructii civile si industriale – sanitare, gaze, termice, ventilare, conditionare; instalatii termoenergetice si pentru utilizarea energiilor neconvenționale. Eficientizarea instalatiilor functionale pentru cladiri si sistemelor de utilitati urbane – alimentari cu apa, canalizari, alimentari cu caldura – in vederea optimizarii si a reducerii consumurilor de resurse si de energie. Consiliere tehnica pentru activitate de exploatare si dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare; Consultanta tehnica de specialitate pentru proiectare, expertize si verificare tehnica de specialitate, audit energetic pentru constructii si instalatii, Consultanta tehnica de specialitate pentru lucrari de investitii. Publicații: peste 250 de articole si referate publicate în reviste de specialitate si volume ale manifestarilor stiintifice din tara si strainatate. Pe plan didactic, 6 manuale universitare, 14 monografii, coordonator pentru 24 teze doctorat.
Referințe: CV

Şerban-Constantin VALECA
Membru Corespondent
23 iunie 1956, Bucureşti – 15 mai 2022, Piteşti
Profesorul Dr. ing. Şerban Valeca, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, şi-a dedicat toată viaţa educaţiei, ştiinţei şi cunoaşterii, indiferent că a activat ca profesor universitar, senator sau ministru. Absolvent al facultăţii de Energetică a Universităţii Bucureşti, activitatea ştiinţifică şi-a desfăşurat-o la Institutul de cercetări nucleare din Piteşti, al cărui director a fost o lungă perioadă, fiind apoi preşedinte al Consiliului ştiinţific. A coordonat planurile de cercetare-dezvoltare anuale şi de perspectivă ale ICN şi ale programului de dezvoltare a Generaţiei IV de reactoare nucleare de tip LFR în România prin cooperare internaţională. A fost unul dintre cei mai eficienţi miniştri ai cercetării ştiinţifice, fiind cel care a introdus criteriul competiţiei ştiinţifice în finanţarea cercetării şi a înfiinţat Programele naţionale de cercetare.
Pentru prodigioasa sa activitate a fost recompensat cu Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de Cavaler; Diploma de merit în grad de „Ofiţer cu Cruce”, Bruxelles pentru servicii deosebite aduse cauzei progresului şi susţinerii invenţiilor; Cetăţean de onoare al oraşului Cernavodă, Oraşului Mioveni, Vicepreşedinte al Asociaţiei de Karate Tradiţional din România; Preşedinte de Onoare al Federaţiei Române de Karate Tradiţional aflată sub înaltul Patronaj al Casei Regale; Membru al asociaţiilor: World Energy Council – Consiliul Naţional Român; Asociaţia Română “Energia Nucleară”; ROMATOM; Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare; Preşedinte pe Europa al United World Karate Federation.
A fost un membru extrem de devotat Academiei noastre, pe care a sprijinit-o prin activitatea şi prestigiul său.
Biografie: CV, http://www.nuclear.ro/
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=132&cam=1&leg=2008
http://romania-on-line.net/whoswho/valecaserbanc.htm

Anghel STANCIU
Preşedintele Filialei AOSR IAŞI
Membru Titular Fondator
15 august 1949, Giurgiu – 25 iunie 2023
Profesor universitar dr. ing., Deputat în Parlamentul României
Specializare: construcţii, căi ferate
Domenii de competenţă ştiinţifică: Geotehnică şi fundaţii; soluţii din pamânt armat în realizarea infrastructurilor pentru construcţii, studiu experimental pe model al fundaţiilor prefabricate, impactul alunecărilor de teren asupra căilor de comunicaţii terestre noi concepte în analiza stabilităţii masivelor de pământ, rezistenţa, stabilitatea, protecţia mediului pentru construcţia de tuneluri, generalizarea teoriei lui Coulomb în calculul împingerilor pe zidurile de sprijin. Politică; diplomaţie etc.
Referinţe: CV,http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=173&leg=2004&cam=2

Mircea Octavian POPOVICIU
Membru Titular
2 decembrie 1931 – 26 octombrie 2023
Profesor universitar dr. ing., Universitatea Politehnica Timişoara
Specializare: mecanică
Domenii de competenţă ştiinţifică: 
Maşini hidraulice, fenomene de cavitaţie, Eroziune cavitaţională, Hidrodinamica turbomaşinilor, Acţionări şi comenzi hidraulice, Turbine eoliene
Referinţe: CV, http://www.upt.ro/
George DARIE 
Membru Corespondent
17 aprilie 1961, București – 29 noiembrie 2023, București
Profesor universitar dr. inginer la Universitatea”POLITEHNICA”din Bucureşti, Rector al UPB
Specializarea: Energetică – Centrale Termoelectrice
Domenii de competenţă ştiinţifică: reducerea impactului produs asupra mediului de sectorul producerii energiei; instalaţii de turbine cu abur şi cicluri combinate gaze-abur; modernizarea şi reabilitarea centralelor electrice din România cu ajutorul ciclurilor combinate gaze-abur; utilizarea calculatoarelor electronice în conducerea centralelor termolectrice.
Referinţe: CV