MEMBRII SECŢIEI ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Dumitru POPESCU – Membru Titular, Președintele secției
Profesor universitar dr. inginer la Universitatea ”Politehnica” din Bucureşti, Decanul Facultăţii de Automatizări şi Calculatoare
Specializarea: Automatică – ingineria sistemelor
Domenii de competenţă ştiinţifică: identificarea sistemelor şi control automat; Automatizări industriale, conducerea proceselor; Optimizare şi ingineria deciziei; Automatică si informatică aplicată cu realizări recunoscute în: identificare si control digital, proiectare asistată de calculator în automatică; comandă adaptivă şi robustă, optimizare şi decizii de conducere; sisteme numerice pentru aplicaţii în timp real; Sisteme de mari dimensiuni.
Referinţe: CV, http://acse.pub.ro/person/dumitru-popescu/


Cornel COBIANU – Membru Titular, vicepreședinte al secției
Cercetător ştiinţific grad. 1 doctor inginer, Honeywell Romania S.R.L.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Microelectronică; cercetare ştiinţifică de senzori; domeniul tehnologiei de microsistem, microsenzorilor de gaze şi al proceselor tehnologice specifice de depunere filme subţiri piezoelectrice din soluţie, de tip sol-gel.
Referinţe: CV Neculai ANDREI – Membru Titular
Cercetător ştiinţific grad. 1 doctor inginer, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – Bucureşti. Adresa instituţiei: Bd. Mareşal Averescu 8-10, sector 1, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: automatizări şi telecomenzi; modelare matematică şi optimizare; utilizarea calculului de înaltă performanţă prin limbaje de programare matematică, tehnici de calcul cu matrice rare şi calcul paralel.
Referinţe: CV  

Gheorghe BREZEANU – Membru Titular
Profesor universitar doctor inginer, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice.
Adresa instituţiei: Splaiul Independenţei 313, sector 6, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Dispozitive electronice, Microelectronica Optoelectronica şi Nanotehnologii, dispozitive electronice pe semiconductori de bandă largă (carbura de siliciu (SiC) şi diamant).
Referinţe: CVCorneliu BURILEANU – Membru Titular
Prof. univ. dr. ing., vicepresedinte al Senatului UPB, prodecan la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, UPB.
Domenii de compentenţă ştiinţifică: Microprocessor Architecture, Microcontrollers and Speech Technology; Developing the procedures for parametric representations of Romanian spoken words; Developing a system for automatic recognition of small to medium vocabulary in Romanian; Developing procedures for continuous speech recognition; Projects in speaker verification; Projects in human – computer dialog.
Professor Corneliu Burileanu was leader or participant in over 40 research and development scientific contracts with several Institutions in Romania. He organized two new editions of International Conference „Speech Technology and Human – Computer Dialogue” „SpeD2003” and „SpeD2005”. „SpeD” is a conference and international forum dedicated to presenting the latest speech technology and man-machine dialogue research as well as offering the opportunity to be connected with the most recent applications for speech processing. He published 12 books in Microprocessor Architecture, Speech Technology, Digital and Analogue Integrated Circuits and more than 70 articles and reports in revues and conference proceedings.
Referințe: CV

Ştefan IANCU – Membru Titular Fondator
Profesor universitar doctor inginer, Secretar ştiinţific al Secţiei de ştiinţa şi tehnologia informaţiei la Academia Română, Adresa instituţiei: Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: tehnică de calcul, sisteme de colectare date, proprietate intelectuală, politica ştiinţei.
Referinţe: CV
http://www.academiaromana.ro/sectii/sectia14_informatica/info.htm

Cătălin SPULBER – Membru Titular Fondator
Cercetător ştiinţific grad. 1 doctor inginer, S.C.Prooptica S.A.,
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare fundamentală, cercetare aplicativă disciplinară şi interdisciplinară; mecanică fină; calculul şi construcţia aparaturii optoelectronice.
Referinţe: CVŞtefan TRĂUŞAN-MATU – Membru Titular
Profesor universitar doctor inginer, Catedra de Calculatoare, Facultatea de Automatizări şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti.
Adresa instituţiei: Splaiul Independenţei 313, sector 6, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: studiul inteligenţei artificiale, al sistemelor om-calculator interactive şi colaborative, e-learning, filosofie, psihologie şi dialogul ortodoxie-ştiinţă.
Referinţe: CV


Ciprian ILIESCU – Membru de Onoare
Senior Research Scientist [CS 1 dr. inginer] – National Institute for Research and Development in Microtechnologies – IMT Bucharest & Institute of Bioengineering and Nanotechnology, SINGAPORE.
Domenii de competenţă ştiinţifică: proiectarea şi fabricarea senzorilor de presiune; circuite integrate; fizică aplicată; chimie analitică; bioinginerii; mecanică fină; nanotehnologii; senzori şi traductoare; 3 brevete de invenţie: „Biochip for Sorting and Lysing Biological Samples,” 2008; “Ultrasonic enhanced microneedles array for transdermal drug delivery” 2006; „Integrated pressure sensor with silicon diaphragm. Fabrication process and packaging solution” 1993.
Referinţe: CV, https://www.researchgate.net/profile/Ciprian_Iliescu


Tudor BARBU – Membru Corespondent
CS1 Dr. Habil. Ing., Senior Researcher I la Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române, Filiala Iași; membru în Consiliul Științific
Domenii de competenţă ştiinţifică: algoritmi și metode de dezvoltare pentru procesarea imaginilor (aplicații în medicină, metalografie etc.), analiză imagini satelitare, metode de reconstrucție 3D din imagini 2D, procesare semnale prin tehnici fuzzy și rețele neuronale cu aplicații în medicină, recunoaștere facial, procesare video, analiză numerică, modelare și simulare MATLAB, Machine Learning, Digital Image Processing
Referințe: CV, https://www.researchgate.net/profile/Tudor_Barbu, http://iit.academiaromana-is.ro/


Mircea Constantin BODEA – Membru Corespondent
Profesor universitar doctor inginer, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra Dispozitive, Circuite şi Aparate Electronice. Adresa instituţiei: Bd.Iuliu Maniu 1-3, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: microelectronică; proiectarea circuitelor VLSI analogice şi cu semnale mixte; simularea şi modelarea numerică a circuitelor şi dispozitivelor electronice; proiectarea şi caracterizarea interfeţelor analogice ale sistemelor de achiziţie de date; dispositive semiconductoare şi senzori monolitici.
Referinţe: CVMihai DASCĂLU – Membru Corespondent
Profesor univ. dr. ing., Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domenii de competenţă ştiinţifică: Prelucrarea limbajului natural, analiza discursului şi învăţare colaborativă asistată de calculator, Educational data mining; Programare Orientată pe Obiecte, Aplicaţii Web Semantice şi Datamining şi Data Warehousing; Deţinerea de multiple certificări profesionale (PMP, PMI-RMP, PMI-ACP, CBAP, CISA, C|EH, CISSP şi OCMJD). Activitatea ştiinţifică: Peste 130 de articole publicate la conferinţe şi evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale de prestigiu, inclusiv conferinţe de top (AAAI, ITS, AIED, CSCL, CogSci) sau jurnale cu factor de impact ISI (Behavior Research Methods, ijCSCL, Computers in Human Behavior); Experienţă în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale (POC D HUB-TECH, POC G NETIO, H2020 RAGE, ERASMUS+ ENeA-SEA, FP7 LTfLL, FP7 ERRIC Și CNCSIS K-TEAMS).
Referinţe: CV


Radu DOBRESCU – Membru Corespondent
Prof. univ. dr. ing., Facultatea de Automatizări şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti
Domenii de interes: Prelucrarea semnalelor şi mesajelor: echipamente numerice de prelucrare de semnal, proceduri de achiziţie şi prelucrare primară a datelor de proces, procesare paralelă, transmiterea datelor şi telecomunicaţii: teoria informaţiei, proceduri de recepţie optimală, prelucrare şi transmisie de imagini, comunicaţii pe canale fără fir.
Referinţe: CV

Adina-Magda FLOREA – Membru Corespondent
Prof. univ. dr. ing., decan al facultăţii de Automatizări şi Calculatoare, prorector Universitatea Politehnica Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: inteligenţa artificială, agenţi inteligenţi şi sisteme multi-agent, învăţare automată, sisteme bazate pe semantica, e-learning si e-content. Cercetări anterioare în: reprezentarea cunoştinţelor, logică simbolică, demonstrarea automată a teoremelor, raţionament nemonoton, sisteme expert, reţele neurale. Dezvoltarea unui nou domeniu de cercetare în cadrul Catedrei de Calculatoare: agenţi inteligenţi si sisteme multi-agent, care a condus la formarea grupului şi apoi a laboratorul de cercetare AI-MAS (Artificial Intelligence and Multi-Agent Systems).
Referinţe: CV

Sergiu-Stelian ILIESCU – Membru Corespondent
Prof. univ. dr. ing., Facultatea de Automatizări şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: Teoria sistemelor, automatizări în centrale termoelectrice, informatizarea proceselor energetice, modelare şi simulare procese tehnice. Teoria reglării automate, Automatizări în centralele termoelectrice, Analiza şi sinteza sistemelor informatice, Informatizarea proceselor energetice.
Referinţe: CV, http://www.shiva.pub.ro/cviliescu.htm 

Mircea Valer PUŞCĂ – Membru Corespondent
Cercetător ştiinţific grad. 1 doctor inginer, Director Ştiinţific al Institutului de Cercetare S.C „SOFTWARE” ITC Cluj SA, Cluj-Napoca.
Domenii de competenţă ştiinţifică: domeniul informaticii; activitate didactică, în domeniul automatizări-calculatoare; managementul resurselor umane; strategii politice, dezvoltare instituţională.
Referinţe: CV


Doru Florin CHIPER – Membru asociat
Prof. univ. dr. ing., Dep. Electronică Aplicată şi sisteme inteligente a Facultății de Electronică și Telecomunicații – Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi
Domenii de competenţă ştiinţifică: Structuri paralele pentru prelucrarea digitala a semnalelor; prelucrarea numerică a semnalelor; implementarea VLSI a algoritmilor de prelucrare numerică a semnalelor, bazată pe o tratare sinergetică a problemelor la nivel algoritmic; Arhitecturi sistolice pentru implementarea transformatelor DCT, IDCT, DST,IDST,DHT,GDHT
Referințe: https://www.etti.legacy.tuiasi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=118:dfchiper&catid=37:cadre-didactice&Itemid=78

Mihail-Lucian PASCU – Membru asociat
Cercetător senior Dr. în optică, laser și spectroscopie la Institutul Național de Fizică Laser, Plasme și Radiații și profesor asociat la Facultatea de Fizică a Universității din București; stagiu de doctorat de la Universitatea din Texas din Dallas (SUA)
Domenii de competență științifică: spectroscopie laser / optică inter- și multidisciplinară: 1. cercetare fundamentală privind laserele reglabile dedicate proprietăților haotice ale fasciculelor laser și extinderea teoriei haosului la medicina umană și sistemelor economice; 2. studii de spectroscopie optică și laser în micro-și nano-biomedicină și nano-farmacologie pentru a depăși rezistența la tratament și pentru a dezvolta proceduri individuale de tratament ale pacientului; 3. dezvoltarea metodelor de monitorizare a poluanților din mediu (aer, apă, sol, biosferă) folosind metode / tehnici de spectroscopie cu laser (CRDS, FTIR, fluorescență / luminiscență, măsurători opto-acustice). Poluanții tipici considerați sunt: NOx, SOx în aer, pesticide, ulei și componente petroliere în apă și sol, prezența poluanților în organismele vii.
A publicat peste 120 de lucrări, a obținut 10 brevete de invenție și a prezentat peste 350 de lucrări sau comunicări invitate la conferințe naționale și internaționale.
Referințe: http://lsg.inflpr.ro/people_mlv.html


Răzvan RUGHINIS – Membru asociat
Prof. univ. dr. ing., Facultatea de Automatizări şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti
Domenii de competență științifică: problematica rețelelor de calculatoare, cyber-security, Internet of Things. Baze de date. Coordonator al programului Innovation Labs, pentru construirea unor produse tehnologice persuasive, creative și validate de utilizatori reali. ecosisteme de inovație și start-up-uri tech.
Referințe: http://doctorat.acs.pub.ro/wp-content/uploads/2017/01/CV-RR-En.pdf
Dan ȘTEFĂNOIU – Membru asociat
Prof. univ. dr. ing., Facultatea de Automatizări şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti
Domenii de competență științifică: Identificarea Sistemelor, Prelucrarea Semnalelor, Matematică Aplicată în Ingineria Electrică, Controlul Numeric Automat (Sisteme Discrete), Controlul Optimal Metaeuristic, Tehnici de Optimizare convenţionale şi metaeuristice. Subdomenii: Prelucrarea Semnalelor şi Identificarea Sistemelor; analiza de semnale prin metode neconvenţionale de tip timp frecvenţă-scală; undine şi aplicarea lor la codarea semnalelor vocale; Inteligenţa Artificială şi Teoria Mulţimilor Fuzzy; diagnoza de defecte folosind analiza timp-frecvenţă-scală; proiecte de cercetare implementate: ECO-TSFS (analiza şi predicţia semnalelor provenite din Ecologie), UMAPID (o unitate mobilă de analiză rapidă a condiţiilor ecologice, bazată pe identificare şi prelucrare de semnale ecologice), TECOGAHI (o nouă tehnologie de producere de hidrogen şi pulbere de fier de înaltă puritate).
Referințe: https://www.linkedin.com/in/dandusus/

                                                              – MEMBRI DIN STRĂINĂTATE –


Ionel Michael NAVON – Membru de Onoare, SUA
Professor of Mathematics, Department of Scientific Computing, Florida State University, Senior Specialist Researcher. Dublă licenţă: Hebrew University of Jerusalem & The University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
Domenii de competenţă ştiinţifică: matematici aplicate, fizică, informatică, meteorologie; geofizică; astrologie. Director al Programului de matematici aplicate; Expert consultant la NASA/GSFC Laboratory for Atmospheres Global Modeling and Simulation Branch – „High-latitude filtering in a global grid-point model, using model normal modes”. Activitatea de cercetare desfăşurată în următoarele domenii: 1. Advanced 4-D Var Data-Assimilation Methods; 2. Large-Scale Minimization; 3. Ensemble Kalman filter methods.
Referinţe: CV

Nicolaȉ CHRISTOV – Membru de Onoare, Franța
Université de Lille
Professor Emeritus, Faculté des Sciences et Technologies, Université de Lille (UdL) – CRIStAL Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille – UMR CNRS 9189, Département Electronique, Electrotechnique, Automatique
Current research iterests: Optimal and Robust Control and Filtering, Hybrid Control Systems, Fault Detection and Fault Tolerant Control, Networked Control Systems, Computational Methods and CAD of control systems.
Domenii de competenţă ştiinţifică / Skills and Expertise: Kalman Filtering, Mathematical Computing, Extended Kalman Filters, Control Theory, Mathematical Modelling, MATLAB Simulation, Control Systems Engineering, Control Systems, Robotics, Modeling and Simulation
Referinţe:

                                                             – PIOS OMAGIU MEMBRILOR DECEDAŢI –


Adrian RUSU – Membru Titular Fondator
Membru Corespondent al Academiei Române
3 februarie 1946 – 12 noiembrie 2012
Profesor universitar doctor inginer, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Microelectronica; Modelarea dispozitivelor electronice pe bază de semiconductori; simularea circuitelor electronice integrate sau cu componente discrete; măsurări electrice ale dispozitivelor electronice şi extragere de parametri; o nouă diodă Schottky cu un gradient lateral al concentraţiei de impurităţi; concepţia şi modelarea circuitelor integrate MOS funcţionale cu poarta rezistivă; optimizarea tensiunii de străpungere a unei joncţiuni pn cu poartă; modelul distribuit al tranzistorului MOS; tensiunea de străpungere a condensatoarelor MOS; modelarea tranzistoarelor cu inducţie statică; o nouă metodă de măsurare a duratei de viaţă a purtătorilor de sarcină în exces; caracterizarea tranzistoarelor MOS realizate în tehnologia SIMOX în vederea măsurării parametrilor de material; studiul fenomenelor de conducţie electrică neliniară; modele compacte ale tranzistoarelor bipolare şi MOS submicronice, o nouă categorie de circuite bazate pe dioda cu poartă.
Biografie


Bogdan MITRICĂ – Membru asociat
n. 3 noiembrie 1978, Urziceni – d. 8 noiembrie 2018, Bucuresti
Dr. Habil. Afiliere: Cercetator ştiinţific gr. 2 (în aşteptarea ordinului de confirmare CS 1), la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizică nucleară, radiaţie cosmică, fizica energiilor înalte, simulare Monte-Carlo, modele de interacţie hadronică, sisteme de propulsie Aerospaţiale. Activitate de cercetare în cadrul IFIN-HH, grupul de fizica astroparticulelor, radiaţie cosmică etc.
Realizări deosebite: proiectarea şi realizarea laboratorului mobil de măsurare a miuonilor cosmici, proiectarea şi realizarea a 2 sisteme de detecţie noi a miuonilor cosmici de energie mare în subteran, proiectarea şi dezvoltarea unui detector subacvatic de miuoni cosmici.
Biografie


Dan-Alexandru IORDACHE – Membru Onoare
2 septembrie 1939, Constanța – 15 ianuarie 2021, București
Profesor universitar dr., Fizician.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizica materialelor, Fizică asistată de calculator, aparate de măsurări magnetice, respectiv electrice; produse de informatică destinate învăţământului; proiectarea unor tronsoane de cabluri criogenice; studiul comportării materialelor electroizolante, magnetice şi – respectiv – supraconductoare în domeniul temperaturilor dintre azot lichid şi temperatura camerei, modelări matematice şi simulări numerice ale propagării ultrasunetelor prin materiale, implementare experimentală a tehnicilor acustice nonlineare etc.
Referinţe: CVPaul E. STERIAN – Preşedintele Secţiei, Membru Titular
22 noiembrie 1946 Râca, AG – 21 octombrie 2021, Bucuresti
Profesor universitar doctor inginer, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Aplicate.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Electronică Cuantică, Fizică, Laseri, Transmisia optică a informaţiei, Optoelectronică, Optică Cuantică, Sisteme Deschise, Fotonică, Comunicaţii optice, Teoria cuantică a informaţiei.
Referinţe: CV
www.whoiswho-verlag.ro; www.pub.ro; www.aos.ro