MEMBRII SECŢIEI ŞTIINŢE MATEMATICE

MEMBRI DIN ROMÂNIA

Mihail MEGAN – Președintele Secției, Membru Titular
Profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Matematică şi Informatică.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Analiză Matematică, Analiză Reală, Analiză Convexă, Sisteme Liniare cu Control, Teorie Calitativă pentru Sisteme cu Control Teoria Structurilor, Control Optimal, Teoria Modelelor.
Referinţe: CV
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/CV/CV_Comisii/Romana/C1/CV_EUROPASS_Megan.pdf


Vasile BERINDE –
Membru Titular
Profesor universitar dr. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare 
Domenii de competenţă ştiinţifică: Analiză neliniară, informatică
Realizări deosebite: inclus in lista Web of Science Highly Cited Researchers (2016, 2017), peste 180 lucrări (146 lucrări recenzate în Mathematical Reviews; 154 lucrări recenzate în Zentralblatt MATH)
Publicaţii Importante: „Iterative approximation of fixed points”, Lecture Notes in Mathematics, Springer, 2007. (>269 citări ISI); Tripled fixed point theorems for contractive type mappings in partially ordered metric spaces. Nonlinear Anal. 74 (2011), no. 15; On a general class of multi-valued weakly Picard mappings. J. Math. Anal. Appl. 326 (2007), no. 2; Generalized coupled fixed point theorems for mixed monotone mappings in partially ordered metric spaces. Nonlinear Anal. 74 (2011), no. 18; Approximating fixed points of weak contractions using the Picard iteration. Nonlinear Anal. Forum 9 (2004), no. 1
Referinţe: CV,   https://scholar.google.ro/citations?user=B8i6b5wAAAAJ&hl=ro


Vasile DRĂGAN – Membru Titular
CS1 dr., Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Acad. Române
Domenii de competenţă ştiinţifică: Stabilitatea asimptotică a unor clase de ecuaţii diferenţiale sau cu diferenţe în cadrul determinist şi stohastic; Ecuaţii diferenţiale sau cu diferenţe care generează evoluţii pozitive pe spaţii Banach ordonate; Control robust pentru sisteme deterministe şi stohastice; Metode numerice pentru calculul comenzilor optimale; Filtrare de tip H_2 şi filtrare de tip H_infinit; Probleme de control şi de filtrare pentru sisteme cu eşantionare; Perturbaţii singulare. Dezvoltări asimptotice; Metode ale perturbaţiilor singulare aplicate in proiectarea unor comenzi compozite şi a unor filtre cu performante impuse pentru sisteme cu mai multe scări de timp; Teoria jocurilor diferenţiale liniar pătratice în cadru determinist şi stochastic
Referinţe: CV
https://www.researchgate.net/profile/Vasile_Dragan
http://imar.ro/~vdragan/
https://scholar.google.com/citations?user=KlF_QJYAAAAJ

Constantin FETECĂU – Membru Titular
Profesor univ. Dr. la Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi; conducător de doctorat.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Mecanica mediilor continue, Mecanica fluidelor, Conductori de căldură rigizi; Algebră liniară, Geometrie analitică şi differenţială şi programare, Analiză Matematică, Matematici speciale pentru economisti, precum şi Ecuaţii diferenţiale. Studiul ecuaţiilor constitutive şi al mişcărilor unor medii continue particulare
Referinţe: CV
http://www.etc.tuiasi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=146:cfetecau&catid=37:cadre-didactice&Itemid=78


Aurelian ISAR – Membru Titular, Secretar Ştiinţific al Secţiei
Cercetător ştiinţific I, doctor în fizică la Institutul de Fizică si Inginerie Nucleară Bucureşti, platforma Măgurele, în Departamentul de Fizică Teoretică.
Domenii de competenţă ştiinţifică: disipare cuantică şi aplicaţii pentru optica cuantică, fizică atomică şi nucleară, sisteme cuantice deschise, tunel disipativ în sisteme cuantice deschise, deformarea cuantică a sistemelor deschise, tranziţia de la fizica cuantică la fizica clasică, teoria cuantelor informaţiei.
Referinţe: CV
http://www.theory.nipne.ro/~isar/
Liviu IXARU – Membru Titular
CS I doctor la Institutul de Fizică si Inginerie Nucleară Bucureşti, platforma Măgurele, în Departamentul de Fizică Teoretică.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizică teoretică şi computaţională, matematici aplicate. Construirea unor familii de noi metode numerice pentru probleme complexe din fizică, chimie şi ştiinţe tehnice; formularea metodelor de perturbaţii pe porţiuni pentru rezolvarea ecuaţiei Schrödinger; obţinerea unor formule numerice originale pentru operaţii numerice (diferenţiere, integrare, rezolvare de ecuaţii diferenţiale, interpolare) asupra funcţiilor oscilatorii; formularea unui nou set de funcţii speciale pentru procesarea numerica eficientă a funcţiilor oscilatorii; teoria unitară a formalismului fitării exponenţiale; teoria riguroasă a erorilor în procedee de aproximaţie ale funcţiilor oscilatorii, calcularea eficientă a integralelor Slater în mecanica cuantică.
Referinţe: CV, http://www.theory.nipne.ro/~ixaru/

Gheorghe MOROŞANU – Membru Titular
Profesor universitar, doctor în matematică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Domenii de competenţă ştiinţifică: ecuații diferențiale, analiză neliniară, calculul variațiilor, ecuații de evoluție în spații infinit dimensionale, mecanica fluidelor, perturbații singulare, diverse teme de matematici aplicate.
Referinţe: CV, http://math.ubbcluj.ro/~morosanu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Moro%C8%99anu


Cristinel MORTICI – Membru Titular
Profesor universitar abilitat, doctor în ştiinţe, Universitatea VALAHIA Târgovişte
Domenii de competenţă ştiinţifică:
Matematică aplicată, Informatică, aplicaţii interdisciplinară, Matematică, Ingineria programării, Informatică teoretică, Cercetări operaţionale şi ştiinţe ale managementului
Referinţe: CV

Constantin NICULESCU – Membru Titular
Profesor universitar doctor, conducător de doctorat
Specializare: analiză matematică
Domenii de competenţă ştiinţifică: analiza matematică şi aplicaţiile ei, probleme de teoria spaţiilor Banach, teoria operatorilor, sistemelor dinamice analiză convexă: generalizarea conceptului de absolut continuitate; structura operatorilor slab compacţi (definiţi pe latici Banach, – algebre sau alte spaţii Banach ordonate); structura spaţiilor Banach ordonate şi a spaţiilor înrudite; teoria Alfsen-Effros; proprietăţi de recurenţă ale sistemelor dinamice; studiul inegalităţilor de convexitate.
Realizări științifice deosebite: studiul operatorilor absolut continui, legătura dintre teoria lui Choquet şi inegalitatea Hermite-Hadamard, extensia neliniara a teoriei lui Korovkin.
Publicaţii Importante: Cărți publicate în edituri din tara si străinătate: 3; Articole în reviste cotate ISI: +10
Referinţe:
CV, http://math.ucv.ro/~niculescu/

Adrian-Olimpiu PETRUŞEL  – Vicepreședintele Secției, Membru Titular
Profesor univ. dr., Prorector Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
Domenii de competenţă ştiinţifică: Analiză neliniară, Ecuaţii diferenţiale, Teoria punctului fix şi aplicaţii, Incluziuni diferenţiale şi integrale, Sisteme dinamice. Conducător de Doctorat din anul 2004.
Referinţe: CV, http://math.ubbcluj.ro/~petrusel/


 

 


Dan TIBA – Membru Titular
Cercetător ştiinţific I, doctor, la Institutul de Matematică ”Simion Stoilow”, Academia Română, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: analiza problemelor de control optimal guvernate de ecuaţii cu derivate parţiale neliniare, studiul proprietăţilor abstracte necesare în optimizare neconvexă, metode numerice in optimizarea cu restricţii, cercetări în probleme geometrice de optimizare, reprezentări parametrice ale varietăţilor definite implicit, metode numerice  în optimizarea geometrică, de tip domeniu fixat.
Referinţe: CV, http://www.imar.ro/~imar/CV-Tiba.pdf

 


Ioan POP – Membru de Onoare
Profesor Emerit al Facultății de Matematică și Informatică
Emeritus Professor of Applied Mathematics
Domenii de competenţă ştiinţifică: mecanica fluidelor; transfer de căldură. Profesorul Ioan Pop are, conform Web of Science, peste 350 de articole cotate sau indexate WoS, care au generat peste 27.000 de citări şi un indice Hirsch egal cu 90. A publicat şi 11 cărţi de specialitate, dintre care 8 la editiri prestigioase din străinătate.
Member of Agder Academy of Science and Letters, Norway
The most cited researcher by Thomson 2015 and 2016, and by Clarivate Analytics in 2018 and 2020. Advisory editor for International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow. Honorary Editorial Advisory Board for International Journal of Heat and Mass Transfer. Honorary Editorial Advisory Board for International Communications in Heat and Mass Transfer
Referinţe: CV, https://math.ubbcluj.ro/~ipop/cvioanpop.pdf 

Aurelian CERNEA – Membru Corespondent
Profesor universitar doctor la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: Ecuaţii diferenţiale, Incluziuni diferenţiale, Analiza fără netezime, Teoria controlului optimal, Teoria viabilităţii. Rezultatele obţinute au vizat: condiţii necesare de optimalitate de ordinul întâi şi ordinul al doilea pentru probleme de control optimal definite de diferite clase de incluziuni diferenţiale (clasice, hiperbolice, semilineare, cu întârziere, discrete); condiţii suficiente de controlabilitate locală pentru diferite clase de incluziuni diferenţiale; rezultate de existenţă ale soluţiilor viabile pentru diferite clase de incluziuni diferenţiale; rezultate de existenţă a soluţiilor atât pentru probleme Cauchy cât şi pentru diverse probleme la limită asociate unor clase de incluziuni diferenţiale; rezultate de natură calitativă şi topologică pentru soluţiile unor diferite clase de incluziuni diferenţiale.
Activitatea ştiinţifică s-a materializat (a se vedea lista de publicaţii) în 8 cărţi şi monografii (din care 7 în calitate de unic autor), 181 de articole publicate în reviste ,,peer review” (din care 161 în calitate de unic autor; 41 cotate ISI) şi 62 de expuneri la conferinţe internaţionale. Vizibilitatea ştiinţifică a rezultatelor publicate este probată de 114 citări în reviste din ţară şi străinătate de care am cunoştinţă până acum.
Referinţe: CV, http://fmi.unibuc.ro/ro/departamente/matematica/cernea_aurelian/

Gheorghe-Sorin GAL – Membru Corespondent
Profesor universitar dr., Universitatea din Oradea, Conducător de doctorat
Domenii de competenţă ştiinţifică: Analiza Reală şi Complexă, Teoria Geometrică a Funcţiilor de Variabile, Hipercomplexe, Matematica Fuzzy
Citări Google Scholar – 5148 Articole ISI – 144 Citări ISI – 1326
Referințe: CV


Mircea LUPU – Membru Corespondent
Profesor universitar doctor la Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Matematică şi Informatică
Domenii de competenţă ştiinţifică: Ecuaţii cu Derivate Parţiale, Probleme la limită în Complex, Sisteme dinamice, Mecanica Fluidelor, Mecanica Solidelor, Mecanica teoretică şi Analitică, Matematici pentru ingineri.
Referinţe: CVAdina-Luminița SASU – Membru Corespondent
Profesor universitar doctor, Departamentul de Matematică, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest din Timișoara
Domenii de competență științifică:
studiul comportării asimptotice ale cociclilor peste fluxuri, studiul proprietăților asimptotice ale sistemelor dinamice în limbaj de condiții intrare-ieșire în raport cu diverse sisteme cu control asociate etc.
Referințe: CV.
https://scholar.google.com/citations?user=FcBUqNIAAAAJ&hl=en


Bogdan SASU – Membru Corespondent
Profesor universitar doctor, Departamentul de Matematică, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea de Vest din Timişoara
Domenii de competenţă ştiinţifică:
Analiză matematică, Analiză funcțională, Comportări asimptotice ale sistemelor dinamice și ale ecuațiilor de evoluție, Teoria calitativă a sistemelor dinamice discrete, Teoria controlului.
Referinţe: CV


Eduard-Marius CRĂCIUN – Membru Asociat
Profesor universitar doctor, Universitatea ”Ovidius” din Constanța
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă
Domenii de competenţă ştiinţifică: Mecanica Solidelor, Matematici Aplicate, Matematică aplicată în mecanică, termoelasticitate, Criterii de propagare a fisurilor in materiale compozite etc.
Referințe: CVMarin MARIN – Membru Asociat
Profesor universitar doctor Habil., Universitatea ”Transilvania” din Brașov, Department of Mathematics and Computer Science
Domenii de competenţă ştiinţifică: Matematici Aplicate, Sisteme dinamice, Mecanica continuumului (Continuum Mechanics – descrierea matematică a deformării și a tensiunilor aferente)
Referințe: CV

 Mircea MERCA – Membru Asociat
Conferențiar universitar doctor, Universitatea Politehnica București
Domenii de competenţă ştiinţifică: Teoria partițiilor, Teoria numerelor, Combinatorică, Funcții speciale, Algoritmi
Realizări științifice deosebite: Dezvoltarea celui mai eficient algoritm pentru generarea partițiilor întregi. Introducerea teoremei trunchiate a numerelor pentagonale prin care a pus bazele unui nou domeniu de studiu: seriile theta trunchiate. A introdus primul algoritm pentru demonstrarea inegalităților liniare omogene care implică funcția de partiție a lui Euler. A introdus 20 de identități noi care implică funcțiile Rogers-Ramanujan. A introdus o generalizare a funcțiilor elementare simetrice și a funcțiilor complete simetrice. A introdus teorema de factorizare a seriilor Lambert care a permis obținerea unor conexiuni noi între teoria aditivă și teoria multiplicativă a numerelor.
Referințe: CV


Savin TREANȚĂ – Membru Asociat
Profesor universitar doctor, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica Bucuresti (UNSTPB)
Domenii de competență ştiinţifică: Optimizare, Control, Analiza variationala, Ecuatii diferentiale
Realizări științifice deosebite: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate: Autor/Co-autor/Editor a 7 (şapte) cărţi de specialitate publicate la edituri de prestigiu international (Springer Nature, LAP Lambert Academic Publishing, Cambridge Scholars Publishing, MDPI Switzerland). Autor/Co-autor a 8 (opt) capitole de carte publicate la edituri de prestigiu international (CRC Press, Cambridge Scholars Publishing, Springer, World Scientific). Articole în reviste cotate ISI: 129 articole vizibile WoS (la data redactării prezentului document), 37 articole vizibile WoS, cu afiliere la AOSR, acumulând 123 de citări, dintre care 102 independente (la data redactării prezentului document)
Referințe: CV                                                           – MEMBRI DE ONOARE DIN STRĂINĂTATE –

Carsten CARSTENSEN – GERMANIA
Berlin, GERMANY, Department of Mathematics, Humboldt-Universit¨at zu Berlin
Unter den Linden 6, D-10099 Berlin, Germany
Born April 3rd 1962
05/1988 Diploma in Mathematics (Dipl.-Math.; summa cum laude)
11/1989 Ph.D. in Mathematics (Dr. rer. nat.; summa cum laude)
05/1992 Diploma in Civil Engineering (Dipl.-Ing.; magna cum laude)
02/1993 Habilitation in Mathematics (Dr. rer. nat. habil.)
Positions
01/2010–10/2014 Director of Center Computational Sciences in Adlershof, Interdisciplinary Center of Humboldt UniversitätProfesor Carsten CARSTENSEN este un specialist reputat în mai multe domenii ale matematicii: analiză numerică, mecanica solidelor deformabile, aproximare, calculul variațiilor și control optimal, optimizare și altele. Din 2004 este membru corespondent al Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. A supervizat 24 PhD students (cu teze finalizate) și mai multe teze de abilitare. Este menționat la mathscinet cu 271 de titluri și 4908 citări, iar pe Google Scholar cu 11886 citări.
Referințe: CV

Irinel DRĂGAN – SUA
July 8, 1931, Iasi, Romania. Legal status: U.S. Citizen, since 1991
Professor Emeritus of Mathematics, University of Texas at Arlington, Arlington, Texas 76019-0408, USA
Domenii de competenţă ştiinţifică: Mathematics, Probablity and Mathematical Economics, Mathematical Game Theory, Information Systems, Computer Sciences, Linear Programming, Operations Research, Graph Theory, Nonlinear Programming, Macroeconomics models, Trigonometry, Statistics for nursing, Calculus for students in economics, Analytical geometry, Linear optimization, Discrete mathematics, Differential equations, Matrix Algebra, Advanced discrete mathematics, Mathematical analysis, Combinatorial optimization, Applied Complex variables, Linear Algebra, Linear & Nonlinear optimization. Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering.
Referinţe: CV
http://www.uta.edu/math/pages/faculty/dragan.htm
https://www.uta.edu/ra/real/editprofile.php?pid=68


GRATTAN, KENNETH V. THOMAS, OBE – Membru de Onoare, MAREA BRITANIE, Londra
Domenii de competenţă ştiinţifică: Măsurare și Instrumentație, Senzori cu fibră optică pentru măsurări fizice, Senzori cu fibră optică pentru măsurarea temperaturilor înalte, Aplicații ale tehnicilor de detecție optică în situații industriale. 
George Daniels Professor of Scientific Instrumentation and Dean of the City Graduate School, link la http://www.city.ac.uk/news/2015/february/professor-ken-grattan-receives-a-wolfson-research-merit-award-from-the-royal-society
Professor Grattan graduated in Physics from Queen’s University Belfast with a BSc (First Class Honours) in 1974, followed by a PhD in Laser Physics. His research involved the use of laser-probe techniques for measurements on potential new laser systems. His research interests have expanded to include the use of fiber optic and optical systems in the measurement of a range of physical and chemical parameters. The work has been sponsored by a number of organizations including EPSRC, the EU, private industry and charitable sources, and he holds several patents for instrumentation systems for monitoring in industry using optical techniques. He obtained the degree of Doctor of Science (DSc) from City University in 1992 for his sensor work. Professor Grattan is extensively involved with the work of the professional bodies having been Chairman of the Science, Education and Technology of the Institution of Electrical Engineers, the Applied Optics Division of the Institute of Physics and he was President of the Institute of Measurement and Control during the year 2000.
He was elected to the Royal Academy of Engineering, the UK National Academy of Engineering, in 2008. 
Professor Ken Grattan awarded OBE for services to the science of measurement.
He was awarded the Calendar Medal of the Institute of Measurement and Control in 1992, and the Honeywell Prize for work published in the Institute’s journal as well as the Sir Harold Hartley Medal in 2012 for distinction in the field of instrumentation and control. He was awarded the Applied Optics Divisional Prize in 2010 for his work on optical sensing.
Professor Ken Grattan FREng has received one of the Royal Society’s 2014 Wolfson Research Merit Awards.
Professor Ken Grattan, has been elected to serve as President of the International Measurement Confederation (IMEKO) for the period 2015-2018.
Referinţe: CV, https://www.city.ac.uk/people/academics/kenneth-grattan-frenghttp://www.city.ac.uk/news/2015/february/professor-ken-grattan-receives-a-wolfson-research-merit-award-from-the-royal-society

Jean MAWHIN – Verviers, BELGIA
Profesor universitar doctor – Universite Catholique de Louvain, Institut de Recherche en mathematique et physique, Louvain-la-Neuve, Belgium
Domenii de competenţă ştiinţifică: Calcul différentiel et calcul intégral • Analyse mathématique • Problèmes aux limites pour les équations différentielles ordinaires et aux dérivées partielles • Problèmes d’analyse fonctionnelle non linéaire • Méthodologie mathématique II • Approche épistémologique de la mathématique et réflexion critique sur les contenus de programmes • équations aux dérivées partielles: problèmes d’évolution • Méthodologie mathématique • équations différentielles ordinaires • équations aux dérivées partielles: problèmes elliptiques
Referințe: CV

Shi PENG – Membru de Onoare
University of Adelaide, Australia
Peng Shi received the PhD degree in Electrical Engineering from the University of Newcastle, Australia in 1994; the PhD degree in Mathematics from the University of South Australia in 1998. To recognise his significant contributions to science and engineering, he was awarded the Doctor of Science degree from the University of Glamorgan, Wales in 2006; and the Doctor of Engineering degree from the University of Adelaide, Australia in 2015. He is now a Distinguished Professor at the University of Adelaide, Chair in Systems and Control, and Director, Laboratory of Advanced Unmanned Systems. His research interests include systems and control theory and applications to autonomous and robotic systems, intelligence systems, network systems and cyber-physical systems. He has published over 1000 journal articles in those fields. His work has received 67000+ citations with an h-index 141. He has received many recognitions and awards, including the Highly-Cited Researcher in both fields of engineering and computer science (2014-2020, Thomson Reuters), the Highest Cited Researcher in Electrical and Electronic Engineering (2018, THE TIMES), the Lifetime Achiever Leader-Board (2019 and 2020, THE AUSTRALIAN), the Runner-up, Scopus Researcher of the Year (2017, Elsevier), the Outstanding Achievement Award of Excellence in Research (2020, The University of Adelaide), the Chancellor’s Medal (2018, Victoria University), and many Best Paper awards from international journals and conferences, such as IEEE. He has served on the editorial board of a number of leading international journals as Editor-in-Chief, Editor, Subject Editor, Special Editor and Area Editor including Automatica and IEEE Transactions on (Automatic Control, Cybernetics, Fuzzy Systems, Circuits and Systems). He is a Member of Academy of Europe, a Member and President of the International Academy of Systems and Cybernetic Science. He now serves as a Distinguished Lecturer and Vice President of IEEE Systems, Man and Cybernetics Society. He is a Fellow of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (USA), the Institution of Engineering and Technology (UK), the Institute of Mathematics and its Applications (UK), and the Institution of Engineers, Australia.

REICH SIMEON
Haifa, ISRAEL
Prof. Simeon REICH (n.1948 în Cracovia, Polonia) este un matematician reputat, în prezent profesor emerit al Technion-Israel Institute of Technology din Haifa (Israel, email: sreich@tx.technion.ac.il). A fost profesor la mai multe universități: Tel-Aviv Univ., Univ. of Chicago, Univ. of Southern California, Technion.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Analiza neliniară, subdomeniile: Teoria operatorilor neliniari; Ecuații neliniare de evoluție; Ecuații integrale; Cercetări operaționale; Analiză numerică; Inecuații variaționale; Algoritmi de aproximare; Optimizare etc.
Activitatea ştiințiifică a profesorului Simeon Reich este deosebit de vastă, exprimată prin cărţi, volume editate şi lucrări ştiinţifice (570 titluri la www.ams.org/mathscinet), nenumărate participări la conferințe, cooperări cu peste 130 de cercetători.

Sorin SOLOMON – Membru de Onoare
Israel
Profesor universitar doctor la “Racah Institute of Physics of the Hebrew University of Jerusalem”
Domenii de competenţă ştiinţifică: He was previously a Bantrell Research Fellow at Caltech and held a Career Development Chair at the Weizmann Institute. He coordinated the Lagrange Interdisciplinary Laboratory for Excellence in Complexity in Turin, Italy, and a few EU projects in complexity. He authored more than 200 publications and books including ‘Microscopic Simulation of Financial Markets From Investor Behavior To Market Phenomena.’ Princeton University Press 2000 and “Cracking the ad code” Cambridge University Press 2009. 
Referinţe: CV, http://www.sorinsolomon.net/ http://ineteconomics.org/people/sorin-solomon  http://www.fet11.eu/programme-committee-member/38-sorin-solomon

Hampartzoum Mouradian ZADIG – Membru de Onoare
Franţa
Director de cercetare la Observatorul Astronomic din Paris, [Observatoire de Paris – LESIA, Franţa]
Domenii de competenţă ştiinţifică: Matematica-fizică, astronomie, studiul soarelui, The fine structure of solar prominences, The solar-terrestrial relationship, The solar rotation – A new method for the study of the global rotation rate of solar activity. Astronom şi savant armean originar din România, absolvent al Facultăţii de Matematică şi Fizică a Universităţii din Bucureşti, doctorat la Sorbonna, membru al celor mai importante asociaţii internaţionale de astronomie. Punerea în evidenţă a transportului de materie dinspre cromosferă spre coroana solară sau „efectul Mouradian“ al grosimii optice a liniilor spectrale. Prima observaţie a evoluţiei solare câmp magnetic de o regiune activă înainte, în timpul şi după o explozie solară; Conceperea si supraveghere a unui program de calculator pentru înregistrare digitală, analiză şi desen.
Referinţe: CV, http://www.astro.ro/mouradian.html

Masahiro YAMAMOTO – Membru de Onoare
Japonia
Research Topics

 1. coe cient inverse problems by Carleman estimate
 2. inverse boundary value problems
 3. determination of shapes
 4. fractional partial di erential equations
 5. optimal control
Industrial partners with joint research projects

 1. Nippon Steel & Sumitomo Metal
 2. Kao Corporation
 3. Nikon Corporation
 4. Towa Seiki Corporation
  Referințe:   CV

  YAO JEN-CHIH
  Taichung, TAIWAN
  Professor at National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan.
  Specialties: Dynamic Programming, Mathematical Programming, Operations Research
  Domenii de competenţă ştiinţifică: 2 Vector optimization Fixed point theory Variational inequalities Complementarity problems Variational analysis Equilibrium problems Optimal control Generalized convexity and generalized monotonicity
  Referințe: CV                                                        – PIOS OMAGIU MEMBRILOR DECEDAŢI –

  Adelina GEORGESCU – Membru Titular
  25 aprilie 1942 – 1 mai 2010
  Profesor universitar doctor, fondatoare a Societăţii Române de Matematică Aplicată şi Industrială (ROMAI) şi preşedinte al acesteia. Domnia sa şi-a focalizat energiile creatoare asupra problemelor spectrale provenind din mecanica fluidelor, studiului turbulenţei şi al haosului, asupra teoriei fractalilor, teoriei aproximării asimptotice, sinergeticii, dinamicii neliniare, analizei numerice, calculului variaţional etc. etc. Adevărat om de ştiinţă, de o rară nobleţe sufletească, personalitate polivalentă, Adelina Georgescu lasă o însemnată contribuţie în patrimoniul universal al ştiinţelor matematice şi-n matematica ştiinţelor. Biografie


  Cornelia UNGUREANU-SCUTARU- Membru Titular
  22 octombrie 1944 – 27 septembrie 2015
  Cercetător ştinţific I doctor la Institutul de Prognoză Economică – Institutul Naţioanal de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
  A realizat studii şi lucrări ştiinţifice din domeniile: econometrie şi modelare macroeconomică; modele de prognoză economică; modelarea procesului inflaţionist în perioada de tranziţie; costurile sociale ale tranziţiei: inflaţie-şomaj; sărăcia şi dezvoltarea umană (modelare, măsurare şi politici); cererea de bani şi inflaţia, mărimea şi determinanţii economiei informale în România; strategii şi politici macroeconomice în scopul pregătirii aderării la UE (costurile şi beneficiile aderării la UE); analiză clusterială (competitivitatea globală a ramurilor; schimbări structurale în economia românească de tranziţie); modelarea PIB potenţial; model trimestrial al economiei româneşti. Biografie


  Acad. Aureliu-Emil SĂNDULESCU – Preşedintele secţiei, Membru titular fondator
  Data şi locul naşterii: 11 februarie 1932, Bucureşti – decedat 21 aprilie 2019, București
  Prof. univ. dr., Fizician, CS 1
  Membru titular fondator al AOSR şi membru Titular al Academiei Române. Personalitate ştiinţifică de prim rang al fizicii, academicianul SĂNDULESCU s-a concentrat asupra fizicii nucleare teoretice, realizând (singur sau în cola­borare) peste 300 de lucrări ştiinţifice, ce pot fi grupate în: 1. Teoria microscopică a dezintegrării alfa2. Predicţia de noi radioactivităţi, 3. Descoperirea experimentală a radioactivităţii cu emisii de neon, 4. Descoperirea experimentală a radioactivităţilor cu emisii de Ba, Ce, Zr, Mo etc., prin tripla coincidenţă cu raze g în fisiunea spontană fără emisie de neutron 252Cf, 5. Descoperirea experimentală a fisiunii termale alfa la rece a 252Cf. Diverse lucrări ce conţin rezultate ştiinţifice privind direcţii de cercetare în fizica teoretică: Dinamizarea modelului static al nucleului atomicInfluenţa efectelor uniparticulă asupra reacţiilor nucleareGeneralizarea modelului Nilson pentru stări neaxialeReacţii de transfer de clusteri în ciocniri de ioni grei etc. Predicţia unui nou tip de radioactivitate (emisia de clusteri grei) este menţionată în Enciclopedia Britanică, fenomenului fiindu-i atribuit un index PACS.
  Preşedinte al Societăţii Române de Fizică (1992), Vice-preşedinte al Academiei Române (1994-1998), Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Fizică Atomică (1993-1998). Membru în Parlamentul României (1998-2000). Doctor Honoris causa, Joint Institute of Nuclear Physics Dubna, Rusia (2003). Membru în Comitetul de redacţie al revistelor naţionale de fizică: Studii şi Cercetări de Fizică şi Revue Roumaine de Physique. Membru al Societăţii Europene de Fizică, din anul 1970. Prin dispariţia academicianului AURELIU-EMIL SĂNDULESCU, întreaga comunitate a oamenilor de știință fizicieni este de astăzi înainte mult mai săracă. Discipolii domniei sale de pe toate meridianele globului trebuie să se arate a fi demni de imensa moştenire transmisă şi au datoria de a-i duce mai departe visul despre o lume a valorilor, a meritelor şi a demnităţilor câştigate doar prin muncă asiduă, inspirație și onestă străduinţă!
  Referinţe: Biografie,  http://www.nipne.ro/rjp/2007_52_9-10/0771_0774.pdf

  Constantin POPA – Membru Asociat
  Profesor univ. dr., Universitatea Ovidius din Constanţa
  10 octombrie 1956, București – 23 noiembrie 2020, Constanța
  Domenii de competenţă ştiinţifică: Analiza matematică și Analiza funcțională, Analiza numerică și Tehnici de optimizare, Tehnici de reconstrucție a imaginilor în tomografia computerizată, Metode variaționale, Metode de tip multigrid, Metode de aproximare și simulare, Tehnici de programare pentru calculi științifice.
  Referinţe: Biografie,  http://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Personal&ItemID=22