Mărgărit PAVELESCU – Preşedintele Secţiei, Membru Titular Fondator

Profesor universitar doctor fizician, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică
Domenii de competenţă ştiinţifică: Teoria reactorilor nucleari, aproximaţia transportului de neutroni, aproximaţia difuziei, metode numerice, modele de optimizare – teoria jocurilor, programare liniară si neliniară, programare calculator, cicluri combustibile, analiza sistemelor energetice nucleare, fizica neutronilor, protecţia radioactivităţii în sisteme energetice, monitorizarea şi evaluarea expunerii ocupaţionale, analiza depozitării deşeurilor slab şi mediu active, precum şi a depozitării finale a combustibilului ars.zzz
Referinţe: CV


Ion V. POPESCU – Vicepreşedintele Secţiei, Membru Titular

Profesor universitar doctor la Departamentul de Ştiinţe al Facultăţii de Ştiinţe şi Arte, Universitatea „Valahia” Târgovişte [UVT] şi Director al Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară [ICSTM-UVT].
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare fundamentală şi aplicativă de fizică atomică si nucleară; structura nucleară, interacţii atomice ion-atom si ion-suprafaţă şi aplicaţii ale tehnicilor spectrometrice atomice şi nucleare în biologie, arheologie, metalurgie, mediul înconjurător.
Referinţe: CVŞtefan ANTOHE – Secretarul Ştiințific al Secției, Membru Titular

Profesor universitar Dr. Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică
Domenii de competenţă ştiinţifică: Electricitate şi magnetism; Fizica stării solide; Realizare şi caracterizare structurală, electrică şi optică a straturilor subţiri; Semiconductori organici; Compuşi A2-B6, Procese fizice la interfaţa Metal/Semiconductor; Fenomene de transport al purtătorilor de sarcină în semiconductori; Interacţia radiatiei electromagnetice cu semiconductorii; Tehnici nedistructive de investigare spectroscopică a defectelor în materiale semiconductoare cristaline, policristaline, amorfe, nanocristaline; Dispozitive electronice; Materiale nanostructurate şi dispozitive electronice şi optoelectronice la scară nanometrică.
Referinţe: CV, www.fizica.unibuc.ro/antohe/


Victor CIUPINĂ – Membru Titular Fondator

Preşedintele Filialei AOSR Constanţa
Profesor universitar doctor fizician
Domenii de competenţă ştiinţifică: Măsurări de parametrii de conducţie electrică la semiconductori (în special la semiconductori de mobilitate înaltă); Obţinerea de materiale nanostructurate şi studii de structură la astfel de materiale; Microscopie electronică; Determinări de metale grele prin spectrometrie de rezoluţie atomică;
Referinţe: CVHoria ALEXANDRU – Membru Titular

Profesor universitar doctor la Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: Studiul mecanismelor de creştere a cristalelor din faza fluidă; Materiale feroelectrice. Set-up and endowment of a laboratory for crystal growth from solutions. Growth and kinetic measurements of crystals from solutions (KDP, ADP, TGS, LiIO3). Technique and crystal growth from melt. Studies of crystal growth mechanism from solutions. Estimation of kinetic and thermodynamic parameters (dislocation efficiency, impurities coverage effect, activation energies of growth, etc). Non-linear optical crystals, growth and characterization. Pure and doped ferroelectric crystals for IR detection, growth and characterization. Phase transition in single-crystal and ferroelectric ceramics.
Referinţe: CV, http://www.unibuc.ro/ro/cdcv_horalexandru_ro


Nicolae AVRAM – Membru Titular

Profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timişoara
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizica atomului şi moleculei, Optică cuantică; Spectroscopia stării condensate; Interacţiuni vibronice în cristale laser.
Referinţe: CVDorel BUCURESCU – Membru Titular

Membru Corespondent al Academiei Române
Cercetător ştiinţific gr. I, doctor, Institutul Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, Bucureşti; profesor asociat la Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Spectroscopie nucleară experimentală: spectroscopie gama în reacţii induse de ioni grei (fizica stărilor de spin înalt, structura nucleelor depărtate de stabilitate); studiul structurii nucleare prin reacţii de transfer cu particule uşoare; proprietăţi nucleare statistice (densităţi de nivele, distribuţie de spin); sistematici ale observabilelor de structură nucleară.
Referinţe: CVMagdalena-Lidia CIUREA – Membru Titular

Cercetător Ştiinţific grad I la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Pentru Fizica Materialelor; Conducător de doctorat la Şcoala doctorală – Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: nanoştiinţa (nanostructuri pe bază de Ge, Si şi GeSi: proprietăţi şi mecanisme de transport electric şi fototransport corelate cu structura şi morfologia) şi nanotehnologie (aplicaţii în memorii nevolatile şi fotodetectori pe baza nanostructurilor menționate); procese de captură în Si monocristalin iradiat cu ioni grei şi nanostructuri multistrat pe bază de Si: influenţa stresului asupra parametrilor centrilor de captură.
Referinţe: CV, http://www.infim.ro/users/~magdalena-lidia-ciureaDoru-Sabin DELION – Vicepreşedinte al AOSR, Membru Titular

Cercetător ştiinţific 1, doctor inginer la Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”; profesor asociat la Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti, conducător de doctorat.
Domenii de competenţă ştiinţifică: fizică teoretică: structură nucleară (stări magnetice, stări cuasimoleculare, stări multifononice, materie nucleară); dezintegrări radioactive (dezintegare alfa, beta si beta dublă, emisie protonică, emisie de clusteri, fisiune rece); metode de “many-body”;
Referinţe: CV, https://web.theory.nipne.ro/index.php/members/14-people/nuclear-physics/56-ddelion
Vladimir Laurenţiu FARA – Membru Titular

Profesor universitar doctor la Departamentul de Fizică, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, Universitatea Politehnica Bucureşti
Domenii de competență științifică: modelarea și simularea numerică a radiației solare; modele de prognoză a producției de energie fotovoltaică; modelarea și simularea numerică a celulelor solare cu coloranți organici; modelarea și simularea numerică a celulelor solare cu gropi cuantice; modelarea electro-optică și simularea numerică a celulelor solare tandem cu heterojoncțiune pe bază de siliciu și oxizi metalici; modelarea și simularea numerică a celulelor solare pe bază de polimeri; modelarea și simularea numerică a sistemelor integrate de iluminat pe bază de LED-uri colorate și albe; modelarea și simularea numerică a sistemelor fotovoltaice utilizând algoritmi de tip MPPT și FLC; studii teoretice și experimentale ale sistemelor fotovoltaice integrate în clădiri (BIPV); modelarea și simularea numerică a fiabilității sistemelor fotovoltaice; modelarea și simularea numerică a sistemelor de pompaj fotovoltaic; studii teoretice și experimentale asupra monitorizării și controlului sistemelor fotovoltaice; studii experimentale și caracterizarea sistemelor fotovoltaice și a sistemelor termosolare; studii teoretice ale sistemelor optice, sistemelor de monitorizare și cavitătilor receptoare ale centralelor solare cu câmp de heliostate și turn; studii experimentale și caracterizarea oglinzilor performante utilizate la concentratori solari; modelarea și simularea numerică a materialelor de stocare tip PCM și a sistemelor de stocare termică corespunzătoare; studii experimentale ale suprafețelor selective performante pentru colectori solari plani; modelarea și simularea numerică prin analiza exergetică a colectorilor solari plani și a instalațiilor termosolare pentru încălzirea apei; studii experimentale ale concentratorilor solari fluorescenți; studii experimentale ale instalațiilor termosolare de uscare a diferitelor produse agricole; studii teoretice și experimentale privind producerea și utilizarea bioetanolului pe bază de biomasă lemnoasă.
Referinţe: CV 

Dumitru MIHALACHE – Membru Titular

Membru Corespondent al Academiei Române
Cercetător ştiinţific principal 1, doctor în fizică la Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”; profesor universitar la Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti.
Domenii de competență ştiinţifică: teoria undelor de suprafaţă în medii optice neliniare; teoria solitonilor optici de suprafaţă; teoria polaritonilor optici de suprafaţă şi a plasmonilor de suprafaţă în sisteme care conţin metale nobile nanostructurate; teoria solitonilor temporali în fibre optice; teoria solitonilor spaţiali şi spaţiotemporali de tip “walking” în medii optice cu neliniarităţi pătratice; teoria solitonilor cu sarcină topologică nenulă (solitoni de tip vortex) care se pot forma atât în sisteme conservative cât şi în sisteme disipative cu aplicaţii în optică şi în condensatul Bose-Einstein; teoria solitonilor spaţiotemporali de suprafaţă în latici fotonice; teoria solitonilor disipativi multidimensionali de tip Ginzburg-Landau.
Referinţe: CV, https://web.theory.nipne.ro/NLO/

Apolodor-Aristotel RĂDUȚĂ – Membru Titular

Profesor universitar doctor la Catedra de Fizică Teoretică şi Matematică, Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: Studiul microscopic al mişcării colective cvadrupolar-octupolare; Dependenţa explicită de deformarea gama, a funcţiilor proprii ale Hamiltonianului Bohr-Mottelson; Modelul stărilor coerente (CSM) pentru trei benzi în interacţie; O dezvoltare bozonică nouă pentru algebra de cvasi-spin; Modelul stărilor coerente generalizate (GCSM); Un nou model in pături; Posibilitatea apariţei izomerilor de densitate în nuclee finite; Calculul ratei de dezintegrare beta dublă în formalismul dezvoltărilor bozonice; Originea clasică a formalismelor many body, BCS, RPA, dezvoltări bozonice; Descrierea semi-microscopică a fenomenului de clusterizare alfa in nuclee grele; Excitaţii de spin în nuclee finite; Studiul fenomenologic al nucleelor cu deformare statică octupolară; Comportarea regulată şi haotică a hamiltonienilor bozonici cvadrupolari; Renormarea completă a ecuaţiilor pnQRPA; O noua metodă de descriere a clusterilor metalici deformaţi; Fenomene noi în sisteme nucleonice cu interacţie de împerechere proton-neutron. Cuantificarea Dirac a sistemelor cu constrângeri; Tranziţii de fază în nuclee finite; Proprietăţi monopolare ale densităţii de sarcină şi tranziţiile E0.
Referinţe: CV, http://proiecte.nipne.ro/pn2/cesndb/CVAAR1.pdf

Eliade ȘTEFĂNESCU – Membru Titular Fondator

Cercetător ştiinţific principal 1, doctor inginer la Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” Bucureşti;
Domenii de competenţă ştiinţifică: defectoscopia cu izotopi radioactivi; caracterizarea dinamică a componentelor electronice: înaltă frecvenţă, comutaţie rapidă, mare putere, zgomot redus, control automat; aparate de măsură şi caracterizare a tiristoarelor; fizica sistemelor cuantice deschise cu aplicaţii în fizica nucleară şi optica cuantică.
Referinţe: CV, http://csafar.ro/CV%20Eliade%20Stefanescu.pdf
Sabina ŞTEFAN – Membru de Onoare

Profesor universitar doctor, Conducător de doctorat Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizica atmosferei joase (dinamica proceselor atmosferice, circulația aerului, stratul limită planetar si procesele care determină fenomene de vreme severă) și înalte (procesele ionosferice si influența lor asupra comunicațiilor, stratosfera și intruziunile aerului stratospheric în troposferă la nivelul tropopauzei termice și/sau dinamice, inducând fenomene convective și turbulențe foarte periculoase pentru aviație); monitorizarea compoziției atmosferei prin teledetecție Lidar și satelitară și a calității aerului în mediul urban și rural; meteorologie și climatologie dinamică.
Realizările deosebite: 7 lucrări publicate în reviste cotate ISI, 68 în bazele de date internaţionale, 663 citări în reviste de circulaţie internaţională româneşti şi străine. A publicat 6 cărţi, 3 ca singur autor şi 3 ca prim autor. Cercetare contractuală: a condus ca responsabil sau director 15 proiecte naţionale şi 6 proiecte internaţionale, în urma cărora a achiziţionat cele mai moderne echipamente pentru investigarea atmosferei, unele dintre ele făcând parte din reţelele internaţionale AERONET şi ACTRIS şi altele din cele naţionale, cum este RADO (Observatorul Atmosferic Român); a dotat Laboratorul de Fizica Atmosferei de la Facultatea de Fizică şi pe cel de la Staţiunea didactică şi de cercetare ştiinţifică „Ştefan Atanasie Pătraşcu” de la Surlari cu echipamente pentru monitorizarea calităţii aerului. Cartea Fizica Atmosferei Vremea si Clima a primit premiul Academiei Române în anul 2006.
Referinţe: CV

Tiberiu TUDOR – Membru de Onoare

Profesor universitar doctor, Şeful Catedrei de Optică-Spectroscopie- Plasmă-Laseri a Facultăţii de Fizică, Universitatea din Bucureşti; Directorul Centrului de Dezvoltare şi Cercetare Fotonică-Spectroscopie-Plasmă-Laseri al Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Optică clasică şi cuantică: Modularea luminii, transmiterea optică a informaţiei, modificarea structurii spectrale a luminii prin modulare; Laseri, propagarea fasciculelor de lumină coerentă în spaţiul liber; fibre optice şi sisteme optice liniare; Coerenţa luminii, polarizarea luminii; Prelucrarea optică a informaţiei, holografie şi aplicaţiile acestora în detecţia particulelor nucleare.
Referinţe: CV, http://www.unibuc.ro/ro/cd_spitudor_roAgop MARICEL – Membru Corespondent

Profesor universitar dr., Universitatea Tehnica (UTI) Gh. Asachi Iaşi
Domenii de competenţă ştiinţifică: Activitate didactică şi de cercetare, Cursuri de Fizică (mecanică clasică şi cuantică, electricitate şi magnetism, fizica laserilor, particule elementare, haos si neliniaritate) la:
– Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
– Facultatea de Inginerie Hidrotehnica, Geodezie si Mediu
– Facultatea de Inginerie Mecanica, Univ. „Gheorghe Asachi” laşi, Romania
Referinţe: CV

 


Gheorghe-Valerică CIMPOCA – Membru Corespondent

Profesor universitar la Univeritatea „Valahia” din Târgoviste, Facultatea de Stiinte, Catedra de Fizica. Director tehnic la Institutul de Cercetare Stiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară din Universitatea Valahia din Târgovişte.
Domenii de competenţă ştiinţifică: studiul siliciului monocristalin si cresterea cristalului prin CZ si FZ structuri de tranzistoare de mica si medie putere, de joasa frecventa, din siliciu monocristalin; structuri de circuite integrate liniare din siliciu monocristalin; Creşteri epitaxiale din CVD pe siliciu monocristalin; joncţiuni hiperabrupte pentru diode varicap din siliciu monocristalin; celule fotovoltaice (solare) din siliciu monocristalin pe arii mari si cu randament de conversie mare; componente de emisie in infraroşu din GaAs; componente de detecţie din siliciu monocristalin; Creşteri; diode laser din AlGaAs/GaAs cu funcţionare în impuls şi continuu; stripuri si microstripuri din siliciu monocristalin pentru Fizica Energiilor Inalte; Micro şi nanomateriale; Micro şi nanotehnologii;
Referinţe: CV

Vasile CUCULEANU – Membru Corespondent

Fizician, Cercetător ştiinţific principal gradul 1, Profesor univ. asociat la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizica Atmosferei şi Georadioactivitate; Schimbarea climei şi impactul asupra ecosistemelor terestre; Studiul dinamicii seriilor de timp de date geofizice folosind elemente de teoria complexităţii – haos determinist; Fizica reactorilor nucleari.
Referinţe: CV

Daniela DRAGOMAN – Membru Corespondent
Profesor universitar doctor Școala Doctorală de Fizică – Facultatea de Fizică, Universitatea Bucuresti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: phase space characterization of optical beams and systems, and of quantum phenomena • classical and quantum coherence • modeling of quantum tunneling devices • foundations of quantum mechanics • physics and applications of nanostructures
Referinţe: CV, http://www.unibuc.ro/prof/dragoman_d/docs/cvs/2014ianCV-web.pdf


Mircea MORARIU – Membru Corespondent

Cercetător ştiinţific principal 1, doctor inginer la Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” Bucureşti;
Domenii de competenţă ştiinţifică: studii magnetice ale catalizatorilor pentru schimbul izotopic apă grea-hidrogen; transferul electronic între FeII şi FeIII în compuşi cu valenţă mixtă şi alte aplicaţii chimice utilizând spectrometria Mössbauer; interacţiuni magnetice hiperfine în compuşi intermetalici pământ- rar fier; studii ale cristalelor de diamant sintetic utilizând spectrometria Mössbauer.
Referinţe: CV, http://www.fhh.org.ro/arhiva_fhh/cv_cd_fhh/m_morariu.htm
Valentin Șerban TEODORESCU – Membru Corespondent

Profesor universitar dr., București
Afiliere: National Institute of Materials Physics, Magurele 077125, Romania
Domenii de competenţă ştiinţifică: Ge-Si alloys, annealing, crystallites, electrical conductivity, electron diffraction, elemental semiconductors, nanofabrication, nanostructured materials, semiconductor thin films, sputter deposition, transmission electron microscopy
Referinţe:

Doru URSUȚIU – Membru Corespondent

Profesor universitar dr., Universitatea „Transilvania” din Braşov
Doru Ursutiu este managerul Centrului pentru Valorificarea şi Transferul de Competenţe CVTC de la Universitatea „Transilvania” din Brasov şi director al Laboratorului de Creativitate [CVTC].
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizica, Electronica (doctorat în zgomot și fluctuații ale sistemelor electronice și dispozitive), Programare grafică, Instrumentaţie Virtuală si Ingineria Controlului de la distanţă. Este membru al Comitetului Executiv al „Central European Chapter of Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)” și președinte al Asociației Internaționale a Ingineria Controlului la distanta IAOE, membru al Comitetului științific și referent pentru multe conferințe și publicații (ICL, IMCL, EURODL, Iie-Abarim, IJ-SoTL, etc.) internaţionale.
Este specializat în Învăţământ Deschis şi la Distanţă (Cursul LOLA de la – Hariot Watt University din Marea Britanie) şi a zgomotului în sisteme electronice.
Referinţe: CV, http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/cvtc&

Virgil BĂRAN – Membru Asociat

Profesor universitar la Departamentul de Fizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasmă, Laseri la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti
Domenii de competență științifică: Studiul semiclasic al hamiltonienilor bozonici; Dinamica haotică și regulară în sisteme dinamice; Studiul fuziunii nucleare; Excitarea modurilor colective de preechilibru in nuclee; Studiul radiației electromagnetice dipolare emise in reacţii de fuziune; Moduri colective in sisteme fermionice la temperatură finită; Fragmentarea de ”neck” şi fisiunea indusă dinamic în ciocniri semiperiferice cu ioni grei; Energia de simetrie în teorii de câmp efective; rolul mezonului scalar-izovector delta; Explorarea dinamicii expansiunii plasmei de cuarci şi gluoni şi a ruperii spontane a simetriei chirale în modele de transport pentru cuasiparticule; Descrierea Rezonantelor Dipolare de tip Pygmy; Studiul mișcărilor colective în clusteri metalici și fulerene.
Referinţe: https://doctorat.uvt.ro/wp-content/uploads/2015/04/CV-Virgil-Baran.pdf

Rodica VLĂDOIU (MARINESCU) – Membru Asociat

Profesor universitar doctor, Departamentul de Fizică și Electronică din Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie, Universitatea OVIDIUS Constanța
Domenii de competenţă ştiinţifică: FIZICA PLASMEI – depuneri de straturi subțiri în plasmă, prin tehnica arcului termionic în vid (TVA); tehnologia depunerilor de straturi subțiri cu ajutorul metodei arcului termionic in vid; Compozite și Nanocompozite Diamant & Carbon; Diamond-Like Carbon Films. Management de proiecte de cercetare – dezvoltare. Două brevete de invenție înregistrate la OSIM, ce pot fi identificate în bazele de date internaționale Web of Science (Derwent Primary Accession Number: 2014-L22633, 2012-G25368).
Referinţe: CV europass

 


                                                                                        – MEMBRI DIN STRĂINĂTATE –


Boris ALTSHULER – Membru de Onoare

Columbia, New York, SUA
Prof. univ. dr. fizician, Cercetător, la Institutul de Fizică Nucleară din Leningrad; Profesor de fizica, la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, Universitatea Princeton si Universitatea din Columbia.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizica materiei condensate ale electronilor în metale, semiconductori şi supraconductori, transport cuantic în sisteme dezordonate, nanodispozitive cuantice, haosul cuantic.
Referinţe: CV, http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Altshuler


Mikhail BRIK – Membru de Onoare
Tallin, Estonia
Institute of Physics, University of Tartu, W. Ostwaldi Str. 1, Tartu, 50411
Work title: Professor of Computer Modelling of Materials
Unit: Laboratory of Physics of Ionic Crystals
Domenii de competență științifică; Spectroscopie, analize cristale ionice, calcul, tranziții, modelari; Theoretical Spectroscopy of Transition Metal and Rare Earth Ions: From Free State to Crystal Field, Electron Paramagnetic Resonance Parameters of Cr3+ ions in LiSr(Al,Ga)F6 Crystals, “Theoretical foundation of the relativistic discrete variational multielectron method, First-principles analysis of optical absorption spectra of Ni2+ ions in crystals


Arthur (Aristide) DOGARIU – Membru de Onoare

Princeton, New Jersey, SUA
Research Scholar si Lecturer in Departamentul de Inginerie Mechanica si Aerospatiala la Universitatea Princeton din SUA, fizician, cercetator; Ph.D., Scoala de Optica, Universitatea din Central Florida
Domenii de competenţă ştiinţifică: Optica fizica experimentala in domeniul opticii nonlineare si ultrarapide, optica biomedicală, biosenzori, tehnici de detective la distanta, dinamica plasmei, fizica optică a materialelor si dispozitivelor organice, spectroscopie ultrarapidă, nano-optică, optică cuantică, propagarea undelor in medii dispersive.

Roberto Juan LIOTTA – Membru de Onoare

Stockholm, Suedia
Prof. univ. dr. Fizician la Departamentul de Fizică la Universidad Nacional De Rosario (UNR) din Argentina; Cofondator al Școlii de Fizică al (UNR); Cercetător la Institutul Niels Bohr, Copenhaga, Danemarca, Institutul de Cercetare de Fizică La Manne Siegbahn, Stockholm, Institutul Regal de Tehnologie; Membru al Consiliul Naţional de Cercetare. Evaluator de proiecte.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizică nucleara, proiecte de grant de cercetare pentru Programul NATO de cercetare; cercetare pentru SUA Departamentul de Energie (DOE), pentru CONICET. Structura nucleelor ​​atomice Alfa şi proprietăţile de dezintegrare de grup de nuclee grele, efectele Continuum în nuclee.
Referinţe: CV


Victor MALKA – Membru de Onoare

Paris, Franţa
Director de Cercetare LOA, Ecole Polytechnique-ENSTA-CNRS, Palaiseau, Franța; Profesor la Ecole Polytechnique (din 2003), Membru al Comisiei de Evaluare Internaţională pentru centre de excelenţă în Germania, Preşedintele Consiliului Editorial al JIPLAAP din 2011 (Jurnalul de Laseri intens pulsate şi aplicaţiile lor în fizica avansata); Prof. univ. dr. fizician
Domenii de competenţă ştiinţifică: plasma, fizica relativistă, interacţiunea cu laser-plasma, acceleratori de plasmă, particule şi raze X cu bară, fenomene ultrarapide, radioterapie, radiobiologie, ştiinţa materialelor, fuziunea inerţială.
Referinţe: CV, http://loa.ensta-paristech.fr/MALKA-Victor_head_51.php?lang=EN


Mihail ROCO – Membru de Onoare
Washington, D.C., USA
National Science Foundation, Washington, D.C., USA; Prof. univ. dr. fizician
Domenii de competenţă ştiinţifică: multi-phasse flow, particle technology, laser measurements, numerical methods for nonlinear phenomena, nanoscale science and engineering, emerging and converging technologies, science policy.
Referinţe:CV

Jacob SAGIV – Membru de Onoare

Ierusalim, Israel
Profesor universitar și cercetător științific la Institutul Weizmann, Rehovot, Israel
Domenii de competenţă ştiinţifică: nano și microstructuri multistrat autoasamblate, nanolitografie constructivă, metode de autoasamblare moleculară.Dimitrie STURDZA – Membru de Onoare

Lausanne, Elveţia
Om de afaceri de succes. Este descendentul unei familii nobile si singurul român prezent în topul elveţian al oamenilor de afaceri. A absolvit Facultatea Politehnica din Lausanne Elveţia, sectia Fizica Atomica.
Referinţe: http://www.forbes.ro/Dimitrie-sturdza_0_564.html, http://jurnalul.ro/special-jurnalul/un-print-cu-inima-langa-romani-64326.html
Referinţe: CV, www.weizmann.ac.il/materials

Jouni SUHONEN – Membru de Onoare

Jyväskylä, Finlanda
Prof. univ. dr. fizician la Universitatea Jyväskylä, Finlanda, Departamentul de Fizică
Domenii de competenţă ştiinţifică: structuri nucleare, fizică nucleară teoretică.
Dezvoltarea unor modele de structuri nucleare schematice şi realiste, precum şi aplicaţiile lor în spectroscopia nucleară şi în procesele nucleare de degradare – alfa şi beta degradare – muon-captare, dezintegrarea beta dubla şi descompuneri exotice slabe, mecanica, mecanica cuantică, structura nucleară, dezintegrări nucleare.
Referinţe: CV, http://www.researchgate.net/profile/Jouni_Suhonen/Ion TIGHINEANU – Membru de Onoare

Chişinău, Republica Moldova
Prof. univ. dr. fizician, Doctor în ştiinţe fizico-matematice, membru corespondent al Adunării AŞM şi al Consiliului Suprem pentru Dezvoltare şi Ştiinţa Tehnologică, vicerector pentru Relaţii Internaţionale al Universităţii Tehnice din Moldova.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Nanotehnologii, nanomateriale şi materiale biocompatibile, compuşi, materiale de radiaţii dure, membrane subţiri nanostructurate, semiconductori-metal ordonat, reţele, metamateriale, cristale fotonice, materiale indice de refracţie negativ, nanomateriale lasere şi aplicaţii fotovoltaice), micro- şi nanostructurări de semiconductori pentru dezvoltare de cristale fotonice, ghiduri de undă, repartitoare, elemente de accent, senzori etc; nanocompozite, spectroscopie, litografie suprafaţă de încărcare, litografie maskless, microscopie electronică de baleiaj, microscopie atomică de forţă, spectroscopie THz, fizica corpului solid.
Referinţe: CV, http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Tighineanu 
http://www.asm.md/galerie/Curriculum_Vitae_Tighineanu(4).pdf

                                                            – PIOS OMAGIU MEMBRILOR DECEDAȚI –

Academician Ionel-Valentin VLAD –
Membru de Onoare AOSR 
Preşedintele Academiei Române (2014-2017)
22 septembrie 1943-24 decembrie 2017, Bucureşti
Academician. Profesor universitar doctor, şeful Laboratorului Optica Neliniară şi Informatională la Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Secţia Laseri; Profesor asociat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică.
Domenii de competenţă ştiinţifică: holografie, prelucrarea optică a informaţiei, optică nelineară, optică cuantică, nanofotonică, instrumente de măsurare cu laseri.
Referinţe: Biografie, http://www.acad.ro/birouPrez/birou_vice04VVlad.htm, http://romopto.inflpr.ro, http://nio.inflpr.ro/

Mihai POPESCU – Membru de Onoare

26 iulie 1942, Florești-Soroca/Rep. Moldova – d. 14 iulie 2019, București
Profesor asociat şi conducător de doctorat la Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti. Editor-Şef al revistei cu cel mai mare indice ISI (2,08) din România – „Journal of Optoelectronics and Advanced Materials”.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Structura şi proprietăţile materialelor calcogenuri amorfe sticloşi; Modelarea de non-material şi lowdimension; pelicule de substantanţe tip Langmuir-Blodgett (Molecule în studiu au proprietăţi speciale în ceea ce priveşte comportamentul lor în apă-Intefata de aer şi / sau electrochimică comportamentul acestuia ca derivat din tetrathiafulvalene (TTF), derivat din fosfor, un derivat de dibromură bipyridine (viologen), tetracyanoquinodimethane (TCNQ ), azobenzen şi azopolímeros, şi compuşi aromatici pentru aplicarea la oţinerea de informaţii despre interacţiunile molecular, Conductori şi semiconductori de tip organic, Senzori molecular, Optică Neliniară, Fire moleculare).
Referinţe: Biografie, http://www.inoe.ro/Journal.html

Mihail-Doloris MIREA – Membru Corespondent

9 februarie 1961, Vintilă Vodă, Buzău – D. 27 august 2020, București
Cercetător ştiinţific principal 1, doctor inginer la Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizica Teoretică; Fizica Nucleară. Activitatea stiintifica este axata pe cercetari in fizica nucleara experimentala si fizica teoretica. In acest domeniu au fost publicate mai mult de 180 lucrari, enumerate in lista de publicatii de pe webpage. Realizări deosebite: Generalizarea efectului Landau-Zener pentru sisteme nucleare superfluide. Evidentierea efectului de spargere de perechi Cooper datorita evolutiei dinamice a sistemelor nucleare. Generalizare modelului Cranking pentru inertia nucleara prin luarea in considerare a energiei de disipare.
Referinţe: Biografie, www.theory.nipne.ro/~mirea/

Dumitru B. ION – Membru Titular
25 iulie 1937, Podul Pitarului, IF – 10 iulie 2021, Bucureşti
Profesor universitar doctor, Cercetător ştiinţific principal 1
Domenii de competenţă ştiinţifică: Cercetări de fizica particulelor elementare bazate pe principiul minimei distanţe în spaţiul stărilor cuantice; Cercetări de excelenţă în fizica dezintegrărilor particulelor nucleare şi subnucleare; Cercetări exploratorii în fizica dezintegrărilor nucleare şi subnucleare de tip Super-Cerenkov.
Referinţe: Biografie

http://www.slac.stanford.edu/SPIRES/hep http://tsallis.cat.cbpf.br/biblio.htm; http://www.inr.troitsk.ru/rus/mmf/ideljap.html; http://www.inr.troitsk.ru/rus/mmf/ideljap.html

Onuc COZAR – Membru Titular

29 martie 1946 Sâncraiu-Almaşului (SJ) – 31 ianuarie 2022, Cluj Napoca
CS gradul 1 la Centrul de Cercetare în Fizică biomedicală şi a mediului, Profesor univ. dr. şi Decanul Facultăţii de Fizică la Universitatea ”Babeş – Bolyai”.
Domenii de competenţă ştiinţifică: studii de structură şi dinamică moleculară, interacţiunea ionilor metalici cu molecule de interes biomedical (medicamente, aminoacizi, nucleotide), efecte de solvent şi mecanisme de asociere moleculară, radicali nitroxidici şi produşi de iradiere în diferite biomolecule – cinetica acestora, estimarea structurii şi proprietăţilor moleculare în urma modelărilor teoretice, sisteme paramagnetice cuplate (dimeri, trimeri etc), structura locală şi interacţiunea între ionii paramagnetici în matrici oxidice, aplicaţii ale metodelor fizice în diagnostic şi tratament medical, fizica mediului.
Referinţe: Biografie, http://www.phys.ubbcluj.ro/~onuc.cozar/