Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăPUNCTE DE VEDEREPlan managerial AOSR

Plan managerial AOSR

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA – PLAN MANAGERIAL
Prof. dr. ing. Adrian Alexandru BADEA

1. Tradiție, context actual și misiune

Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR), este o instituție de interes public, for național de consacrare științifică, care reunește personalități reprezentative ale științei. Ea funcționează în baza Legii nr. 31/15 ianuarie 2007, a Statutului AOSR, aprobat prin  Hotărârea de Guvern HGR 641/2007 și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobat de Adunarea Generală a AOSR.

Așa cum se consfințește indubitabil  încă din primul articol al Legii 31/2007, AOSR este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Științe din România care a funcționat în perioada 1935-1948 și al Asociației Oamenilor de Știință din România, înființată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.012 din 30 mai 1956, care și-a schimbat titulatura din Asociația Oamenilor de Știință din România, în Academia Oamenilor de Știință din România, prin Hotărâre judecătorească, în anul  1996.

Istoria zbuciumată a Academiei noastre este prezentată, extrem de bine documentat, în cele două volume: „Istoria Academiei de Științe din România”  și „Istoria Asociației Oamenilor de Știință din România”, scrise de prof. dr. Ioan Scurtu și prof. dr. Corneliu Lungu.

Anul acesta aniversăm 85 de ani de la înființare, după ce anul trecut am aniversat 150 de ani de la nașterea prof. univ. dr. Constantin Angelescu, personalitate de prestigiu a științei, educației și civilizației românești..

Din nefericire anul acesta, pe 14 ianuarie a încetat din viața cel de-al doilea președinte fondator al Academiei noastre, Generalul prof. univ. dr. Vasile CÂNDEA, medic de excepție, cu mii de vieți salvate, prin operații complexe, multe premiere naționale și chiar internaționale, om de știință exemplar și, mai ales, cel care, în fruntea Asociației Oamenilor de Știința și apoi a Academiei Oamenilor de Știință din România a reușit prin pasiune, perseverență și muncă fără răgaz, să renască spiritul Academiei de Știință din România , în Academia noastră de astăzi. Prin dispariția Profesorului VASILE CÂNDEA, întreaga noastră comunitate a oamenilor de știință, de azi, este mai săracă. Discipoli ai  domniei sale trebuie să ne arătam a fi demni de imensa moștenire transmisă și avem datoria de a-i duce mai departe visul despre o lume a valorilor, a meritelor și a demnităților câștigate doar prin muncă asiduă, perseverență, inspirație și străduință !

O tradiție se realizează în ani, prin activitatea unui mare număr de personalități prestigioase ale științei românești și internaționale, care au fost membri ai Academiei noastre, dar ea trebuie continuată și consolidată prin activitatea noastră actuală și viitoare.

Principala misiune a Academiei noastre este conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea și protejarea științei sub toate formele, acțiunile și metodele directe, indirecte sau adiacente.

Conform Statutului președintele AOSR reprezintă instituția în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice din țară și străinătate și este ordonator principal de credite. Președintele conduce lucrările Consiliului științific, ale Prezidiului AOSR, ale Adunării generale și ale altor structuri AOSR la care participă. Președintele AOSR emite decizii în exercitarea atribuțiilor proprii, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor Consiliului științific și ale Prezidiului AOSR.

În urmă cu 4 ani prezentam o analiză a activității noastre și făceam o serie de propuneri grupate în  9 direcții:

 • Viața științifică;
 • Difuzarea cunoștințelor;
 • Resursele umane;
 • Sprijinirea și atragerea tinerilor către știință;
 • Expertiza științifică;
 • Parteneriate/colaborări;
 • Internaționalizare;
 • Baza materială;

Voi păstra și în acest plan managerial aceeași structură. Unele dintre obiectivele pe care consider că este necesar să le avem în vedere,  în continuare vor fi reluate.

2. Viaţa ştiinţifică

Componenta esențială a activității unei academii,  viața științifică se va manifesta prin diverse forme, dintre care menționez:

 • Conferințe științifice proprii, academia continuând să organizeze anual două conferințe științifice proprii la care vor participa toate secțiile AOSR urmărindu-se pe lângă excelență și pluri-disciplinaritatea;
 • Conferințe naționale și internaționale și seminarii organizate în parteneriat cu alte academii,  universități sau institute de cercetare;
 • Dezbateri științifice pe tematici actuale ale științei (ateliere, mese rotunde);
 • Întocmirea la nivelul secțiilor a unui plan propriu de cercetare și constituirea   unor grupuri de lucru tematice care să cuprindă pe lângă membrii academiei și tineri cercetători din universități sau institute de cercetare;
 • Dezvoltarea și diversificarea activității Institutului de Cercetări Avansate, Interdisciplinare Constantin Angelescu, ICAI, prin promovarea unor parteneriate între acesta și alte unități de cercetare (universități, institute de cercetare, agenți economici, structuri ale administrației locale și centrale). Deși înființat relativ recent, în anul 2019, conducerea ICAI a fost activă, propunând 3 proiecte la competițiile naționale și mai multe proiecte bilaterale. Din păcate, știm cu toții că este deosebit de dificilă câștigarea unor proiecte UEFISCDI sau cu fonduri UE. Din păcate, numărul membrilor noștri care participă la activitatea ICAI este încă foarte mic, comparativ cu potențialul nostru de cercetare. Pentru aceasta trebuie să ne propunem o participare mai activă a tuturor secțiilor și filialelor noastre pentru mobilizarea membrilor în acest domeniu ;
 • Creșterea vizibilității științifice a tuturor membrilor academiei prin mărirea numărului de publicații științifice, în special în reviste cu bună vizibilitate.

Ultimul clasament SCIMAGO- Elsevier, situează Academia noastră pe locul 8 în rândul instituțiilor de cercetare. Cred că este bine să subliniem că 60 de institute de cercetări ale Academiei Române, 20 Institute Naționale de Cercetare Dezvoltare și 3 Academii de ramură (ASM, ASAS, ASTR) sunt finanțate de la Bugetul de Stat. Este cu atât mai mult de apreciată performanța noastră, care ar putea fi superioară, dacă toți membri noștri și-ar declara apartenența la Academy of Romanian Scientists. Membri Consiliului științific au primit lista cu membri noștri care au contribuit la această performanță și îi rugăm să  îi mobilizeze și pe ceilalți.

3. Difuzarea cunoștintelor / Imagine

Pentru creșterea prestigiului academiei noastre și pentru difuzarea realizărilor noastre în cercuri cât mai largi ale lumii științifice dar și ale societății va trebui să utilizăm căi cât mai variate:

 • Îmbunătățirea calității articolelor publicate în seriile Analelor AOSR, astfel încât articolele publicate să aibă toate doi recenzori, selecția să fie mai riguroasă, iar numărul articolelor publicate de specialiști din străinătate să crească. Trebuie să ne propunem ca toate seriile Analelor în următorii doi ani să fie incluse în selecțiile unor Baze de date internaționale (ISI, Scopus, Google Academic, DOAJ ș.a.);
 • Ținerea la zi a paginii web aosr.ro, atât varianta în română cât și cea în engleză și creșterea numărului de linkuri și a imaginilor video;
 • Diversificarea informațiilor pe pagina Facebook a Academiei noastre și creșterea numărului de „prieteni”, în special în rândul tinerilor;
 • Organizarea unor Conferințe publice pe tematici științifice actuale, care să fie și filmate și introduse pe pagina web și Facebook;
 • Diversificarea tematicii editurii AOSR și oferirea cărților publicate și într-o „Bibliotecă on-line” a Academiei, care poate conține și lucrări publicate de membrii noștri în alte edituri din țară sau străinătate;
 • Birou pentru relații cu publicul și cu presa, va încerca o difuzare mai bună a realizărilor noastre în mass media;
 • Completarea Arhivei AOSR, care a fost adusă într-o formă remarcabilă, cu noi documente nu numai ale academiei, dar și ale științei în general, care pot fi furnizate de membrii noștri.

  4. Expertiza ştiinţifică

Toți membrii Academiei noastre au dobândit o bogată capacitate de expertiză științifică sau tehnică care este util să fie valorificată.

Ne propunem să stabilim pentru diferite domenii științifice sau tehnice grupuri de experți dintre membrii academiei noastre sau alte personalități care doresc să se afilieze acestor grupuri.

Aceste grupuri de expertiză, care se pot transformă în comitete pe domenii, vor fi publicate pe pagina noastră web și vor fi popularizate și pe alte site-uri web sau printr-o broșură care va fi trimisă atât instituțiilor administrației centrale sau locale de stat, cât și unor importanți agenți economici. Pentru realizarea acestui obiectiv, președinții de secții vor trimite Prezidiului Academiei domeniile de expertiza pe care le pot acoperi si componenta fiecărui grup de experți.

5. Relaţia cu tinerii

Una dintre problemele majore ale dezvoltării industriale și sociale a României, și nu numai a ei, o constituie lipsa personalului cu pregătire științifică și tehnică superioară de calitate. Pentru formarea acestuia este necesară o reformare a predării științelor încă din primii ani de școală, în liceu și apoi în universități. În această direcție Academia noastră poate să-și aducă un aport prin:

 • Implicarea și luarea de poziție publică la întocmirea curiculei școlare de către MEC pentru învățământul preuniversitar, dar și la perfecționarea tehnologiei didactice;
 • Continuarea și dezvoltarea cercului de „Creativitate” pentru studenți prin extinderea lui și la filialele din țară, mai ales acolo unde există o tradiție recunoscută (Iași, Timișoara, Brașov);
 • Organizarea unor întâlniri/conferințe în școli și universități pentru popularizarea unor domenii științifice în care Academia noastră are o reală expertiză;
 • Instituirea unui „premiu de creativitate” pentru tineri (elevi sau studenți), care va fi acordat anual împreună cu fundația Scientica;
 • Realizarea unor resurse pedagogice on-line pentru elevi si studenți, în colaborare și cu alte universități partenere, care să fie introduse pe pagina web a Academiei. Prin acestea dorim să ne adresăm cu prioritate elevilor din mediul rural, unde calitatea predării lasă de dorit în multe cazuri, iar șansele de pregătire universitară a acestei populații școlare, care a reprezentat în istoria modernă a României un izvor esențial de oameni de știință, au diminuat îngrijorător;
 • Exodul tinerilor, în special al celor cu o înzestrare genetică peste medie, cu rezultate foarte bune în câmpul educației și al cercetării, situați în elita inteligenței românești, generează fenomenul de „brain-drain”, care reprezintă, pe termen mediu și lung, o pierdere ireparabilă pentru România, în procesul ei de evoluție. Pe lângă potențialul de inteligență, tinerii reprezintă o categorie importantă a forței active pe piața forței de muncă, afectată astfel de părăsirea țării. La o populație mult diminuată, cu o curbă demografică în continuă scădere, plecarea tinerilor constituie un pericol major pentru România, prin scăderea progresivă a potențialului de inteligență și a capacității ei de muncă. Evaluând lucrurile prin prisma gravității lor, opțiunea celor mai buni dintre tinerii români de a nu se mai întoarce în țară reprezintă, pe termen mediu și lung, o adevărată amenințare la adresa viitorului României, prin subminarea capacității ei de dezvoltare. Ne propunem sa realizam , poate chiar in cursul acestui an o dezbatere cu tema „ Exodul tinerilor-o amenințare pentru viitorul României”, La Dezbatere vor fi invitați să participe reprezentanți ai Președinției României, ai Guvernului – prin Ministerul Educației Naționale, Ministerul Economiei, Ministerul Culturii și Identității Naționale –, ai Ligii Studenților Români din Străinătate, ai unor instituții și institute de cercetare, ai unor companii multinaționale, ai mediului antreprenorial din România, ai Consiliului Național al Rectorilor și ai unor universități emblematice din România, decidenți, cadre academice și de cercetare, studenți, masteranzi, doctoranzi etc. Speram ca astfel sa identificam câteva cai prin care sa încercam sa frânăm acest fenomen.

6. Resursele umane

Pentru prestigiul unei academii calitatea științifică a membrilor ei este esențială. În acest scop ne propunem să continuăm:

 • Creșterea numărului de membrii asociați ai AOSR, prin atragerea unor specialiști mai tineri cu certă valoare științifică, un potențial de creștere important și atașament față de obiectivele academiei noastre;
 • Criteriul principal de selecție îl va constitui vizibilitatea științifică a candidaților ( număr lucrări, număr citări, indicele h ,etc.). Aceste criterii minimale vor fi particularizate pe secții și aprobate de Consiliul Științific al AOSR anual. Vom tine seama însă si de vizibilitatea națională și internațională a candidaților si de realizările lor profesionale ;
 • Selectarea membrilor corespondenți din rândul membrilor asociați ai academiei noastre, care au dovedit prin realizările lor concrete că s-au încadrat activ în viața secțiilor și filialelor academiei;
 • La discutarea cererilor de primire de noi membri sau de avansare, recomandarea secțiilor și filialelor este obligatorie;
 • Sprijinirea personalului angajat al Academiei prin găsirea unor posibilități de creștere a veniturilor și a perfecționării continue a acestora;
 • Sprijinirea membrilor Academiei cu probleme de sănătate, prin formarea în București și în filiale a unor „Grupuri de consiliere medicală”, formate prioritar din membri ai Academiei, care să ofere la cerere, cele mai bune sfaturi și căi de rezolvare a acestor probleme. Deși ne-am propus acest obiectiv și in urma cu 4 ani el nu s-a realizat într-o forma organizata, totuși toții membri noștri care au solicitat un sprijin in probleme de sănătate pentru ei sau membri ai familiei or, l-au primit, contactul realizându-se prin intermediul Secretariatului general al AOSR.

 7. Parteneriate/colaborări

AOSR   nu are încă e institute sau centre de cercetare cu o baza materiala puternica, astfel că principala cale pe care o avem pentru a ne implica direct în activitatea de cercetare este cea a parteneriatelor cu universități, institute și centre de cercetare cu prestigiu. În ultimii ani s-au dezvoltat în țară numeroase centre de cercetare cu o bază materială valoroasă, dar care nu pot funcționa la nivelul corespunzător dotărilor, din lipsa de know-how și personal. Academia noastră poate interveni exact cu aceasta componente.

 În acest scop ne propunem:

 • Mărirea numărului de membri asociați cu personalitate juridică prin stabilirea unor noi protocoale de colaborare între AOSR și universități sau instituții de cercetare;
 • Invitarea unor centre sau instituții de cercetare să-și desfășoare activitatea sub egida AOSR;
 • Acordarea patronajului AOSR unor reviste de specialitate de prestigiu indexate în Bazele de Documentare Internaționale;
 • Patronarea de către AOSR a unor școli din învățământul preuniversitar;
 • Participarea AOSR la consorții de cercetare constituite în vederea participării la competiții de cercetare naționale sau internaționale;
 • Participarea AOSR la Clustere de cercetare și inițierea de către noi a unor astfel de Clustere.

8. Colaborarea internaţională

Internaționalizarea activității este esențială pentru creșterea prestigiului și vizibilității Academiei noastre.

În acest scop propunem:

 • Strângerea legăturilor cu membri noștri de onoare din străinătate (cca 100 de membri), pentru a-i atrage pe aceștia la viată Academiei noastre și a încerca sa-i determin[m sa treacă pe lucrările lor științifice și afilierea Academy of Romanian Scientists;
 • Valorificarea mai bună a parteneriatului semnat cu Academia de Științe din Shanghai;
 • Creșterea numărului de parteneriate bilaterale prin contactarea altor Academii de Științe din lume;
 • „Filiala AOSR din New York să se transforme în „Filiala AOSR din SUA” și înființarea altor filiale în țări în care avem un număr important de Membri de Onoare;
 • Strângerea legăturilor cu filiala AOSR din Chișinău, care are membri de reală valoare științifică;
 • Dezvoltarea legăturilor cu „Academia Româno-Americană” din SUA;
 • Inițierea unor demersuri pentru participarea AOSR la rețelele internaționale în domeniul științei, în special ICSU (Internațional Scientific Council), sau la rețele interacademice cum sunt: InterAcademy Partnership (IAP), European Academies Science Advisory Council(EASAC) , ALL European Academies (ALLEA),  s.a. 

9. Baza materială

Baza materială a fost una dintre problemele importante ale Academiei noastre in mandatul încheiat, ținând seama ca sediul nostru din spl. Independentei 54 a fost retrocedat prin hotărâre judecătorească Academiei Romane. Pentru a putea avea un sediu al nostru in administrare, am solicitat Primarului General al Capitalei un sediu in str. Ilfov nr.3, sectorul 5. Consiliul general al Capitalei a hotărât cu peste 2/3 din voturi sa ni se acorde in administrare acest sediu, care era însă într-o stare de degradare avansata (lipsa utilități, pardoseli, uși distruse crăpături în pereți, etc. După lucrări care au durat aproape doi ani și care au însumat peste 1,5 milioane lei, am reușit ca în luna iunie 2019 să inaugurăm noul sediu. S-au întocmit expertize seismice pentru ambele sedii, încadrate în clasa 2 de risc seismic.

Terenul primit prin lege la Otopeni,  nu a putut fi încă valorificat, deoarece în lege s-a stabilit destinația sa pentru bibliotecă și birouri, dar Autoritatea Aeronautică nu a aprobat astfel de construcții pe teren, fiind prea aproape de pista de aterizare.

Pentru a putea valorifica în alte scopuri acest teren, ne propunem să obținem în Parlament o modificare a legii de atribuire.

Ne propunem de asemenea să păstram o parte  din vechiul sediu pentru Institutul de Cercetare Avansate Interdisciplinare Constantin Angelescu și pentru Fundația Scientica.

10. Management

Pentru a realiza un management performant al Academiei noastre propunem:

 • Menținerea în toate secțiile și filialele, cât și la sediul central a unei atmosfere de prietenie și încredere reciprocă, rezultat al unei bune colaborări și al unui climat de muncă bazat pe responsabilitate individuală și cultură de grup specifică. Va trebui să susținem în continuare relațiile interpersonale pe baza respectului reciproc și a respectării criteriilor de valoare, fără de care nu vom conviețui niciodată în realitate și normalitate;
 • Urmărirea atentă a respectării criteriilor de etică atât în lucrările de cercetare cât și în colectivul nostru. În acest scop articolele publicate în anale vor fi analizate și printr-un program anti plagiat;
 • Mobilizarea unui număr cât mai mare dintre membri noștri la viața Academiei. În acest scop propun ca președintele ales să aibă discuții personale cu majoritatea  membrilor  Academiei;
 • Stabilirea unor atribuții concrete și clare pentru majoritatea membru al Prezidiului Academiei;
 • Redefinirea și precizarea clară a atribuțiilor și responsabilităților fiecărei persoane angajate a AOSR;
 • Transparența în decizii – acestea vor fi luate cu cunoștința și acordul structurilor de conducere din Academie;
 • Dezvoltarea de mijloace informatice/TIC suport care să faciliteze activitățile de transmitere/colectare a informațiilor intre sediul central, filiale și secții;
 • Corelarea celor trei documente organizatorice de baza ale Academiei : legea 31/2007, cu completările ulterioare, Statutul AOSR și Regulamentul de Organizare și Funcționare;
 • Organizarea ședințelor Consiliului Științific al Academiei cu frecvența prevăzută în Statutul și ROF- ul AOSR, unele chiar sub formă de video conferințe.

Cele prezentate sunt câteva dintre gândurile personale, ele nu pot fi exhaustive și poate unele nu sunt cele mai potrivite, din aceste considerente, opiniile și inițiativele dumneavoastră sunt extrem de necesare și binevenite oricând.

 

 

 

 

 

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA