MEMBRII SECŢIEI ŞTIINŢE GEONOMICE

 

Gheorghe BULIGA – Membru Titular, Președinte al secţiei
Doctor Inginer petrol şi gaze, Preşedinte al Asociaţiei ”Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze”.
Domenii de competenţă ştiinţifică: hidraulica zăcămintelor de hidrocarburi, mecanica rocilor, elaborarea şi fundamentarea tehnologiilor (devenite clasice) de exploatarea sării în soluţii prin sonde, tehnologii de exploatare a zăcămintelor de ţiţei prin metode miniere, separarea gazelor prin membrane etc. Este autor de invenţii şi inovaţii, de articole ştiinţifice în domeniile fundamentale ale ştiinţelor Pământului, în domeniile tehnologiilor de extracţie, transport şi înmagazinare a hidrocarburilor petrol şi gaze; autor de cărţi privind structura şi compoziţia Pământului şi de cărţi cu caracter istoric al evoluţiei şcolii şi industriei româneşti de petrol şi gaze, etc.
Referinţe: CV, http://www.sipg.ro/

Academician Crişan DEMETRESCU – Membru Titular Fondator al AOSR
Cercetător ştiinţific grad I doctor, Director al Institutului de Geodinamică al Academiei Române.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Cercetări de geomagnetism: distribuţia câmpului geomagnetic principal, câmpuri de referinţă, variaţia seculară a câmpului principal, variaţiile legate de ciclul solar, structura magnetică a litosferei, conductivitatea mantalei; Cercetări de flux termic: construcţie de aparatură şi probleme de metodologie a măsurătorilor de flux termic în domeniul continental şi marin, distribuţia câmpului de flux termic în România, regimul geotermic de adâncime, modelarea evoluţiei termo-mecanice a unor unităţi tectonice din România (bazine şi orogenul carpatic), comportamentul reologic al litosferei, relaţia seismicitate-temperatură; Cercetări în vederea predicţiei cutremurelor: studiul fenomenelor precursoare în variaţiile temporale ale câmpurilor naturale (geomagnetic, geoelectric, termic); Cercetări de climatologie: modificări paleoclimatice determinate prin inversia datelor de temperatură măsurate în foraje, efecte ale variabilităţii solare în schimbările climatice.
Referinţe: CV, http://www.geodin.ro/


Florin MUNTEANU – Membru Titular
Cercetător ştiinţific grad I, doctor ing. la Institutului de Geodinamică al Academiei Române; Preşedinte al Centrului pentru Studii Complexe – centru UNESCO; Director General al Astech Solutions SRL.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetări în domeniul tehnologiei materialelor: proiectarea şi realizarea de echipamente în domeniile: deformare plastică a metalelor prin impuls magnetic, tăierea cu laser a materialelor, controlul magnetic al arcului electric la sudare cu plasmă, sudarea cu energie înmagazinată, roboţi industriali, sisteme computerizate de defectoscopie nedistructivă; concepţia şi realizarea primului laborator personal (LP), destinat studiului individual în mediu virtual, Cercetări în domeniul ştiinţei complexităţii: metode originale de analiză fractală a seriilor temporale; aplicaţii ale teoriei haosului în studiile de biofizică; modelarea matematică a biostructurilor; construcţia şi studiul antenelor fractale; sisteme inteligente de extragere de informaţii din fluxuri de date (data mining); aplicaţii ale paradigmei complexităţii în inginerie, economie (econofizica), drept (jurisdinamică), mediu; Cercetări în domeniul geodinamicii: studiul complex al zonelor geodinamic active Vrancea – România, Reunion – Oceanul Indian.
Referinţe: CV, https://www.florinmunteanu.ro


Mihaela POPA – Membru Titular
Prof. dr., Conducător de doctorat, Școala Doctorală – Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti. CS1 Dr. inginer fizician la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Seismologie, Geofizică (i) Fizica sursei seismice (utilizarea tehnicilor de deconvoluţie relative pentru obţinerea parametrilor de sursă: rapoarte spectrale, funcţii Green empirice; analiza proprietăţilor de scalare ale cutremurelor vrâncene de adâncime intermediară; (ii) studiul complexităţii fenomenului seismic (neomogenitatea procesului de faliere, neliniarităţi în distribuţiile activităţii seismice în spaţiu, timp şi energie) prin analiza sistematică a formelor de undă digitale înregistrate de reţeaua naţională; (iii) analiza seismicităţii şi mecanismului focal în funcţie de procesul de subducţie din regiunea Vrancea); (iv) Fizica propagării undelor seismice (studiul atenuării undelor seismice; tomografia seismică; anizotropia undelor seismice).
Publicaţii importante: 7 capitole apărute în cărți publicate în străinătate și 9 capitole în cărți publicate în țară. 29 de articole cotate ISI în reviste de specialitate (Tectonophysics, Earth and Planetary Science Letters, Journal of Earthquake Engineering, Earth, Planets and Space, Geochemistry, Geophysics, Geosystems, Journal of Seismology). 42 lucrări publicate în Proceedings necotate ISI, 14 lucrări în reviste cu referenți recunoscute de CNCSIS. 253 de citări în reviste cotate ISI
Referinţe: CV


Mircea RADULIAN – Membru corespondent al Academiei Române
Membru Titular AOSR
Cercetător ştiinţific grad I dr. fizician, Director ştiinţific al Institutului Naţional de C&D pentru Fizica Pământului. [Deputy Director of the National Institute for Earth Physics ]
Domenii de competenţă ştiinţifică: Fizica sursei seismic (modelarea discretă a sursei seismice; simularea numerică a procesului seismic; inversia formelor de undă de frecvenţă mare generate de cutremurele slabe în vederea determinării tensorului moment seismic; utilizarea tehnicilor de deconvoluţie relative (rapoarte spectrale, funcţii Green empirice) pentru obţinerea parametrilor de sursă; analiza proprietăţilor de scalare ale cutremurelor vrâncene de adâncime intermediară; studiul complexităţii fenomenului seismic (neomogenitatea procesului de faliere, neliniarităţi în distribuţiile activităţii seismice în spaţiu, timp şi energie) prin analiza sistematică a formelor de undă digitale înregistrate de reţeaua naţională; analiza seismicităţii şi mecanismului focal în funcţie de procesul de subducţie din regiunea Vrancea); Fizica propagării undelor seismice (studiul atenuării undelor seismice; tomografia seismică; anizotropia undelor seismice; efectele structurii locale); Hazard, microzonare şi risc seismic.
Referinţe: CV
http://www.saferproject.net/doc/partnership/CV/radulian_safer.pdf


Dumitru STĂNICĂ – Membru Titular Fondator, Secretar științific al secției
Cercetător ştiinţific pr.1, Doctor inginer la Institutul de Geodinamică al Academiei Române.
Domenii de competenţă ştiinţifică: elaborarea de metodologii şi tehnologii geofizice de investigare a zonelor geodinamic active cu hazard natural şi antropic ridicat (seismic active şi alunecări de teren şi surpări de teren în zone cu goluri subterane, etc); introducerea pentru prima dată în România a metodei magnetotelurică şi a contribuit la dezvoltarea bazelor teoretice si experimentale ale acesteia, fiind utilizată cu succes la rezolvarea unor probleme de mare actualitate cum ar fi: Descifrarea structurii geologice profunde pe teritoriul României; Evaluarea fenomenelor/parametrilor cu caracter precursor activităţii geodinamice; Corelarea anomaliilor de conductivitate electrică cu suturile majore de pe teritoriul României şi procesele geodinamice la scară regională; Evidenţierea procesului de torsiune al „slab-ului relict” din zona Vrancea; Determinarea perturbaţiilor produse de câmpul electromagnetic natural asupra liniilor de înaltă tensiune, etc.
Referinţe: CV, http://www.geodin.ro/

Viorel-Puiu PĂUN – Membru Titular
Profesor universitar doctor fizician, Universitatea Politehnică Bucureşti, departamentul de fizică
Domenii de competenţă ştiinţifică: Teoria difuziei, Ecuații diferențiale stocastice, pelicule și nanotehnologii, caracteristici și analize ale suprafețelor, dinamică non-lineară, teoria fluidelor, modelare matematică, transporturi, modelare si simulare transporturi, analize neliniare etc.
Referințe: CV

Georgeta BANDOC – Membru Corespondent
Profesor univ. dr. habil, Facultatea de Geografie, Departamentul de Meteorologie şi Hidrologie, Universitatea din Bucureşti; Prodecan al Facultăţii de Geografie; Director al Centrului de Cercetări Costiere pentru Protecţia Mediului din Universitatea din Bucureşti; Preşedinte al grupului de lucru „Analiza sistemică a mediului” din cadrul Comisiei de Energetică şi Protecţia Mediului a AOSR.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Analiza sistemică a mediului; Protecţia Mediului; Interacţiunea ocean – atmosferă; Caracteristicile surselor regenerabile de energie şi potenţialul energetic al acestora; Analiza şi cercetarea componentelor de mediu printr-o abordare interdisciplinară; Modelarea cantitativă şi calitativă privind sistemele geografice dinamice; Modelarea numerică şi experimentală asupra componentelor sistemelor geografice dinamice.
Referințe: CV

Aurică DAMIAN – Membru Corespondent
Cercetător ştiinţific grad I, Doctor inginer geolog la Institutul de Geodinamică al Academiei Române.
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetări geologice pentru hidrocarburi, cercetare şi cartare geologică de suprafaţă în flişul şi malasa Carpaţilor Orientali, prospecţiuni seismice, în diferite sectoare ale Carpaţilor Orientali şi în Platforma Moesică, activităti în cadrul Grupului de Geodinamică din cadrul Secţiei Ingineria Petrolului, Minelor şi Geonomiei, Academia de Ştiinţe Tehnice din România.
Referinţe: CV

 

 


Sorin MUŞUROI – Membru Corespondent
Prof. univ. dr. habil. ing. Sorin Mușuroi (din 2015), de la Universitatea Politehnica din Timişoara, este decan al Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică. A obținut titlul de doctor inginer în anul 2000 cu teza de doctorat intitulată Analiza comportării motoarelor de inducţie trifazate cu rotorul în scurtcircuit, de putere redusă şi medie, la alimentarea lor de la reţea prin intermediul unui convertor static de frecvenţă.
Domenii de competenţă ştiinţifică: 1. Proiectarea optimală a maşinilor de curent alternativ [(i) studiul efectului pelicular din barele dreptunghiulare înalte ale rotoarelor maşinilor de inducţie trifazate alimentate prin invertoare de tensiune; (ii) studiul posibilităţii de utilizare a magneţilor permanenţi din ferită la proiectarea maşinilor sincrone, ca o alternativă la varianta cu magneţi din pământuri rare]. 2. Controlul optimal al acţionărilor electrice cu maşini de curent alternativ [(i) Sisteme de acţionare electrică cu control vectorial pentru motoarele de inducţie implementate la mecanismele navale; (ii) Dezvoltarea unor noi algoritmi de conducere optimală a maşinilor de curent alternativ] şi 3. Convertoare corectoare de factor de putere. Alte competenţe: Acţionări electrice, Acţionări electromecanice, Acţionări electrice şi convertoare, Sisteme de acţionări avansate, Proiectarea acţionărilor electrice, Servomotoare electrice şi controlul inteligent al mişcării, Maşini electrice, Tehnologia de fabricare a produselor electrotehnice, Tehnologia de fabricare a maşinilor electrice, Grafică pe calculator, Matlab şi Simulink, Sisteme dedicate în industrie, Structurile optimale ale sistemelor electromecanice şi calitatea energiei electrice.
Referinţe: CVDumitru FODOR – Membru Onorific
Profesor universitar, Doctor inginer, Dr. H.C., conducător de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze la Universitatea din Petroşani
Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România;
Domenii de competenţă ştiinţifică: Tehnică Minieră şi Geologie; Exploatări miniere subterane şi la zi; Utilizarea izotopilor radioactivi în industrie; Materii Prime Minerale (Geologie, Petrol, Gaze, Mine); Impactul industriei miniere asupra mediului; resurse naturale şi energie; Metode şi tehnologii moderne în exploatarea la suprafaţă – realizări şi performanţe. Expertizare a studiilor şi proiectelor de punere sau menţinere în exploatare a unor mari zăcăminte din străinătate şi de pe teritoriul României.
Realizări deosebite: peste 50 de ani în învăţământul superior românesc. A realizat peste 30 de manuale universitare şi tratate de specialitate şi peste 200 de lucrări ştiinţifice. A elaborat pentru industrie, pe bază de contract, peste 100 de lucrări ştiinţifice a căror rezultate se regăsesc în activitatea de proiectare şi în cea productivă. A făcut parte timp de 10 ani din Colegiul Consultativ pentru Cercetare şi Dezvoltare de pe lângă Ministerul Cercetării şi a condus Comisia de Materii prime, coordonând de fapt întreaga activitate de cercetare şi dezvoltare din domeniul Geologiei, Mineritului, Petrolului şi Gazelor. A contribuit la pregătirea a peste 40 de promoţii de ingineri în domeniul mineritului. Distins cu Premiul OPERA OMNIA pentru excelenţă în activitatea de cercetare ştiinţifică acordat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior – Bucureşti 2001
Referințe: CV

                                            – MEMBRI DIN STRĂINĂTATE –

Mioara MANDEA – Membru de Onoare, FRANŢA
Domenii de competenţă ştiinţifică: Observarea Spațiului: Observarea câmpurilor geopotențiale, de la observatoarele moderne și sateliți la arhivele istorice, Descrierea schimbărilor spațiale și temporale ale câmpului adaptând noi instrumente matematice la analiza datelor magnetice și gravifice, Studii asupra interiorului profund al Pământului, Studii asupra câmpurilor magnetice ale lui Marte, ale Lunii și ale lui Mercur, Studii asupra schimbărilor geofizice în regiunea Arcticii.
Referinţe: CV, http://www.mioara-mandea.eu/

 

 

 

Bogdan ENESCU – Membru de Onoare, JAPONIA
Profesor asociat Universitatea din Tsukuba, Departamentul Știința Evoluției Pământului. Profesor asociat invitat la Institutul de Matematici Statistice (ISM), Tachikawa, Tokyo.
Domenii de competenţă ştiinţifică: • procesele fizice care controlează apariția cutremurelor • analiza interacţiunii şi declanşarea cutremurelor • construirea de modele fiabile bazate pe fizică care pot fi utilizate pentru prognozarea activității seismice • variațiile temporale ale proprietăților seismice ale scoarței.
Referinţe: CV, http://www.geol.tsukuba.ac.jp/~benescu/e-index.html

 

 

Jean-Louis LE MOUËL – Membru de onoare, FRANŢA
Prof. Dr. Ing., Geofizică
Domenii de competenţă ştiinţifică: influenţa cuplurilor mecanice între miez şi manta cu privire la variaţiile câmpului magnetic şi lungimea de zi.
Referinţe: CV
http://www.wikiberal.org/wiki/Jean-Louis_Le_Mou%C3%ABl
http://www.egu.eu/awards-medals/award/petrusperegrinus/2005/jean-louis-le-mouel.html
https://www.ae-info.org/ae/Member/Le_Mou%C3%ABl_Jean_Louis
Misac NABIGHIAN – Membru de Onoare, SUA
Domenii de competenţă ştiinţifică: Câmpuri potenţiale în Geofizică, câmpuri electromagnetice în Geofizică: teorie, procesarea datelor şi interpretare.
Referinţe: CV
http://geophysics.mines.edu/cgem/people/mnabighi.html
http://virtualmuseum.seg.org/bio_misac_nabighian.html


Michel Van RUYMBEKE – Membru de Onoare, BELGIA
Chef de Travaux Royal Observatory of Belgium Department of Reference Systems and Geodynamics
Pr-Dr scientific instrumentation design.
Referințe: CV

 

Xiande XIE – Honour Member, CHINA
Position: Research Professor, Academician
Department: Key Laboratory of Mineralogy and Metallogeny
Email: xdxie@gzb.ac.cn
Research: mineral physics
I am working on the mineral physics, genetic mineralogy, cosmic mineralogy, high-pressure mineralogy, and shock metamorphism of minerals in terrestrial and extraterrestrial rocks, shock-produced phase transformation of minerals, shock-induced melting of and fractional crystallization of minerals in some L- and H-group chondrites using SEM, TEM, EPMA, LA-ICP-MS, Raman spectroscopy, synchrotron radiation X-ray diffraction and some other modern micro-mineralogical techniques. My current projects include the micro-mineralogical study of shock melt veins in the Suizhou L6 chondrite, the shock-induced melting and fractional crystallization of minerals in shocked chondrites, the shock-metamorphic and phase transformation features of phosphate and oxide minerals in shock melt veins of the Suizhou, Sixiangkou, Yanzhuang, and some Antarctic L- and H-group chondrites, the discovery and description of new minerals in some quartz vein-type gold deposits and some skarn-type copper deposits in China, and the micro-mineralogical study of the Sibin bian-stone, a material for making acupuncture tools in ancient China. I served as the President of International Mineralogical Association for 1990-1994.
References: CV
http://www.86wiki.com/view/522803.htm
http://sourcedb.gig.cas.cn/yw/rckyw/cm/201112/t20111205_3408302.html


Izumi YOKOYAMA – Membru de Onoare, JAPONIA
Domenii de competenţă ştiinţifică: Vulcanologie – Volcano Physics Geophysical characteristics of dacite volcanism Seismic energy releases from volcanoes
Rheological behavior of valcanogenic deformations Geophysical comparison of the three eruptions in the 20th century of Usu volcano.
The largest magnitudes of earthquakes associated with some historical volcanic eruptions and their volcanological significance.
Anomalous crustal movements with low seismic efficiency Campi Flegrei, Italy and some examples in Japan.
Formation processes of the 1909 Tarumai and the 1944 Usu lava domes in Hokkaido, Japan. Growth rates of lava domes with respect to viscosity of magmas.
Referinţe: CV
http://www.japanacad.go.jp/en/members/4/yokoyama_izumi.html
http://www.wovo.org/0805.html


Constantin ROMAN – Membru de onoare, MAREA BRITANIE
Prof. Dr. Ing., Geodinamică
Domenii de competenţă ştiinţifică: Pionier al plăcilor tectonice. A introdus noi concepte: 1. Definiţia geometriei a litosferei, scufundarea sub arcului carpatic din România 2. Prima placă, Modelul tectonic al arcului carpatic 3. Definiţia plăcii Mării Negre 4. Definiţia plăcilor litosferice non-rigide sau „suporturilor tampoanelor” 5. Definiţia primele mecanismelor focale ale cutremurelor mari din spatele Munţilor Himalaya.
Referinţe: CV, http://www.constantinroman.com/
                                               – PIOS OMAGIU MEMBRILOR DECEDAŢI – 

Mihai IELENICZ – Membru Onorific
N. 9 aprilie 1941 Bucureşti – d. 20 aprilie 2017, Iordania

Profesor universitar doctor, Conducător de doctorat în Geomorfologie (din 1993), Geografie fizică (1995-1998) şi Geografie (dupa 1998) la Universitatea din Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Geografie fizică, Geografie teoretică (mediu geografic, mediu antropic şi antropizat, peisaj şi tipuri de peisaj, regiune şi zonă geografică, zonare, regionare şi tipizare etc.), Geografia mediului, Geomorfologie (geomorfologie regională, geomorfologie climatică, geomorfologie glaciară şi periglaciară, geomorfologie fluviatila, geomorfologie litorală, relieful României, procese geomorfologice actuale, cartografiere geomorfologică, morfodinamica actuală), Geografia turismului (analiza potenţialului turistic al României, potenţialul turistic şi valorificarea lui la nivelul regional (masivele Buzău, Baiu, Penteleu şi staţiunile climaterice Tuşnad, Slănic); Geografie regională (Dealurile şi podişurileRomâniei, Munţii Ciucaş, Munţii Buzăului, Munţii Banatului etc., Subcarpaţii României, Câmpiile României şi Delta Dunării), Cartografiere geografica (legende detaliate pentru cartarea alunecărilor de teren, procesele morfodinamice, hărţile geomorfologice generale);
Mihai Ielenicz a fost un renumit geograf și geomorfolog român. A fost profesor universitar și decan la Facultatea de Geologie-Geografie din cadrul Universității din București și președinte al Societății de Geografie [Wikipedia]
Referinţe: Biografie

Prof. Dr.-Ing. (em.) Manfred BONATZ – Honour Member, Germany
It is with great sadness that we inform about the passing of our retired colleague professor Manfred Bonatz on December 2, 2018. Manfred Bonatz served at the IGG and its predecessor institute ITG since 1961 as a teacher, researcher and later, professor for gravimetric geodesy. He retired in 1997 from university but continued to teach for another ten years and to work in gravimetry and Earth tide observation until very recently.
After graduating 1957 in geodesy at Bonn University, completing a traineeship as a state surveyor and working on some short-term employments, Manfred Bonatz went back to academia and began his research career as a scientific assistant of Prof. Helmut Wolf at the Institute of Theoretical Geodesy of the University of Bonn. He obtained his PhD on calibrating registrating gravimeters in 1965. He went on to work on Earth tides, and developed and refined torsion balance and pendulum instruments for geodetic and geodynamic research. During this time, Manfred Bonatz established several Earth tide observatories and went on scientific expeditions, e.g. to the Kerguelen islands. In 1969, with Prof. Paul Melchior, he installed tiltmeters, gravimeters and a satellite camera in Svalbard (Spitzbergen) and observed during the arctic winter. He completed his habilitation in 1969, was awarded the prestiguous Pulfrich-Award in 1970 for his ingeniuos and skillful work on constructing scientific instruments, and was promoted to professor in 1971.
His work was internationally recognized e.g. through the medal of merit of the Belgian society of astronomy, meteorology and geophysics, or the order of merit conferred by the grand-duchy Luxembourg for his service as the president of the European Center of Geodynamics and Seismology.
Manfred Bonatz authored about 160 publications, and many colleagues know him through the Journées Luxembourgeoises de Géodynamique” (JLG) which he organized for many years. He taught geodesy and gravimetry in Bonn for most of his career and supervised about 15 PhD theses.
We will deeply miss him, as a colleague, friend and teacher. Our thoughts are with his wife and two childred
References: Biografie, http://www.igg.uni-bonn.de/apmg/index.php?id=bonatz


Marcian BLEAHU – Membru de Onoare
14 martie 1924, Brașov – 30 iulie 2019, Bucureşti
Mentor al multor geologi români de după război, personalitate de o remarcabilă cultură umanistă, scriitor, muzicolog, jurnalist, geolog, speolog şi alpinist, senator [1991-1992, 1996-2000], Marcian Bleahu a contribuit la crearea parcurilor naturale, a parcurilor naţionale, a rezervaţiilor naturale, a Muzeului de Geologie şi fondatorul Facultăţii de Ecologie din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti. Pentru intensa activitate legislativă şi pentru întreaga sa operă dedicată protecţiei mediului şi vieţii ecologice, geologiei şi speologiei, a fost ales membru de onoare al Academiei de Ştiinţe ale Naturii din Elveţia.
[sursa: http://www.formula-as.ro/2014/1113/spectator-38/prof-dr-marcian-bleahu-ca-politician-ecologist-privesc-inapoi-cu-manie-si-inainte-cu-spaima-17587 ]
Este cunoscut pentru contribuțiile științifice la dezvoltarea teoriilor tectonicii globale (cu aplicații în studiul geologiei Carpaților), pentru pionieratul și dezvoltarea speologiei dar și pentru popularizarea științei și a ecologiei în România. Autor a 41 de cărți și a 126 de lucrări științifice de specialitate, a peste 400 de articole cu diferite subiecte și conferențiar cu peste 500 de apariții publice, un pionier al utilizării multimedia în cadrul conferințelor, Marcian Bleahu este una dintre cele mai importante personalități științifice din a doua jumătate a secolului XX din România.
[sursa: http://wiki.eanswers.com/ro/Marcian_Bleahu?ext=t&cid=5083 ]
Referințe: Biografie


Gheorghe-Dorel ZUGRĂVESCU – Membru corespondent al Academiei Române – Membru Titular Fondator al AOSR
25 noiembrie 1930, Rm. Vâlcea – 21 noiembrie 2019, București
Cercetător ştiinţific grad I doctor, director la Institutul de Geodinamică Sabba S. Ştefănescu al Academiei Române
Domenii de competenţă ştiinţifică: introducerea în România a Geodinamicii instrumentale, aparatură / senzori, sisteme de achiziţie / stocare / prelucrare; realizarea de profile, poligoane şi observatoare de geodinamică, echipate iniţial exclusiv cu aparatură de construcţie proprie şi montarea de aparatură geodinamică, inclusiv de construcţie proprie, şi în observatoare din străinătate.
Referinţe: Biografie
http://www.geodin.ro/~prezentare/CV_DZlucrari.htm,
http://romania-on-line.net/whoswho/ZugravescuGhDorel.htm

Constantin UDRIŞTE – Membru Titular – Preşedintele Secţiei
22 ianuarie 1940 – 6 mai 2023
Profesor universitar doctor matematician, decan al Facultăţii de Ştiinţe Aplicate – Universitatea Politehnică Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Geometria Diferenţială, Optimizări pe Varietăţi Riemanniene, Sisteme Dinamice Magnetice, Dinamica Geometrică şi Control Optimal Multitemporal.
Referinţe: CV, http://www.mathem.pub.ro/dept/udriste.htm, http://www.edumanager.ro/academic_show.php?id=32