MEMBRII SECȚIEI ŞTIINŢE AGRICOLE, SILVICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

                                             – MEMBRI din ROMÂNIA –

Agatha-Mariana POPESCU – Membru Titular, Președintele secției
Profesor universitar doctor inginer zootehnist, economist la USAMV Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Optimizarea tehnico-economică a producţiei agricole, Optimizarea mărimii fermelor de animale, Analize tehnico-economice şi financiare pe baza bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere în cadrul societăţilor comerciale agricole de creșterea animalelor şi de procesarea produselor agricole, Studii de marketingul laptelui, cărnii şi a altor produse agricole, Calcularea marjei brute în fermele de creşterea vacilor de lapte, Ameliorarea taurinelor, cabalinelor şi ovinelor.
Referinţe: CVAlecsandru-Ioan BABA – Membru Titular
Profesor universitar doctor morfopatolog la USAMV Cluj – Facultatea de Medicină Veterinară
Domenii de competenţă ştiinţifică: investigaţii morfologice în ateroscleroză la animale; oncologie veterinară oncologie comparată; investigaţii complexe în sindromul de stres la animale. Descrierea unor boli pentru prima dată la noi în ţară: encefalomielita atipică a puilor de carne; jigodia la nurcă; hepatita cu incluzii virale a puilor de carne,etc. În cadrul cercetărilor ştiinţifice cu caracter aplicativ a inclus: studiul morfologic al bolilor de nutriţie şi metabolism; studiul histologic al glandelor endocrine, cu implicaţii în diferite stări morbide; investigaţii morfopatologice în unele episoade de îmbolnăvire la animale; intoxicaţii cu plumb, micoze, micotoxine, viroze, bacterioze, parazitoze la animale; diagnostic histopatologic şi citopatologic al tumorilor maligne la animale
Referinţe: CV

Ion BOTU – Membru Titular
Profesor universitar şi CS I dr., Universitatea din Craiova. Director la Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Râmnicu Vâlcea,
Domenii de competenţă ştiinţifică: ameliorarea plantelor horticole; Biotehnologii pomicole; Conservarea biodiversităţii la plantele pomicole. Studii asupra procedurilor şi metodologiilor pentru ameliorarea genetică şi obţinerea de soiuri noi la nuc, prun, alun, Studii privind producerea materialului săditor pomicol; Analize biostatistice şi design experimental în biologie şi agricultură; Biodiversitate şi bioconservare etc.
Referinţe: CV

 

Gallia-Valentina BUTNARU – Membru Titular Fondator
Profesor universitar dr. ing., genetică, citogenetică, biotehnologie la USAMV a Banatului Timişoara.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Mutageneză artificială. Iradierea γ de intensitate redusă în vederea îmbunătăţirii parametrilor seminţelor la specii de interes economic; Stimularea germinării seminţelor de Glycine max prin utilizarea iradierii γ cu doze mici; Utilizarea metodelor biotehnologice de obţinere a hibrizilor grâu/secară prin metoda de cultivare in vitro a embrionilor imaturi; Evaluarea populaţiilor locale de Triticum monococcum L în condiţii de cultivare ex situ; Analize citologice (mitoza si meioza) la specii de interes agricol crescute în condiţii de poluare abiotică; Acţiunea Al3+ în exces la nivel de organe, ţesuturi, celulă şi subunităţi celulare (investigaţii ultrastructurale); Acumularea, stocarea şi prelucrarea cristalelor ultrafine (materiale mezoscopice) în celulele pro- şi eu-cariote în vederea utilizării lor în medicină şi biologie; utilizarea lichidelor magnetice (FM) în biotehnologii la plante etc.
Referinţe: CV, http://dse.usab-tm.ro/en/pdf/CV%20Butnaru%20Gallia.pdf,
http://www.geocities.com/acm_v_timisoara/fisiere/butnaru.htm,
http://www.interkor.ro/universitate/471conducatoridoctorat.php

Aurel LUP – Membru Titular
Prof. univ. dr., inginer agronom, economist, la Universitatea “OVIDIUS” Constanţa şi Universitatea Spiru Haret.
Domenii de competenţă ştiinţifică: eficienţa economică a diferitelor produse vegetale în condiţiile Dobrogei; dimensionarea optimă a unităţilor agricole socialiste; fundamentarea economică a unor structuri de producţie la nivel de exploataţie şi la nivel zonal; utilizarea metodelor cercetării operaţionale în modelarea diferitelor procese economice ca: optimizarea structurii culturilor la diferite niveluri (unitate agricolă, judeţ, zonă.
Referinţe: CV

 

 

Leon Sorin MUNTEAN – Membru Titular
Profesor universitar in Fitotehnie, doctor inginer la Facultatea de Agricultură si Rector al USAMV Cluj-Napoca
Domenii de competenţă ştiinţifică: Bioecologia, ameliorarea şi tehnologia de cultivare a hameiului şi plantelor medicinale; biologia şi tehnologia de cultivare a unor cereale (grâu, porumb, orz etc.), a lupinului alb, a cartofului, a sfeclei pentru zahăr etc; studiul asolamentelor în mai multe variante de rotaţie etc. Comportarea unor soiuri şi hibrizi de plante în condiţiile ecologice de la Cluj; stabilirea tehnologiei de cultivare a unor cereale (grâu, orz, porumb), a cartofului, sfeclei de zahăr etc, în condiţii de neirigare. Studiul influenţei asolamentelor, în mai multe variante de rotaţii, pentru condiţiile din Transilvania, asupra evoluţiei însuşirilor fizice şi chimice ale solului, ale buruienilor, bolilor şi dăunătorilor şi a producţiei.
Referinţe: CV

Valeriu TABĂRĂ – Membru Titular
Profesor universitar, doctor inginer agronom la USAMV a Banatului Timişoara; conducător de doctorat; Ministru al Agriculturii şi Alimentaţiei (1994-1996, 2010-2012)
Domenii de competenţă ştiinţifică: ameliorarea şi crearea de soiuri de cânepă dioică; ameliorarea şi testarea cerealelor păioase; testarea hibrizilor şi tehnologiilor la porumb; îmbunătăţirea calităţii panificabile la grâu; ameliorare şi creare de soiuri de grâu; testarea capacităţii de producţiei a unor soiuri şi hibrizi de: grâu, porumb, floarea soarelui, soia; ameliorarea şi tehnologia cânepii, studiul hibrizilor de floarea soarelui; eficacitatea unor erbicide cu acţiune totală pentru combaterea postemergentă a buruienilor din culturile de floarea soarelui; influenţa densităţii, distanţei între rânduri şi a fertilizării asupra producţiei de grâu şi a calităţii panificabile a acesteia; Ameliorarea şi crearea de soiuri noi de cânepă dioică cu conţinut mare de fibre.
Referinţe: CV

Teodor MARUŞCA – Membru Titular
CS 1 dr., inginer agronom, Director General al Institutului de C-D pentru Pajişti. Conf. dr. asociat Universitatea Transilvania, Braşov
Domenii de competenţă ştiinţifică:
Domenii de cercetare abordate: Botanică, geobotanică, tipologia pajiştilor; Gradientică ecologică montană; Protecţia mediului prin mijloace biologice şi biotehnice, combaterea eroziunii, Resurse genetice, introducerea în cultură, studiul şi testarea soiurilor de ierburi perene; Îmbunătăţirea pajiştilor prin fertilizare, amendare, supraînsămânţare, reînsămînţare combaterea buruienilor; Folosirea pajiştilor, conveiere pentru păşunat, comportamentul animalelor, randament în producţie animală.
Referinţe: CV, www.pajisti-grassland.ro/contact.htmRomulus GRUIA – Membru Titular
Profesor universitar doctor la Universitatea „Transilvania” din Braşov [UTBV], Catedra de Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară. A fondat Facultatea de Alimentaţie şi Turism, fiind primul decan (2007-2012). Doctorat în agronomie, specialitatea Zootehnie, genetică şi ameliorarea animalelor, teza: “Cercetări privind pilotajul ecosistemelor zooproductive” la USAMV Bucureşti, Facultatea de Zootehnie.
Domenii de competenţă ştiinţifică:
managementul ecosistemelor, agricultura sustenabilă, alimentaţie integrata, genetică; ingineria zooproductivă. Tehnologia creşterii animalelor mici – carnivore şi rozătoare; expert în probleme comerciale cu blănuri, import nurci; expert în producţia de păstrăv, producţia de carne, blănuri; Expert în producţia de bioalimente din germeni de cereale, premixuri furajere pe bază de fracţiuni de măciniş; integrarea ecologică a speciilor de animale mici şi a peştilor carnivori şi aplicarea unui management sustenabil. Ecosanogeneză. Tehnologii bazate pe metode şi mijloace biologice şi biotehnice cu realizarea bioalimentelor şi biopreparatelor prin aplicarea principiilor integrării ecologice şi implicit, a unui management adaptat acestor cerinţe. Organizarea şi integrarea sistemelor (Teoria integronicii ecoemergente; Teoria modulizării sistemelor complexe; Sustenabilitatea energetică; managementul integronic) cu aplicabilitatea acestor teorii (Agricultura modulară; Zootehnia cibernetică – principii şi mecanisme de reglare şi autoreglare; Ecosanogeneza; Genetica biocenozelor; Eco-biotehnologia agro-alimentară; Ecotehnia; Ingineria gastronomică) Strategii de cercetare montanologică şi de turism montan. Sisteme informatice în management. Biotehnologii şi procese ecologice în agroturism, silvicultură şi prelucrarea lemnului. Brevete naţionale: Sistem pentru alimentarea bazinelor de păstrăvi.
Referinţe: CV

Mihai DECUN – Membru de Onoare
Profesor universitar, Doctor în Medicină Veterinară (Institutul Agronomic din Timişoara) în urma susţinerii tezei: Cercetări privind răspândirea tipurilor de Escherichia coli în mediul ambiant şi rolul lor ca surse de infecţie pentru animale şi om (1974).
Domenii de competenţă ştiinţifică: farmacologie veterinară, concepere, preparare şi omologare vaccinuri veterinare; genetică bacteriană în medicina veterinară; procedee microbiologice pentru controlul eficienţei decontaminării suprafeţelor în combaterea micobacteriozelor din fermele de animale; rolul biofilmului microbian în medicina veterinară; fundamentarea conceptului de patologie informaţională la animale; metode de decontaminare a aerului, în prezenţa animalelor, prin aerosoli de Septosol; teste microbiologice; Stabilirea condiţiilor de inactivare a germenilor patogeni prin fermentarea metanică a dejecţiilor şi a metodelor de supraveghere microbiologică a staţiilor de biogaz; metode de dezinfecţie generală a adăposturilor de animale (conceperea şi realizarea unei maşini pentru vaccinare prin aerosoli). Primele cercetări în ţară privind posibilitatea vaccinării taurinelor contra tricofiţiei, care s-au soldat cu prepararea unui vaccin viu – Tricovac, omologat, cesionat Institutului Pasteur din Bucureşti şi fabricat în serie.
Referinţe: CV

Pătru PLOAIE – Membru de Onoare
Doctor în biologie cu teza de doctorat “Cercetări asupra agenţilor de tipul clorozelor izolaţi în România” (1970), la Institutul de Biologie al Academiei Române, având conducător de doctorat pe acad. Alice Săvulescu. Profesor universitar asociat la USAMVB din 1999, conducător de doctorat din 1996 în domeniul AGRONOMIE. Cercetător principal I la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor al ASAS.
Domenii de competenţă ştiinţifică: tehnici de microscopie electronică cu aplicaţii în biologia celulară şi moleculară; studii asupra bolilor proliferative la plante considerate a fi produse de virusuri, infirmând această ipoteză prin studii de microscopie electronică şi a demonstrat că în probele de plante bolnave colectate din România şi din alte ţări europene se află o categorie nouă de agenţi patogeni la plante asemănători cu micoplasmele de la animale şi om; Micoplasma şi bolile prolifrerative la plante; Boala Alzheimer (colaborator: alterări ultrastrucurale împreună cu Leon Dănăilă, specialist în chirurgie vasculară cerebrală). A dezvoltat pentru prima dată în România cercetările asupra virusurilor patogene la plante şi insecte şi a descoperit o nouă categorie de agenţi patogeni la plante denumiţi micoplasme sau fitoplasme. A organizat prima colecţie de viruşi patogeni la plante în România. A identificat şi descris peste 80 de boli produse de virusuri şi micoplasme la plantele de cultură şi spontane dintre care 50 pentru prima dată în literatura de specialitate. A elaborat numeroase metode de cercetare a virusurilor şi micoplasmelor (microscopie electronică, imunoenzimatice, pe bază de ADN).
Referinţe: CV

Ioan-Vasile ABRUDAN – Membru Corespondent
Profesor universitar doctor inginer silvic, Rectorul Universităţii Transilvania din Braşov.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Silvicultură si Exploatări Forestiere; Împăduriri; Spaţii verzi. Specii floricole şi de gazon; Proiectarea, construcţia şi întreţinerea drumurilor forestiere; Pădurile României. Parcuri naţionale şi parcuri naturale; biodiversitate şi conservare; progrese în Silvicultură şi legăturile cu alte ştiinţe.
Referinţe: CV http://www.unitbv.ro/
http://shst.ro/membrii-onoare/cv-membrii-de-onoare-shst/prof.-dr.-ioan-vasile-abrudan, www.unitbv.ro/silvic/Catedre/Silvicultura/abrudan1.aspx

Radu-Petru BREJEA – Membru Corespondent
Conferenţiar universitar, inginer de mediu, director ştiinţific al Centrului de Cercetări pentru Agricultură şi Protecţia Mediului „Crişana“ al AOSR şi director al Centrului de Cercetare a Factorilor de Risc pentru Agricultură şi Mediu din cadrul Universităţii din Oradea
Domenii de competenţă ştiinţifică: Titular al cursurilor de Tehnologii de Protecţie a Solurilor, Managementul Mediului, Amenajări de Irigaţii, Gestiunea Riscurilor de Accidente Ecologice la Facultatea de Protecţia Mediului. Autor al 8 lucrări ISI Thomson Reuters, a 48 lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în baza de date internaţionale, autor şi co-autor a 11 cărţi ştiinţifice (premiul ”IM Gheorghiu” al ASAS „Gheorghe Ionescu Șişeşti“ Bucureşti pe anul 2006 pentru cartea „Sisteme aplicate de management al mediului înconjurător“) şi a 9 cursuri universitare şi îndrumătoare de lucrări practice; co-autor a 3 brevete de invenţie şi 2 cereri de brevet depuse la OSIM. Director, responsabil şi colaborator la 15 proiecte şi contracte de cercetare.
Referinţe: CV, http://protmed.uoradea.ro; www.ingmediuoradea.ro

Marian CONSTANTIN – Membru Corespondent
Profesor universitar doctor [din 1993] la Facultatea de Ştiinţe Economice – Universitatea din Craiova şi Prof. univ. asociat [din 2002] la Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi dezvoltare rurală a USAMV Bucureşti, catedra de Management-Marketing. Membru în Comisii de Doctorat.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Economia şi organizarea muncii în agricultură; Conducerea şi gestiunea întreprinderilor agricole; Organizarea producţiei şi a muncii în pomicultură; Valorificarea producţiei agricole; Marketing în agricultură; Comercializare şi forţa de vânzare; Agroturism si Marketing Agroturistic, Politici si pieţe agricole – reformă si integrare europeană, Marketingul producţiei agroalimentare.
Referinţe:  CV

 


Antonia IVAŞCU – Membru Corespondent
Cercetător ştiinţific principal grad 1 dr. inginer horticultor, Director Executiv la Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Genetica şi ameliorarea speciilor care corespund cerinţelor ecologice din zona Câmpiei Române; Dezvoltarea cercetărilor în domeniul biotehnologiilor moderne, a biochimiei moleculare, a fitoprotecţiei şi a fiziologiei pomilor. Contribuţii personale: Monitorizarea şi implementarea performanţelor tehnice ale soiului de piersic Amalia recent brevetat pentru extra timpurietate, în conformitate cu standardele UE; Diversificarea şi extinderea sortimentului de piersic în ferme private prin implementarea noilor soiuri româneşti brevetate în scopul obţinerii unor producţii de fructe ecologice, conform standardelor UE, în scopul protejării mediului ambiant; Obţinerea de creaţii biologice soi portaltoi competitive calitativ şi cu rezistenta sporita la factorii biotici şi abiotici la speciile sâmburoase; Elaborarea parametrilor speciali pentru crearea de noi soiuri în cadrul speciilor pomicole cultivate în zona Câmpiei Române, în contextul pomiculturii integrate practicate în Uniunea Europeană;
Referinţe: CV, www.statiuneabaneasa.ro/contact/index.htm

Vasile COZMA – Membru Onorific
Prof. univ. dr. medic veterinar; doctor în medicină veterinară; prof. univ. USAMV Cluj-Napoca; membru titular al ASAS din 2011 (corespondent din 2003). Titlul tezei de doctorat „Eimerioza mieilor: cercetări etiopatogenetice, diagnostice şi profilactico-terapeutice” (¬1995).
Domenii de competenţă ştiinţifică: Medicină veterinară – parazitologie şi boli parazitare la animale; dermatologie veterinară; parazitologie veterinară; micologie veterinară. Contribuţii personale: • patogenia în sindromul diareic cu etiologie polifactorială la miel, ied, viţel, purcel; • profilul imunologic în eimerioză la miel, ied, pui de găină; • chimioprevenţia hipodermozei, prin utilizarea de avermectine şi milbemicină; • utilizarea laparoscopiei în diagnosticul metacestodozelor abdominale la suine; • date noi despre biociclul la Hammondia hammondi, Cystoisospora felis, Hammondia heidorni; • influenţa unor antihelmintice asupra statusului imun la an¬imale; • chimioprevenţia endoparazitozelor prin utilizarea de brichete cu antihelmintice sau brichete cu antihelmintice şi coccidiostatice; • introducerea în terapie a unor medicamente originale: Femicozin (brevetat), Nilmiazol, Scabex, TBF; • testarea unor medicamente noi.
Referințe: CV

Mihai BOTU – Membru Asociat
Profesor universitar dr.; Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură (din 2008). Diplomă de Doctor în Horticultură [2000]. Titlul tezei: „Cercetări pentru stabilirea unor genotipuri şi soiuri valoroase de prun pentru zona subcarpatică a Olteniei”. Cercetător principal gradul I (CS I); MEC – A.S.A.S. (Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”) – Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti – Mărăcineni (din 2008).
Domenii de competenţă ştiinţifică: Stabilirea unor procedee noi de înmulţire eficienta a nucului si alunului. Cercetări pentru stabilirea unor soiuri şi genotipuri valoroase de prun pentru îmbunătăţirea sortimentului din zona subcarpatică a Olteniei. Metode convenţionale şi moderne în ameliorarea plantelor horticole. Tehnică experimentală în horticultură şi ecologie (Elemente de bază). Portaltoiuri de nuc, prun; ameliorare diferite soiuri de nuci, alun, castani si alte nucifere, pruni.
Referinţe: CV

Cristian-Gabriel DOMUŢA – Membru Asociat
Conferenţiar universitar dr. ing., Universitatea Oradea, Facultate de Protecţie a Mediului. Obţine titlul de doctor în domeniul AGRONOMIE în anul 2010.
Domenii de competenţă ştiinţifică: irigaţii, protecţia mediului, materii prime vegetale, Influenţa secetei pedologice asupra cantităţii de recoltă şi calităţii porumbului, managementul proiectelor. A participat în calitate de director / coordonator la realizarea unui număr important de proiecte naţionale şi internaţionale: CEEX, HURO, PN -II, CNCSIS, PNDR, POR, POSDRU proiecte finanţate de Banca Mondială etc. Are calităţi manageriale remarcabile în activitatea de dezvoltare şi promovare a Centrului de Cercetări pentru Agricultură şi Protecţia Mediului din cadrul Facultăţii de Protecţia Mediului.
Realizări deosebite: a prezentat şi publicat 72 de lucrări ştiinţifice dintre care 7 în reviste ISI şi 65 în reviste BDI. A fost ales membru şi deţine funcţii de conducere într-un număr semnificativ de organisme naţionale şi internaţionale. Este autor a 5 brevete de invenţie şi are depuse alte 3 cereri de brevetare. Totodată este autorul 2 cursuri si 3 îndrumătoare de lucrări practice.
Referințe: CV

Liviu GACEU – Membru Asociat
Profesor universitar doctor, Universitatea TRANSILVANIA Brașov, coordonator centru de cercetare D06 al Institutului de C-D a UTBv
Domenii de competenţă ştiinţifică: tehnologii din industria alimentara: Echipamente pentru procesarea produselor vegetale; Proiectare asistata de calculator aplicata in industria alimentara; Analiza cu Elemente Finite aplicata in domeniul procesarii agroalimentare; Echipamente si tehnologii pentru morarit si panificatie. Optimizarea regimului de uscare a semințelor de cereale și plante tehnice.
Referințe: CV, https://www.unitbv.ro/cercetare/doctorat-si-postdoctorat/abilitare/teze-de-abilitare/1139-prof-dr-ing-liviu-gaceu.html

Dumitru MANOLE – Membru Asociat
Dr. ing., manager tehnic SC SPORT AGRA SRL, Amzacea, Constanța
Domenii de competenţă ştiinţifică: management și marketing agricol, cultura florii soarelui, dăunători emergenți în cultura porumbului, soiuri de grâu timpurii, cultura orezului
Referințe: CV

 

 

Floarea NICOLAE – Membru Asociat
Prof. univ. dr. ing. agronom, titlul tezei de doctorat: “Studii privind influenţa radiaţiilor ionizante asupra variabilităţii soiei”.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Bazele ştiinţifice, producerea, certificarea, controlul şi legislaţia seminţelor; calitatea produselor alimentare; Promovarea Agriculturii Biologice şi Constituirea unei structuri operative de control şi certificarea produselor biologice; Implementarea şi managementul agroturismului modalitate de dezvoltare durabilă; biogenetica plantei de soia. Modelarea răspunsului explo¬ataţiilor agricole la integrarea principiilor economice cu cele de mediu prin managementul durabil al resurselor de sol; Controlul şi expertiza autenticităţii culturilor de grâu şi orz prin markeri biochimici.
Realizări: a contribuit la înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări Alger (1976), ca membru Fondator şi apoi ca cercetător, ocupându-se în continuare de ameliorarea soiei. Rezultatele cercetărilor, alături de colegi algerieni şi români, s-au finalizat prin crearea şi omologarea soiului de soia „CERAG I” considerat premieră naţională în Algeria.
Referinţe: CV

Camelia PAPUC – Membru Asociat
Profesor univ. dr., Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara – USAMV București, departamentul de științe preclinice
Domenii de competenţă ştiinţifică: securitate și siguranță alimentară; extracte polifenolice cu activitate antioxidantă; Conservanţi naturali pentru produse din carne, efecte antimicrobiale ale polifenolilor; aditivi fitogenici și minerali; biochimie;
Referințe: CV, http://fmvb.ro/english/images/PreclinicalScience/Papuc-Camelia-Puia.pdf

 

Alin Cosmin POPESCU – Membru asociat
Profesor univ. dr. H.C. Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, disciplina Topografie, rector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
Specializare: Ingineria mediului, Geodezie, Științe economice
Domenii de competență științifică: protecția mediului, cadastru, pedologie, Teledetecție, Cadastru, Cadastru digital si carte funciara, Sisteme de informatii geografice in peisagistică
Realizări științifice deosebite: Premiul Gheorghe lonescu Sisesti, pentru cartea Cartografie digitala&Mobile GIS, autori: Herbei M., Smuleac A, Popescu C, 2020; Premiul Gheorghe lonescu Sisesti, 2022 pentru lucrarea științifica Model of color parameters variation in correction in relation to Time-View image aquisition effects in wheat crops. Publicații Importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate = 21, Articole în reviste cotate ISI (nr.); 16+23 = 39, Conferințe internaționale publicate în volume = 11, Brevete de invenție naționale (nr. daca este cazul) = 2, Premii internaționale: 7
Referințe: CV

Ioan ROŞCA – Membru Asociat
Profesor universitar titular [din 2005] la USAMV Bucureşti, Facultatea: Agricultură; Departament “Ştiinţele plantelor”, Disciplina: Entomologie. ● Titlul de Doctor în Biologie, Institutul Central de Biologie-Bucureşti (1979): “Contribuţii la studiul sistematic şi zoogeografic al heteropterelor terestre din R. S. Romania”; Doctor în agronomie, USAMV Bucureşti [2008] – Cercetări privind managementul protecţiei plantelor împotriva dăunătorilor şi protejarea biodiversităţii. Conducător de doctorat din 2009.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Entomologie generală şi specială ● statistică ● imunologie ● microbiologie ● Utilizarea radiaţiilor şi izotopilor radioactivi în controlul insectelor ● plante modificate genetic ● biodiversitate ● indicatori ai biodiversităţii sub influenţa tratamentelor fitosanitare în agroecosistemul culturilor de cereale păioase.
Referinţe: CV

Elena TROTUŞ – Membru Asociat
CS 1 dr. ing. Agronom [1997 – diploma de doctor în agronomie], Director al SCDA Secuieni.
Domenii de competenţă ştiinţifică: fitopatologie ● stabilirea răspândirii şi structurii faunistice a organismelor dăunătoare din culturile agricole ● stabilirea apariţiei şi a bioecologiei unor specii dăunătoare de importanţă mare pentru zonă; ● rolul unor factori şi măsuri agrotehnice în prevenirea şi reducerea pagubelor unor dăunători; ● stabilirea metodelor de combatere şi a celor mai eficace şi selective produse chimice aplicate prin tratamente la sămânţă şi pe vegetaţie; ● stabilirea compatibilităţii dintre unele fungicide, insecticide şi bacterii din genul Rhizobium aplicate în tratamentul seminţei unor leguminoase pentru boabe; ● reacţia unor soiuri şi hibrizi de floarea soarelui, porumb şi fasole la tratamentul chimic al seminţei cu diferite insecticide; ● influenţa tratamentului chimic al seminţei cu diferite insecto-fungicide asupra însuşirilor seminale, funcţie de durata depozitării.
Referinţe: CV

 

                                            – MEMBRI din STRĂINĂTATE –

Jean-Marc BOUSSARD – Membru de Onoare, FRANŢA
Prof. univ. dr. ing. agronom, Président de l’Académie d’Agriculture du France (din 2014)
Domenii de competenţă ştiinţifică: Cercetări privind utilizarea programării liniare în agricultură, irigarea economică, locul agriculturii în dezvoltarea economică, dinamica piețelor agricole. Analist al politicilor economice locale şi globale; interfeţe între cercetările tehnice şi cele economice, odată cu crearea unor vaste bănci de date.
Referințe: CV, HTTP://WWW.ATLANTICO.FR/FICHE/JEAN-MARC-BOUSSARD-1500308

 

 

Gheorghe CIMPOIEŞ – Membru de Onoare, Rep. MOLDOVA
Profesor universitar dr., horticultură şi viticultură, rectorul Universităţii Agrare de Stat din Moldova si Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Pomicultură, Optimizarea structurii plantaţiilor pomicole, Pomicultura tropicală şi subtropicală; clasificări şi cerinţe ale structurii plantaţiei pomicole. Principiile tehnologice de formare şi tăiere a pomilor în livezile intensive. Crearea şi exploatarea livezilor superintensive de măr cu indici superiori, calitativi şi economici; elaborarea recomandărilor practice pentru proiectarea, crearea şi menţinerea parametrilor optimali productivi în livezile de măr cu coroane fusiforme şi potenţial înalt de productivitate. Conducerea şi tăierea pomilor, Soiuri de măr. A editat primul manual de Pomicultură specială în Republica Moldova (2002).
Referinte: CV, http://www.asm.md/?go=detalii-membri&n=203&new_language=0
http://www.uasm.md

Gheorghe-Mircea CONSTANTINESCU – Membru de Onoare, SUA
University of Missouri-Columbia, College of Veterinary Medicine
Dr. Constantinescu is investigating the gross anatomy of small and large mammals, the peripheral and autonomic nervous system, the clinical anatomy as well as the anatomical nomenclature. The latter work was used to write and illustrate two sections of the Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature and coautor of a book entitled Nomina Anatomica Veterinaria – Bilingual edition, International and Romanian Terminology. He is a member of the International Committee for Veterinary Gross Anatomical Nomenclature, the Chairman of the Subcommittee of Myology, and one of the four members of the Editorial Board for the 6th edition of the Nomina Anatomica Veterinaria 2017. He is the sole editor of the 4th edition of the Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 2018. He is the promoter of introducing the Clinical approach in teaching Veterinary Anatomy. His “Clinical Dissection Guide for Large Animals”, (2 editions) both text and original illustrations, is the first of this kind. The “Clinical Anatomy for Small Animal Practitioners” with both text and color original illustrations was translated into three languages. Dr. Constantinescu is recently the promoter of the “Clinically Oriented Comprehensive Pictorial Approach of the Joints”. He published his first paper related to this issue in 2009 and was invited as valuable speaker to present this paper and ideas about it to the Yangzhou Orthopedics Forum, China, 17-18 April 2011. His talent as medical illustrator in pen and ink, pencil, and watercolors is shown in all his publications – in refereed journals, books, and chapters. He is also a sculptor.
Referințe:

Acad. Boris GĂINĂ – Membru de Onoare AOSR, Rep. MOLDOVA
Prof. univ. dr. şi membru titular al Academiei Republicii Moldova
Domenii de competenţă ştiinţifică: oenologie şi tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice. Procese biotehnologice în uvologie şi oenologie. Aprecieri oenologice a clonelor noi de viţă de vie din Vitis vinifera obţinute în ţările UE: Franţa, Italia, Germania şi plantate în Moldova. Studiul soiurilor noi cu rezistenţă sporită la factorii biotici şi abiotici ai mediului înconjurător pentru obţinerea vinurilor de diferite tipuri. Elaborarea produselor ecologice/biologice vitivinicole. Uvoterapie şi oenoterapie. Compuşi biologici activi în struguri sucuri şi vinuri, proprietăţile lor curative şi nutritive. Resveratrolii. Toxine în suc şi vinuri: metale grele, patulină, amine biogenice, metanol, alcooli superiori, aldehide. Utilaj tehnologic agroalimentar; echipament pentru procesarea materiei prime viticole şi pomicole; bioreactoare în flux continuu. Compuşi biochimici ai stejarulului ce ameliorează aroma şi gustul vinului; Enzime imobilizate: stabilizarea sucurilor şi vinurilor; cinetica degradării proteinei din produse vitivinicole
Referințe: CV, http://www.asm.md/?go=asambleea_about_memb&n=37&new_language=0
www.youtube.com/watch?v=r7QUwu1Wbck

Peter PEPÓ – Membru de Onoare AOSR, UNGARIA
Prof. univ. dr. și dr. hab. din 2004. în domeniul culturilor de cereale.
Membru al Academiei de Științe din Ungaria.
Domenii de competenţă ştiinţifică: ameliorarea factorilor biologici pentru culturile de cereale, creșterea eficienței lucrărilor și îmbunătățirea randamentului culturilor de cereale.
Referinţe: CV

 

 

 

Charles PILET – Membru de Onoare AOSR, Membre de l’Académie des Sciences, Paris, FRANCE
Professeur émérite â l’École nationale vétérinaire d’Alfort, Président de l’Académie nationale de médecine [1999]
Domenii de competenţă ştiinţifică: contributions majeures â la connaissance de l’immunologie des Brucella. Il a mis au point un nouveau type de vaccin non agglutinogene, en saturant les antigenes périphériques d’une souche de Brucella abortus par une immunoglobuline spécifique. Il a montré qu’il est possible d’induire une protection immunitaire sans produire d’anticorps agglutinants, et de ce fait de distinguer les animaux infectés porteurs de ces anticorps, des animaux vaccinés non porteurs de ces memes anticorps. La possibilité d’une telle immunisation a permis de confirmer par ailleurs la nature essentiellement cellulaire de l’immunité anti-brucellique et le rôle passif des anticorps. Sur ce meme principe, Charles Pilet et son équipe ont mis au point un test cellulaire permettant la mise en évidence de la Brucellose chronique chez l’homme, dont le silence sérologique rend le diagnostic particulierement difficile. Charles Pilet a également innové en matiere de contrôle des vaccins antibrucelliques. Ses travaux ont été retenus par les pharmacopées internationales.
Referinţe: CV, http://www.academiesciences.fr/academie/membre/PiletC_bio0306.pdf

                                           PIOS OMAGIU MEMBRILOR DECEDAȚI

Ion BERCEA – Membru Titular
30 dec. 1930 – 26 dec. 2011
Specializare: medicină veterinară
A avut o prestigioasă activitate ştiinţifică prin elaborarea unor metodologii originale de diagnostic, combatere si profilaxie a leptospirozei porcine; relaţiile între caracteristicile epizootice şi mecanismele de producere a exprimărilor semiologice şi morfopatologice în leucozele aviare grup leucoză-¬sarcom; semnalarea prioritară a reticulo-sarcomului la porc si prezentarea unor aspecte morfopatalogice particulare în limfosarcom la aceeasi specie; izolarea unei tulpini de Leptospira interrogans, serotip sejroe, de la cal, inclusă în Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, ed. 1984, sub denumirea de serotip „romanica”; prepararea unui antigen leptospiric prin ultrasonare; prepararea şi folosirea prioritară a unui vaccin contra streptacociei purceilor cauzată de serotipurile R si S de Streptococcus suis; particularităţi ale infecţiilor cu E.coli şi diverse serotipuri de Salmonella, singure sau în asociaţie la găini de reproducţie rase grele; elaborarea unei metodologii complexe de diagnostic, combatere si profilaxie a colibacilozei la găină; prepararea şi folosirea prioritară a unui vaccin anticolibacilar polivalent, ultrasonat si adjuvantat pentru păsări.
Biografie

Gheorghe SĂLĂJAN – Membru de Onoare
8 noiembrie 1932 – 22 iunie 2009
Domeniul de competenţă ştiinţifică a fost zootehnia. A avut contribuţii remarcabile la: – Stabilirea normelor de K în hrana tuturor speciilor şi categoriilor de animale; – Implicaţiile potasiului suplimentar în metabolismul proteic şi prevenirea poluării mediului cu azot mineral; – Elaborarea de programe pentru optimizarea hranei la animale; – Stabilirea unor metode nutritive de dirijare a fermentaţiilor şi metabolismului în rumen, în scopul sporirii producţiei la rumegătoare; – Stabilirea şi perfecţionarea unor noi metode de determinare a grăsimilor şi calităţii acestora în carcase, în funcţie de hrană pentru obţinerea de carne cu un conţinut minim de grăsime; – Influenţa comparativă a probioticelor şi a antibioticelor utilizate ca aditiv în hrană, asupra microflorei pe traiectul digestiv şi a producţiei al animale; – Cercetări privind optimizarea unor amestecuri de nutreţuri unice destinate îngrăşării mieilor.
Biografie

 

Aurel DORNEANU – Membru de Onoare
28 ianuarie 1928, Dorna-Arini, Suceava – 1 noiembrie 2015 Bucureşti
Studii: A absolvit Facultatea de Agricultură la Institutul Agronomic din Cluj în anul 1953. A obţinut doctoratul în agronomie în anul 1959 cu teza ”Contribuţii la stabilirea rotaţiei culturilor şi principiilor de organizare a asolamentelor cerealiere” şi titlul de doctor docent în anul 1975 cu teza “Sinteza rezultatelor obţinute în producerea îngrăşămintelor organominerale humice şi amendamentelor cu polimeri sintetici, procedee de folosire a acestora la fertilizarea culturilor agricole” la Institutul Agronomic Bucureşti. CS 1 Dr. Doc. ing. agronom.
Activitatea de cercetare: A efectuat studii privind: elaborarea unor principii de organizare a asolamentelor pe baza studiului indicilor agrochimici şi biologici ai solului; elaborarea bazelor teoretice ale fertilizării cu îngrăşăminte organo-minerale (pe bază de polimeri humici din cărbuni inferiori, polimeri ureoaldehidici şi săruri minerale); conceperea unor formule de producere la scară industrială a îngrăşămintelor; dezvoltarea bazelor teoretice şi practice privind ameliorarea însuşirilor solurilor cu îngrăşăminte şi amendamente pe bază de polimeri sintetici; elaborarea şi perfecţionarea unor tehnologii de fertilizare cu îngrăşăminte lichide, inclusiv cu amoniac, şi soluţii stabilizatoare; conceperea şi perfecţionarea unor formule de îngrăşăminte lichide. Invenţii: A brevetat 16 invenţii pe plan naţional din care amintim: Brevet nr 77639/1972 ”Procedeu de obţinerea a unui îngrăşământ complex organomineral (cu azot)”; nr 74328/1986 ”Îngrăşăminte cu azotat de calciu”, nr 97142/1988 ”Îngrăşăminte lichide cu azotat de calciu”, nr 108954/1994 ”Procedeu de fertilizare a culturilor agricole cu soluţii concentrate în azot în timpul vegetaţiei”, nr 112610/1997 ”Îngrăşăminte complexe pastilate pe bază de polimeri organici de origine vegetală”, nr. 121814/2008 „Fertilizant complex, cu aplicare foliară sau radiculară şi metodă de aplicare a acestuia”.
Publicaţii: Cărţi “Dirijarea relaţiilor plantă-sol prin sistemul de agricultură” Ed. Agrosilvică, 1962, “Dirijarea fertilităţii solului”, Ed. Ceres 1976, ”Concepţii moderne în fertilizarea organică a solului”, Ed. Ceres 1984.
Premii: Premiul Academiei Române „Ion Ionescu de la Brad” acordat în 1987, Medalia de aur la expoziţia EUREKA 1999, Medalia de aur cu menţiune la expoziţia EUREKA 1999.
Aport la dezvoltarea ştiinţei: inventarea a peste 30 tipuri de îngrăşăminte organominerale şi complexe foliare precum şi elaborarea unor procedee de fertilizare în condiţii de protecţie ecologică.

Cornel DOMUŢA – Membru Corespondent
14 martie 1959, loc. Cuţa (Satu Mare) – d. 28 iulie 2017, Oradea
A fost un reputat profesor universitar dr. inginer agronom, director al departamentului Ingineria Mediului, Facultatea de Protecţia Mediului, Universitatea din Oradea, cercetător ştiinţific I şi secretar ştiinţific al Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Oradea, redactor şef al revistelor BDI „Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Protecţia Mediului” şi „Natural Resources and Sustainable Developmen”, membru în board-ul științific al publicației Acta Agraria Debreceniensis.
Domenii de interes: Irigarea culturilor: studiul secetei pedologice şi meteorologice şi a impactului asupra microclimatului, a parametrilor fiziologici ai plantelor, cantităţii şi calităţii producţiei; valorificarea apei şi factorii de influenţare; prognoza irigaţiei. Agrotehnică: studiul asolamentelor, a eroziunii solurilor în pantă, a îngrăşămintelor verzi cu raport C/N favorabil humificării, agricultura durabilă; Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice; Monitoringul mediului. Director sau director ştiinţific a nouă proiecte câştigate în regim competiţional în cadrul programelor Relansin, Agral, SCG-Banca Mondială, CEEX, CNCSIS Idei şi director/responsabil/membru în 4 proiecte internaţionale. Colaborator al ICITID Băneasa-Giurgiu, ICCPT Fundulea şi SCCES Perieni (24 teme de cercetare) în perioada 1983-2003. Prim autor al brevetelor de invenție: „Procedeu de ameliorare a fertilității solurilor erodate” (2010) și ”Metodă de prognoză a irigației la cultura porumbului”. Premii: ”Gheorghe Munteanu Murgoci” al S.N.R.S.S. pentru cartea ”Agrotehnica diferențiată în nord-vestul României”, ”Constantin Sandu Aldea” al A.S.A.S. ”Gheorghe Ionescu Șișești” pentru cartea ”Asolamentele în sistemele de agricultură” și ”Amilcar Vasiliu” al AOSR pentru cartea ”Cercetător științific în agricultura Crișanei, 1983-2013”

Ion PUŞCĂ – Membru de Onoare
18 decembrie 1941 – 28 august 2018
Dr. inginer horticultor, economist, Director General SC Domeniile Viticole Dr. Puşcă SA
Domenii de competenţă ştiinţifică: Tehnici de vinificaţie, Tehnologia de preparare a vinurilor spumante, Băuturi Spumante în gospodărie. Vechi soiuri româneşti în viţa de vie. Introducerea tehnologiei de preparare a vinului spumant in podgoria Panciu (1968-1970). Studiul dinamicii principalelor schimbări fizico-chimice si biologice in timpul celei de a doua fermentaţii in butelii a vinului spumant (1971-1976). Studiul soiurilor vechi romaneşti (Feteasca albă şi Băbeasca neagră) în vederea obţinerii spumantelor. Rezultatele obţinute la Panciu au demonstrat că din aceste soiuri se pot obţine spumante de calitate. Inovaţii: „Vinul spumant de Panciu”.
Referinţe: CV, www.casavinului-drpusca.ro


Tudosie AVRAM – Membru Onorific
14 martie 1931, Cermegești, Vâlcea – 18 august 2019, Huși
Dr. inginer horticultor
Domenii de competenţă ştiinţifică: Horticultură, Viticultură, Oenologie.
Studii şi tehnologii: extinderea culturii viilor pe rădăcini proprii în podgoria Iveşti; studiul comportării soiurilor noi şi vechi în producţia experimentală şi pe suprafeţe mari la IAS Iveşti şi Staţiunea Experimentală Viticolă Odobeşti; obţinerea la Iveşti a vinurilor roşii din soiul Oporto în amestec cu Băbească neagră; studiul evoluţiei vinurilor prin învechire îndelungată în vinoteca şcolii la principale soiuri huşene raionate; revitalizarea prin selecţie, tehnologia de producere şi metode de stabilizare a vinului dulce licoros de Busuioacă de Bohotin-Huşi; instalaţie şi metodă proprie pentru obţinerea vinurilor şampanizate în condiţii de microproducţie; producerea vinului spumant din Busuioacă de Bohotin şi Zghihară de Huşi; tehnologia producerii vinurilor aromatizate tip vermut, alb şi roşu în condiţiile podgoriei Huşi şi a vinurilor speciale ameliorate de tip Malaga, Marsala, Porto, Cahors; studiul comparativ al prinderii viţelor în plantaţie definitivă plantate toamna şi primăvara; studiul rezistenţei diferitelor soiuri de viţă nobilă la ger şi atacul de filoxeră din colecţia de soiuri noi.
Referinţe: CV

Gabriel LEŢ – Membru Titular
18 octombrie 1949, Piatra Neamț – 20 noiembrie 2020, Brăila
Cercetător științific în horticultură, doctor inginer, responsabil colectiv la Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Brăila.
Domenii de competenţă ştiinţifică: parametrii ecopedoclimatici, tehnologici şi economici utili valorificării ecosistemelor horticole şi agrosilvice cu grade reduse de fertilitate (soluri nisipoase, terenuri sărăturate). În premieră, a constituit o colecţie ampelografică pe nisipuri cu peste 360 varietăţi de Vitis vinifera cu irigare localizată „prin picurare”; o colecţie pomologică din 9 specii şi 96 soiuri de pomi şi arbuşti fructiferi; primele testări pe plan naţional cu specii multianuale (horticole, silvice) pe terenuri degradate prin sărăturare; Soluţii de redare în circuitul productiv al celulelor folosite pentru reziduuri menajere la Depozitul ecologic Brăila; Contribuţii secvenţiale la legislaţia Viticulturii şi Pomiculturii conforme aquis-lui comunitar UE.
Referinţe: CV

Ioan AVARVAREI – Membru Titular
6 iulie 1941, Huși (VS) – 17.09.2021, Iași

Prof. univ. dr., inginer agronom, Conducător de doctorat din 1996, USAMV Iaşi, Facultatea de Agricultură, specialitate pedotehnică
Domenii de competenţă ştiinţifică: Cercetare pedoameliorativă, evaluarea potenţialului agro-productiv al solurilor; redarea în circuitul agricol a solurilor neproductive; Ameliorarea fertilităţii solurilor prin mijloace agrochimice; fertilizarea foliară de protecţie ecologică – Surse noi, neconvenţionale, de elemente nutritive; Nutriţia minerală a speciilor cultivate pe soluri salinizate; stabilirea sistemului de fertilizare şi a agrotehnicii la principalele culturi agricole cultivate în Moldova, pe terenuri înclinate, supuse eroziunii; evaluarea potenţialului agro-productiv al unor soluri şi modificările produse în urma activităţilor antropice; cercetări privind disponibilitatea în elemente nutritive şi a puterii de clorozare a solurilor cu utilizare viticolă; stabilirea pragului de toleranţă la salinitate a unor specii de plante cultivate; ameliorarea şi valorificarea solurilor saline şi alcalice din Moldova; Sistemul de fertilizare şi agrotehnici la principalele culturi agricole.
Referinţe: CV, www.univagro-iasi.ro

Gheorghe SIN – Membru corespondent al Academiei Române
Preşedinte al Academei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti
Membru Titular Fondator
11 iunie 1942, com. Piatra (TR) – 29 iulie 2021, București
Prof. univ. dr., inginer agronom, USAMV Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: studii privind: influenţa rotaţiei culturilor asupra producţiei, a conservării fertilităţii solului şi a combaterii buruienilor, bolilor şi dăunătorilor; elaborarea de metode noi de lucrare a solului; perfecţionarea tehnologiei de semănat; evoluţia însuşirilor solului sub influenţa agrotehnicii aplicate; perfecţionarea sistemelor de maşini. Rotaţia culturilor de camp; Metode agrotehnice în cultura plantelor; Densitatea optimă a plantelor agricole; Calitatea lucrărilor agricole executate mecanizat; Cultura florii-soarelui; Îngrăşăminte simple şi complexe foliare – tehnologii de utilizare şi eficienţă economică; Tehnologii moderne pentru cultura plantelor de câmp; Management tehnologic al culturilor de câmp; Priorităţi ale cercetării ştiinţifice în domeniul culturilor de câmp; Agricultură durabilă performantă etc.
Referinţe: CV

Dan ŞCHIOPU – Membru Titular Fondator, Preşedinte de onoare al secţiei
4 octombrie 1930, Galați – 5 noiembrie 2021, București
Prof. univ. dr. consultant, inginer horticol
Domenii de competenţă ştiinţifică: Horticultură, Pedologie – studiul şi lucrările solurilor, dirijarea factorilor de vegetaţie, combaterea integrată a buruienilor, tehnică experimentală agricolă, ecologie agricolă şi protecţia mediului, exploatarea corectă şi eficientă a unor maşini şi utilaje agricole, Creşterea animalelor şi ecosistemele agricole, influenţa unor tehnologii alternative cu grade diferite de chimizare asupra hidrostabilităţii structurale a solului brun-roşcat, Studiul fertilităţii branciogurilor în regim irigat şi neirigat. Preşedintele Comitetului Naţional de Securitate şi Strategie Alimentară, sub egida AOSR.
Referinţe: CV
Georgeta-Maria NICHITA – Membru Titular
13 ianuarie 1932 – 24 octombrie 2022
Prof. univ. dr. ing. consultant – nutriţia şi controlul sanitar veterinar al furajelor, USAMV a Banatului Timişoara.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Alimentaţia animalelor domestice; Fiziologia nutriţiei si optimizarea structurii bazei furajere pentru hrana animalelor. Valorificarea substanţelor azotate neproteice, a produselor secundare agricole si a celor provenite de la industria alimentară, în hrana animalelor; Optimizarea nutriţiei animalelor. Studiul frecventei si intensităţii poluanţilor chimici şi microbiologici în nutreţuri şi impactul acestora asupra calităţii produselor animale si a sănătăţii consumatorilor animali si umani; Experimentarea comparativă a unor tehnologii de prevenire si diminuare a poluării furajelor; Influenta administrării unor suplimente minerale în hrana animalelor, corelate cu producţia cantitativa si calitativa producţiilor specifice; Elaborarea unor noi produse furajere pentru hrana rumegătoarelor (TUM-30; Carbamin; Ureomix; Înlocuitori parţiali de lapte natural cu hidrolizat de soia pentru alimentaţia viţeilor ) etc.
Referinţe: CV

Ion NICOLAE – Membru Titular Fondator
21 iunie 1939 Voicești (VL) – 27 august 2023, București
Profesor universitar, doctor inginer, Preşedintele Universităţii Bioterra din Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Genetica şi inginerie genetică, ameliorarea plantelor, biostatistica, agricultura biologică; mutageneza experimental. A obţinut o colecţie numeroasa de linii mutante de soia, a selecţionat unele biotipuri valoroase de nuc, gutui şi corcoduş, înfiinţând un câmp de ameliorarea plantelor, din care nu lipsesc microcolecţii la principalele specii horticole. Deţine 5 brevete de invenţie pentru crearea a două soiuri de soia (Cerag l, creat în Algeria, 1979 şi Ilfov, creat în România, 1989) şi pentru omologarea unor produse ecologice, premiate la Saloanele Internaţionale de Invenţie şi Inventică.
Referinţe: CV, www.bioterra.ro