Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăVALENŢELE FEMINITĂŢIIConferinţa ECONOMIE - ECOLOGIE - ERGONOMIE

Conferinţa ECONOMIE – ECOLOGIE – ERGONOMIE

Dr. ec. Susana GEANGALĂU – Preşedinte Asociaţia ECOFOREST Neamţ
VALENŢELE FEMINITĂŢII
Conferinţa se va desfăşura online la data de 27 aprilie 2022, ora 16.00
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – Str. Ilfov nr. 3, sector 5, Bucureşti

Doctor în Științe Economice SUSANA GEANGALĂU, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România din 28 noiembrie 2007. Din anul 1986 până în 2012 secretar științific și responsabil al colectivului de cercetare tehnică, juridică și economică la Filiala Neamț a AOȘ-R pe care a înființat-o în 1985. Membru activ, participând la toate congresele AOȘR şi la Sesiunile Științifice cu lucrări prezentate pentru care a primit medalii și diplome.
Inițiatorul proiectului de legiferare al profesiei de ERGONOMIST în România: Introducerea în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR). Codul profesiei de ERGONOMIST este 226309; Elaborarea Standardului Ocupaţional; Validarea Standardului Ocupațional nr.1385 din 18 decembrie 2017.
Președinte al Asociației ECOFOREST Neamț – organizaţie judeţeană cu personalitate juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, din august 1999.

Economia și ecologia sunt științe pereche. Deosebirea este aceea că ecologia vizează profitul pe termen lung, cu caracter sustenabil, prin gestionarea eficientă a resurselor materiale, iar economia vizează profitul imediat, pe termen scurt, fără să țină seama de impactul negativ asupra resurselor limitate și de dezechilibrele ecologice pe care le provoacă.

Relația dintre ele este biunivocă, ambele impactează direct dezvoltarea durabilă a economicului și a ecologicului, iar ergonomia, ca știință a muncii, crează condiții optime de dezvoltare a acestora, prin aplicarea principiilor și regulilor ergonomice, conform standardelor naționale și internaționale.

Impactul este multi-efect pentru fiecare dintre cele trei domenii – economie, ecologie și ergonomie – de dezvoltare durabilă.

Avem un potențial puternic de sinergii între economie, ecologie și ergonomie.

Sinergia este momentul în care întregul este mai mare decât suma pieselor, prin urmare, există o performanță mai mare sau o eficiență mai mare decât dacă ar acționa separate. Avem nevoie de această sinergie pentru a elabora planuri de acțiune, prin abordări sistematice  și metodologice a legăturilor dintre cele trei domenii în scopul de a permite valorificarea potențialului imens de inovare al cercetătorilor din aceste domenii.

Problematica complexă a protecției mediului, a relației acestuia cu creșterea economică, a intercondiționărilor ce au loc în componentele dezvoltării durabile, a domeniilor impactate, a legilor ecologiei etc. vor constitui mereu, preocupări științifice ale cercetătorilor.

Economia, dezvoltarea ei, este o problemă complexă, care necesită o cooperare multisectorială, cu implicarea guvernelor, populației, unităților  de muncă etc.

”Ecologia este știința care studiază relațiile și procesele ce leagă fiecare vietate de mediul ei fizic și chimic, este știința gospodăririi planetei” Barry Commoner.

Ergonomia, ca știință interdisciplinară, se numără printre disciplinele care concentrează atenția a numeroși specialiști din alte discipline, răspunzând astfel numeroaselor probleme ale practicii economico-sociale Rezultatul problematicii nivelului interdisciplinar s-a concretizat în apariția legii interdisciplinarității.

Ergonomia, ca disciplină care se implică în proiectarea interacțiunilor dintre oameni și alte elemente ale unui sistem, trebuie să ia în considerare „sustenabilitatea”, ca un aspect-cheie în optimizarea resurselor pentru a îmbunătăți bunăstarea oamenilor și performanța sistemului în ansamblu.

Se va asigura sinergia dintre ”politicele” economiei, ”regulile” ecologiei și nevoile reale ale ergonomiei, prin creșterea calității vieții și a confortului. Este vorba despre o sincronizare a acțiunilor care trebuie să aibă ca ultim și unic scop obținerea rezultatului optim în termeni de impact și efecte pozitive.

„În perspectivă, obiectivul major al ergonomiei constă în participarea activă la definirea și organizarea viitorului pentru îmbunătățirea sau schimbarea lumii.”

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA