Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteCompetiţia de proiecte de cercetare a Academiei Oamenilor de Știinţă din România...

Competiţia de proiecte de cercetare a Academiei Oamenilor de Știinţă din România destinată tinerilor cercetători „AOSR-TEAMS-II” EDIȚIA 2023-2024 – „Transformarea digitală în ştiinţe”

===== PACHET DE INFORMAȚII =====


I.
SCOPUL COMPETIȚIEI –
Competiția stimulează participarea tinerilor în activitatea de cercetare din domenii de actualitate ale științei și tehnologiei.

Obiectivul principal constă în mărirea vizibilității științifice internaționale a tinerilor cercetători prin stimularea publicării rezultatelor științifice originale în reviste de largă circulație internațională cu factori de impact semnificativi, precum și a depunerii de brevete de invenție care să ateste procedurile tehnologice asociate.

Un alt obiectiv constă în stabilirea unor legături de colaborare științifică dintre tineri cercetători și membri ai Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR).

II. COMPONENȚA ECHIPEI DE CERCETARE
Echipa de cercetare va fi formată din cercetători științifici sau asistenți de cercetare, precum și cadre didactice universitare, doctoranzi sau persoane având titlul de doctor, cu vârsta de maxim 35 ani. Directorul echipei, având titlul de doctor, poate avea vârsta de maxim 45 de ani. Echipa cuprinde directorul și cel puțin un membru.

Membrii echipei de cercetare nu pot aplica la două proiecte. Membrii echipelor câştigătoare şi finanţate la competiția precedentă AOSR-TEAMS 2022-2023 nu pot depune proiect.

Fiecare lucrare aprobată va fi monitorizată de un membru al AOSR, care nu va fi retribuit pentru această activitate.

III. DURATA ȘI CONTRACTAREA PROIECTULUI
Durata proiectului este de maxim 20 de luni, începând de la data semnării contractului. Contractarea se va face pe baza cesiunii drepturilor de autor către AOSR. Membrii proiectului vor menționa pe articolele publicate în baza rezultatelor obținute și afilierea suplimentară:

„Academy of Romanian Scientists, Ilfov 3, 050044 Bucharest, Romania”

IV. BUGETUL PROIECTULUI
Bugetul alocat pentru un proiect este de maxim 50 000 lei, împărțit pe doi ani.

V. STRUCTURA PROPUNERII DE PROIECT
Propunerea de proiect va avea următoarea structură, partajată în două fișiere:

Fișierul V.A
A.1. Directorul de proiect
Curriculum Vitae semnat (max. 3 pagini), cu indicarea proiectelor conduse anterior
Adresa email și număr de telefon de contact
Link la pagina personală (facultativ)
Link la pagina cu lucrări/citări Google Scholar https://scholar.google.ro/citations
A.2. Echipa de cercetare
Listă conținând, pentru fiecare participant:
Nume-prenume, Data nașterii, Grad profesional, Loc de muncă
Link la pagina personală sau Curriculum Vitae, Link la pagina cu lucrări/citări Google Scholar.

Fișierul V.B
B.1. Propunerea de proiect (max. 10 pagini în limba română )

 1. Titlul, cu indicarea unui singur domeniu științific din lista celor 12 domenii de la secțiunea VI
 2. Cuvinte cheie
 3. Obiective, cu indicarea importanței acestora
 4. Metodologie, cu indicarea gradului de originalitate
 5. Rezultate estimate intermediare/finale cu indicarea calendarului de activități
 6. Articole estimate a fi elaborate cu indicarea factorului de impact minim al revistei unde vor fi publicate. Eventuale propuneri de brevete de invenție
 7. Bibliografie
 8. Suma solicitată (nu se vor specifica tipurile de cheltuieli).

B.2. Titlu și rezumat în limba engleză (max. 10 rânduri)

VI. DOMENII ȘTIINȚIFICE PROPUSE PENTRU COMPETIȚIE
Subiectele de cercetare se vor referi la cuvinte cheie cum ar fi: algoritmi de digitalizare, generarea computerizată a soluțiilor analitice, digitalizarea bazelor de date științifice, inteligența artificială în procesul de cercetare științifică, integrarea informatică a serviciilor publice, digitalizarea și robotizarea, rețele neurale, machine learning, etc, în următoarele domenii:

 1. Științe matematice
 2. Științe fizice
 3. Științe chimice
 4. Științe biologice
 5. Științe geonomice
 6. Științe inginerești
 7. Științe agricole şi silvice
 8. Științe medicale
 9. Științe economice
 10. Științe socio-umane
 11. Științe ale informației
 12. Științe militare

VII. PROCESUL DE EVALUARE
Proiectele se vor evalua de echipe formare din 2 evaluatori, de regulă un evaluator din țară şi unul din străinătate. Evaluatorii vor fi selectați dintre membri AOSR, membri ai altor academii, cadre universitare, cercetători din țară și străinătate, având merite științifice recunoscute. Evaluatorii nu pot avea proiecte în competiție. Evaluatorii vor fi selectați și validați de Consiliul Științific al AOSR.

Propunerea de proiect poate acumula în urma evaluării max. 100 de puncte.

În cazul în care evaluările individuale ale unui proiect sunt diferite cu mai mult de 15 puncte, proiectul se va reevalua ȋn panel cu participarea evaluatorilor şi a unui membru al Consiliului ştiinţific al AOSR, numit de preşedintele AOSR. În urma discuţiilor ȋn panel se va stabili punctajul final.

Numărul total de proiecte acceptate va fi de cca 24, urmărindu-se acoperirea unui număr cât mai mare din domeniile competiţiei. Într-un domeniu se vor accepta pentru finanţare de regulă două proiecte.

Criterii de evaluare
A.1. Experiența în domeniu a directorului, stabilită pe baza proiectelor conduse sau la care a participat și vizibilitatea științifică internațională, dovedită prin lucrările publicate în domeniu și a citărilor acestora (max. 20 puncte)
A.2. Vizibilitatea științifică internațională a membrilor echipei (max. 10 puncte)
B.1. Încadrarea în domeniile de cercetare stabilite pentru competiție (eliminatoriu)
B.2. Actualitatea și importanța temei proiectului (max. 15 puncte)
B.3. Originalitatea soluțiilor propuse (max. 20 puncte)
B.4. Definirea clară a obiectivelor cercetării, metodologiei și a planului de activități care să conducă la atingerea acestuia (max. 30 puncte)
B.5. Etapizarea activităților de cercetare (max. 5 puncte) 

Criterii de descalificare a propunerii
C.1. Neîncadrarea în domeniile științifice ale secțiunii VI
C.2. Neîncadrarea în criteriile de vârstă
C.3. Propunerile care conțin cel puțin un participant comun
C.4. Paginile Google Scholar nu vor conține lucrările altor persoane cu același nume. Identificarea unor astfel de lucrări conduce la descalificarea propunerii. 

VIII. DEPUNEREA PROPUNERII DE PROIECT
Fișierul V.A semnat de directorul de proiect și fișierul V.B, ambele în format pdf, se vor expedia prin email la adresa:  secretariat.aosr@gmail.com, iar primirea lor va fi confirmată de un număr de intrare trimis la adresa de email a expeditorului. Eventualele contestații vor fi trimise la aceeași adresă.
Întrebări legate de competiţie pot fi trimise la adresa de mai sus sau la: delion@theory.nipne.ro

IX. CALENDARUL COMPETIȚIEI

2023
16.01           – Publicarea competiției pe pagina web a instituției www.aosr.ro
17.01-26.02 – Depunerea propunerilor de proiecte
27.02-20.03 – Analiza propunerilor și afișarea rezultatelor competiției
21-23.03      – Depunerea contestațiilor
24-31.03      – Analiza contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
01-10.04      – Contractarea proiectelor admise pentru finanțare
11.04-31.12 – Activitatea de cercetare

2024
01.01-04.12 – Activitatea de cercetare
01-10.12      – Evaluarea rapoartelor finale de cercetare și a lucrărilor/brevetelor trimise spre publicare.

X. PRECIZĂRI FINALE
În vederea finanțării ritmice se vor trimite prin email rapoarte intermediare semnate în format pdf (max. 10 pagini) la datele de 30 iulie, 5 decembrie 2023, 30 iunie 2024 și raportul final pe 4 decembrie 2024 pe baza cărora comisia de recepție decide plata fazelor respective. Rezultatele de etapă vor fi comunicate în cadrul unor conferințe organizate înainte datelor de raportare. Rezultatele tuturor proiectelor se vor publica pe pagina web a AOSR.

Plățile se vor efectua ȋn patru tranşe, iar Directorul de proiect va face o informare a modului de cheltuire a banilor.

Rapoartele din decembrie pentru fiecare an vor conține manuscrisele lucrărilor trimise la publicare și confirmările de primire ale redacției, precum și propunerile de brevete de invenție.

Raportul final va menționa cel puțin două lucrări elaborate pe baza rezultatelor proiectului publicate în reviste cotate în baza de date Web of Science cu menționarea afilierii la AOSR.

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA