Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteCompetiția de proiecte de cercetare a Academiei Oamenilor de Ştiință din România...

Competiția de proiecte de cercetare a Academiei Oamenilor de Ştiință din România destinată tinerilor cercetători “AOSR-TEAMS” ediția 2022-2023

===== PACHET DE INFORMAȚII =====

I. SCOPUL COMPETIȚIEI
Competiția stimulează participarea tinerilor în activitatea de cercetare din domenii de actualitate ale științei și tehnologiei.

Obiectivul principal constă în mărirea vizibilității științifice internaționale a tinerilor cercetători prin stimularea publicării rezultatelor științifice originale în reviste de largă circulație internațională cu factori de impact semnificativi, precum și a
depunerii de brevete de invenție care să ateste procedurile tehnologice asociate. Un alt obiectiv constă în stabilirea unor legături de colaborare științifică dintre tineri cercetători și membri ai Academiei Oamenilor de Știință din România (AOȘR).

II. COMPONENȚA ECHIPEI DE CERCETARE
Echipa de cercetare va fi formată din cercetători științifici sau asistenți de cercetare, precum și cadre didactice universitare, doctoranzi sau persoane având titlul de doctor, cu vârsta de maxim 35 ani. Directorul echipei, având titlul de doctor, poate avea vârsta de maxim 45 de ani. Echipa cuprinde directorul și cel puțin un membru. Fiecare lucrare aprobată va fi monitorizată de un membru al AOSR, care nu va fi retribuit pentru aceasta activitate.

III. DURATA ȘI CONTRACTAREA PROIECTULUI
Durata proiectului este de maxim 20 de luni, începând de la data semnării contractului. Contractarea se va face pe baza cesiunii drepturilor de autor către AOȘR. Membrii proiectului vor menționa pe articolele publicate în baza rezultatelor
obținute și afilierea suplimentară: „Academy of Romanian Scientists, Ilfov 3, 050044 Bucharest, Romania”

IV. BUGETUL PROIECTULUI
Bugetul alocat/proiect este de maxim 60 000 lei, fiind împărțit egal pe cei doi ani. La sfârşitul perioadei competiției (decembrie 2023) celor mai valoroase trei lucrări li se vor atribui un premiu suplimentar de 10 000 lei.

V. STRUCTURA PROPUNERII DE PROIECT
Propunerea de proiect va avea următoarea structură, partajată în două fișiere:

Fișierul V.A
A.1. Directorul de proiect

Curriculum Vitae semnat (max. 3 pagini), cu indicarea proiectelor conduse anterior
Adresa email și număr de telefon de contact
Link la pagina personală (facultativ)
Link la pagina cu lucrări/citări Google Scholar http://scholar.google.ro/citations

A.2. Echipa de cercetare
Listă conținând, pentru fiecare participant:
Nume-prenume, Data nașterii, Grad profesional, Loc de muncă, Link la pagina personală sau Curriculum Vitae, Link la pagina cu lucrări/citări Google Scholar.

Fișierul V.B

B.1. Propunerea de proiect (max. 10 pagini în limba română )
1. Titlul, cu indicarea domeniului științific din lista de la secțiunea VI
2. Cuvinte cheie
3. Obiective, cu indicarea importanței acestora
4. Metodologie, cu indicarea gradului de originalitate
5. Rezultate estimate intermediare/finale cu indicarea calendarului de activități
6. Articole estimate a fi elaborate cu indicarea factorului de impact minim al revistei unde vor fi publicate
7. Bibliografie
8. Suma solicitată (nu se vor specifica tipurile de cheltuieli).

B.2. Titlu și rezumat în limba engleză (max. 10 rânduri)

VI. DOMENII ȘTIINȚIFICE PROPUSE PENTRU COMPETIȚIE
1. Schimbări climatice
2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
3. Surse regenerabile de energie
4. Asigurarea independenței energetice a României
5. Investigarea impactului poluării mediului asupra sănătății populației
6. Economia circulară
7. Bio și nano materiale/tehnologii pentru industrie și medicină
8. Tehnici și implicații ale ingineriei genetice
9. Investigarea complexă a biosistemelor
10. Tehnici inovative de modelare matematică a sistemelor fizice și socio-economice
11. Investigarea fenomenologică și microscopică a structurilor atomice și nucleare
12. Tehnologii și metode nucleare în dezvoltarea durabilă a societății
13. Tehnici de investigare și comunicare utilizând holografia mecanică și optică
14. Tehnologii cuantice de procesare a informației
15. Sisteme avansate de telecomunicații
16. Analiza riscului seismic pe teritoriul României
17. Sisteme expert și de inteligență artificială
18. Tehnici de simulare a limbajului vorbit
19. Tehnologii pentru e-skin
20. Procesarea imaginii utilizând analiza fractală
21. Tehnici computerizate în bioinginerie și medicină
22. Analiza fenomenului pandemic COVID-19
23. Monitorizarea sechelelor postinfecţie acută cu SARS-CoV 2
24. Profilaxia ȋn afecţiunile medicale recurente
25. Dezvoltarea digitală a societății
26. Agricultura în era digitală și alimentația viitorului
27. Noile paradigme ale educației în era tehnologică
28. Tehnologii emergente și disruptive – efectul acestora asupra securității globale
29. Spre o nouă paradigmă globală și regională de securitate
30. Modele inter și trans-disciplinare în științele socio-umane
31. Cercetări interdisciplinare ale dinamicii sistemelor economice
32. Cercetarea istorică – sursă de soluții pentru problemele contemporane
33. Provocări juridice ridicate de era digitală

VII. PROCESUL DE EVALUARE
Proiectele se vor evalua de echipe formare din 2 evaluatori, de regulă un evaluator din țară si unul din străinătate. Evaluatorii vor fi selectați dintre membri AOȘR, membrii ai altor academii, cadre universitare, cercetători din țară și străinătate, având merite științifice recunoscute. Evaluatorii nu pot avea proiecte în competiție. Evaluatorii vor fi selectați și validați de Consiliul Științific al AOȘR. Atribuirea echipelor de evaluare pe proiect se face printr-o procedură informatizată.
Propunerea de proiect poate acumula în urma evaluării max. 100 de puncte În cazul în care evaluările individuale ale unui proiect sunt diferite cu mai mult de 15 puncte, proiectul se vor reevalua ȋn panel cu participarea evaluatorilor şi a unui membru al Consiliului ştiinţific al AOSR, numit de preşedintele AOSR. În urma discuţiilor ȋn panel se va stabili punctajul final. Numărul total de proiecte acceptate va fi de cca 25, urmărindu-se acoperirea unui numar cat mai mare din domeniile competitiei. Intr-un domeniu nu se vor accepta pentru finanţare mai mult două proiecte.

Criterii de evaluare

A.1. Experiența în domeniu a directorului, stabilită pe baza proiectelor conduse și vizibilitatea științifică internațională, pe baza lucrărilor publicate în domeniu și a citărilor (max. 30 puncte)
A.2. Vizibilitatea științifică internațională a membrilor echipei (max. 20 puncte)
B.1. Încadrarea în domeniile de cercetare stabilite pentru competiție (eliminatoriu)
B.2. Actualitatea și importanța temei proiectului (max. 10 puncte)
B.3. Originalitatea soluțiilor propuse (max. 10 puncte)
B.4. Definirea clară a obiectivelor cercetării, metodologiei și a planului de activități
care să conducă la atingerea acestuia (max. 25 puncte)
B.5. Etapizarea activităților de cercetare (max. 5 puncte)

Criterii de descalificare a propunerii
C.1. Neîncadrarea în domeniile științifice ale secțiunii VI
C.2. Neîncadrarea în criteriile de vârstă
C.3. Paginile Google Scholar nu vor conține lucrările altor persoane cu același nume.
Identificarea unor astfel de lucrări conduce la descalificarea propunerii.

VIII. DEPUNEREA PROPUNERII DE PROIECT
Fișierul V.A semnat de directorul de proiect și fișierul V.B, ambele în format pdf, se vor expedia prin email la adresa: secretariat.aosr@gmail.com, iar primirea lor va fi confirmată de un număr de intrare trimis la adresa de email a
expeditorului. Eventualele contestații vor fi trimise la aceeeași adresă. Întrebări legate de competitie pot fi trimise la adresa: delion@theory.nipne.ro

IX. CALENDARUL COMPETIȚIEI
2022

20.01 – Publicarea competiției pe pagina web a instituției staging.aosr.ro
21.01-20.02 – Depunerea propunerilor de proiecte
21.02-20.03 – Analiza propunerilor și afișarea rezultatelor competiției
21-23.03 – Depunerea contestațiilor
24-31.03 – Analiza contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
01-10.04 – Contractarea proiectelor admise pentru finanțare
11.04-31.12 – Activitatea de cercetare
01.01-04.12 – Activitatea de cercetare

2023
05-15.12 – Evaluarea rapoartelor finale de cercetare și a lucrărilor/brevetelor trimise spre publicare.

X. PRECIZĂRI FINALE
În vederea finanțării ritmice se vor trimite prin email rapoarte intermediare semnate în format pdf (max. 10 pagini) la datele de 30 iulie, 5 decembrie 2022, 30 iunie 2023 și raportul final pe 4 decembrie 2023 pe baza cărora comisia de recepție decide plata fazelor respective. Plățile se vor efectua ȋn patru tranşe, iar Directorul de proiect va face o informare a modului de cheltuire a banilor.

Rapoartele din decembrie vor conține manuscrisele lucrărilor trimise la publicare și confirmările de primire ale redacției, precum și propunerile de brevete de invenție. Raportul final va menționa cel puțin două lucrări elaborate pe baza rezultatelor proiectului publicate în reviste cotate în baza de date Web of Science cu menționarea afilierii la AOȘR.

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA