Anunț Angajări

ANUNŢ

 

 

În temeiul art. 7, alin (1) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice Academia Oamenilor de Ştiinţă din România organizează în data de 15.10.2018, ora 10.00, examen de promovare în grad pentru postul de tehnoredactor I din cadrul Serviciului Editură-Bibliotecă.

 

            Desfășurarea examenului

          Dosarul de inscriere la examen se depune de catre candidați în termen de 10 de zile, de la data afisarii anuntului.

          Examenul de promovare în grad profesional constă în susținerea unei probe scrise în data de 15.10.2018 la sediul Academiei Oamenilor de Știință din România.

          Rezultatul final al examenului de promovare in grad profesional se comunica candidatilor prin afisare la avizierul institutiei in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

 

      BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:

 

  1. Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, republicată.
  2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile

şi instituţiile publice.

  1. Legea nr.8 din 14 martie 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.
  2. Legea nr.186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise.
  3. Manual pentru tehnoredactare de articole, teze, lucrări de licenţă, dizertaţii şi cărţi, Universitatea Emanuel din Oradea, 2010.
  4. Legea 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
  5. HGR 641/2007 privind Statutul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

 

            Relații suplimentare la secretariatul instituției 021/314.74.91 și pe site: staging.aosr.ro.