Secţia V – Ştiinţe Geonomice * Section V – Geonomical Sciences

 

BLEAHU Marcian

n. 14 martie 1924 / b. 14 March 1924

Membru onorific (2015)

Geolog, profesor universitar.

Domenii de competenţă ştiinţifică: diverse ramuri ale geologiei (stratigrafie, tectonică, hidrogeologie), geomorfologie, speologie, ocrotirea mediului şi a naturii, prospectivă, istoria ştiinţei, geografia turismului, ecologie politică. Considerat a fi cel mai bun cunoscător al geologiei Munţilor Apuseni.    CV

 zzz Honorific Member (2015)

Geologist, Professor, Ph.D.

Areas of expertise: various branches of geology (stratigraphy, tectonics), geomorphology, speleology, environment and nature protection, prospective, history of science, geography of tourism, political ecology. He is considered to be the best expert of the geology of the Apuseni Mountains.

 

 

 

 

Secţia VII – Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară
Section
VII – Agriculture, Forestry and Veterinary Medicine

 

DECUN Mihai

n. 13 februarie 1943 / b. 13 February 1943

Membru onorific (2012)

Profesor universitar dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara.

Domenii de competenţă ştiinţifică: microbiologie, imunologie, igienă veterinară, protecţia mediului, cercetări de genetică bacteriană. Rolul biofilmului microbian în igiena veterinară. Evidenţierea posibilităţii de inactivare a microorganismelor patogene prin compostare dirijată a nămolului provenit de la staţiile de epurare. Metodă de dezinfecţie generală a adăposturilor, bazată pe reacţia exotermă dintre formol şi clorura de var (inovaţie generalizată).

CV

aaa Honorary Member (2012)

Professor, Ph.D., Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine from Timişoara.

Areas of expertise: microbiology, immunology, veterinary hygiene, environmental protection, bacterial genetics research. Role of the microbial biofilm in veterinary hygiene. Highlighting the possibility of inactivation of pathogenic microorganisms through the directed composting of the sludge coming from treatment plants. General disinfection method of shelters based on the exothermic reaction between formaldehyde and calcium chloride (generalised innovation).

 

 

 

 

PLOAIE Pătru

n. 8 iunie 1930 / b. 8 June 1930

Membru onorific (2007)

Profesor asociat, doctor biolog, cercetător ştiinţific I la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor.

Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare fundamentală asupra virusurilor de la plante şi de la insecte. A organizat primul laborator de microscopie electronică pentru biologie. Studii asupra bolilor proliferative la plante considerate a fi produse de virusuri.

CV

 Ploaie Patru Honorific Member (2007)

Affiliate Professor, biologist, Ph.D., senior researcher at the National Institute for Plant Protection.

Areas of expertise: fundamental research on viruses of plants and insects. He organised the first laboratory of electronic microscopy for biology. Studies on proliferative diseases in plants considered to be caused by viruses.

 

Secţia VIII – Ştiinţe Medicale * Section VIII – Medical Sciences

 

BELIŞ Vladimir

n. 1 mai 1930 / b. 1 May 1930

Membru onorific (2013)

Medic primar anatomie patologică şi medicină legală.

Domenii de competenţă ştiinţifică: medicină legală, bioetică, investigaţia microscopică în medicina legală, curs de medicină legală pentru facultăţile de ştiinţe juridice, ghid de urgenţe medico-judiciare, genetică judiciară.

CV

 Belis Vladimir Honorific Member (2013)

M.D., pathological anatomy and forensic medicine.

Areas of expertise: forensic medicine, bioethics, microscopic investigation in forensic medicine, course of forensic for faculties of law, guide of medical and judicial emergencies, judicial genetics.

 

 

LITARCZEK George

n. 25 decembrie 1925 / b. 25 December 1925

Membru onorific (2012)

Profesor universitar doctor.

Este considerat “părintele” specialităţii de anestezie şi terapie intensivă (ATI) în România.

Domenii de competenţă ştiinţifică: ATI, neuroştiinţe, chirurgie; anestezie în chirurgia pulmonară, cea cardiacă pe cord închis, chirurgie cardiacă pe cord deschis sub circulaţie extracorporală în normo- şi hipotermie. Oferă soluţii originale pentru rezolvarea problemelor de hipotermie profundă (1960-65); a celor legate de repleţia volemică; hemodiluţie în circulaţia extracorporală, experimental şi clinic; utilizarea acupuncturii în anestezie.

CV

 Litarczek George Honorific Member (2012)

Professor, M.D., Ph.D.

He is considered the “father” of the specialty of anaesthesiology and intensive care in Romania.

Areas of expertise: anaesthesia and intensive care, neurosciences, surgery; anaesthesia in pulmonary, and closed heart surgery, open heart cardiac surgery under extracorporeal circulation in normal and hypothermia. He offered original solutions to solve the problems of deep hypothermia (1960-1965), those related to volemic repletion, haemodilution in extracorporeal circulation, experimentally and clinically, use of acupuncture for anaesthesia.

Section IX – Economic, Legal and Sociological Sciences

 

ANGHEL Ion 

n. 12 decembrie 1927 / b. 12 December 1927

Membru onorific (2013)

Ambasador, prof. univ. dr. jurist.

Domenii de competenţă ştiinţifică: dreptul roman – răspunderea civilă; dreptul tratatelor; dreptul diplomatic şi consular; subiectele de drept internaţional: răspunderea în dreptul internaţional, tratatul internaţional şi dreptul intern, regulile războiului şi dreptul umanitar, tratatul de aderare a României la U.E., personalitatea juridică şi competenţele comunităţii europene; diplomaţia României.

CV

S09-ANGHEL, ION Honorific Member (2013)

Ambassador, Professor, Ph.D., jurist.

Areas of expertise: Roman law – civil liability; law of treaties; diplomatic and consular law; subjects of international law: liability in international law, international treaty and domestic law, rules of war and humanitarian law, treaty of the accession of Romania to the EU, legal personality and competences of European communities; Romanian diplomacy.

 

BOLD Ion

n. 21 iulie 1935 / b. 21 July 1935

Membru onorific (2013)

Profesor universitar doctor.

Domenii de competenţă ştiinţifică: sistematizarea rurală, economie funciară; sistemul naţional de organizare a teritoriului, exploataţia agricolă –  organizare-dezvoltare-exploatare; structuri agrare în lume; strategii pentru agricultura românească; spaţiul rural – definire – organizare – dezvoltare; două secole de economie rurală şi agrară – portrete şi semnificaţii; economişti agrari şi statisticieni etc.

CV

 Bold Ion Honorific Member (2013)

Professor, Ph.D.

Areas of expertise: rural systematisation, land economics; the national organisation of the territory, agrarian structures in the world; strategies for Romanian agriculture; rural space – definition – organisation – development; two centuries of rural and agrarian economy – portraits and meanings; agrarian economists and statisticians, etc.

 

NEGUŢ Silviu

n. 1 februarie 1945 / b. 1 February 1945

Membru onorific (2015)

Profesor universitar doctor.

Domenii de competenţă ştiinţifică: geografia cantitativă/matematică, geografia umană şi economică, geografia mediului înconjurător, geografia turismului, geopolitică şi geostrategie.   CV

 Negut Silviu Honorary Member (2015)

Professor, Ph.D.

Areas of expertise: quantitative / mathematical geography, human and economic geography, environmental geography, tourism geography, geopolitics and geostrategy.

Secţia X – Filosofie, Teologie şi Psihologie
Section X – Philosophy, Theology and Psychology

 

PETRIŞOR Marin

n. 5 ianuarie 1944 / b. 5 January 1944

Membru onorific (2015)

Profesor universitar emerit, doctor în filologie.

Domenii de competenţă ştiinţifică: limbă română şi limbi clasice.   CV

 Petrisor Marin Honorific Member (2015)

Professor Emeritus, Ph.D. in philology.

Areas of expertise: Romanian language and classical languages.

 

Secţia XI – Ştiinţe Istorice şi Arheologice
Section XI – Historical and Archaeology Sciences

 

GEMIL Tasin

n. 21 septembrie 1943 / b. 21 September  1943

Membru onorific (2015)

Profesor universitar doctor, Cluj-Napoca.

Specializare: istoria medievală şi modernă a României şi universală.

Domenii de competenţă ştiinţifică: – istoria relaţiilor româno-otomano-tătare; istoria, cultura şi situaţia actuală a popoarelor din lumea turcică.

 Gemil Tasin Honorific Member (2015)

Professor, Ph.D., Cluj-Napoca.

Specialisation: medieval and modern history of Romania and the world.

Areas of scientific competence: – history of the Romanian-Ottoman-Tatar relations; history, culture and current situation of the peoples of the Turkic world.

 

 

 

GIURESCU Dinu

n. 15 februarie 1927 / b. 15 February 1927

Membru onorific (2011)

Membru titular al Academiei Române.

Profesor universitar doctor, Bucureşti.

Specializare: istoria românilor, istoria universală contemporană.

Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria celui de-al Doilea Război Mondial, istoria comunismului în România.

 

 Giurescu Dinu Honorific Member (2011)

Full Member of the Romanian Academy.

Professor, Ph.D., Bucharest.

Specialisation: history of the Romanian people, contemporary universal history.

Areas of scientific competence: history of World War II, history of communism in Romania.

Secţia XIII – Ştiinţe Militare * Section XIII – Military Sciences

 

MELEŞCANU Teodor

n. 10 martie 1941 / b. 10 March 1941

Membru onorific (2013)

Profesor universitar dr.

Domenii de competenţă ştiinţifică: drept internaţional şi diplomaţie, securitate europeană, principiile şi practica diplomaţiei, teoria şi practica negocierilor internaţionale, drept internaţional public. Vicepreşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI) din Bucureşti. CV

 Melescanu

 

Honorific Member (2013)

Professor, Ph.D.

Areas of expertise: international law and diplomacy, public international law, European security, principles and practice of diplomacy, theory and practice of international negotiations, international public law. Vice President of the Association of International Law and International Relations (ADIRI) of Bucharest.

Secţia I – Ştiinţe Matematice * Section I –  Mathematical Sciences

CERNEA Aurelian
n. 1 martie 1968 / b. 1 March 1968
Membru asociat (2015)

Prof. univ. Dr. Şcoala Doctorală de Matematică – Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Bucureşti.

Domenii de competenţă ştiinţifică: matematică – ecuaţii diferenţiale, incluziuni diferenţiale, teoria controlului optimal, analiza fără netezime, teoria viabilităţii.

 Cernea Aurelian Associate Member (2015)

Professor Ph.D., Doctoral School of Mathematics – Faculty of Mathematics and Informatics, University of Bucharest.

Areas of expertise: mathematics – differential equations, differential inclusions, optimal control theory, nonsmooth analysis, viability theory.

Secţia III – Ştiinţe Chimice * Section III – Chemical Sciences

 

POPA Marcel

n. 2 mai 1950 / b. 2 May 1950

Membru asociat (2015)

Profesor univ. dr., Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Domenii de competenţă ştiinţifică: mecanochimia polimerilor, transformări chimice la polimeri naturali, compozite polimerice, hidrogeluri, micro – şi nanoparticule polimerice (funcţionalizate, magnetice) pentru aplicaţii biomedicale, polimeri bioactivi (medicamente, enzime, principii nutritive imobilizate pe polimeri), conjugate polimer-medicament.

CV

Popa Marcel

 

Associate Member (2015)

Professor, Ph.D., “Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi.

Areas of expertise: Mechanical chemistry of polymers, chemical transformations of natural polymers, polymer composites, hydrogels, polymeric micro – and nanoparticles (functionalised, magnetic) for biomedical applications, bioactive polymers (drugs, enzymes, nutrients immobilised on polymers), polymer-drug conjugated; targeting and controlled release; kinetic studies in vitro and in vivo of drug release.

 

ŢEBRENCU Carmen-Elena

n. 20 martie 1958 / b. 20 March 1958

Membru asociat (2012)

Cercetător ştiinţific I, doctor inginer chimist, Centrul de Cercetare şi Prelucrare Plante Medicinale “Plantavorel” Piatra Neamţ.

Domenii de activitate ştiinţifică: studii de cinetică de uscare pentru substanţe pulverulente sau granulare: sulfat de hidroxilamină, sulfanilide, acid cinamic, poliamide aromatice, bicarbonat de aminoguanidină, clorură de tereftaloil, plastifianţi, granule tehnopolimeri, schimbători de ioni; purificarea materiilor prime.

CV

 Tebrencu Carmen Associate Member (2012)

Senior researcher, chemical engineer, Ph.D., “Plantavorel” Centre for Research and Processing of Medicinal Plants, Piatra Neamţ.

Areas of expertise: kinetic studies for drying granular or powdery substances: hydroxylamine sulphate, sulphanilide, cinnamic acid, aromatic polyamides, aminoguanidine bicarbonate, terephthaloyl chloride, plasticisers, technopolymeric granules, ion exchangers; purification of raw materials.

Secţia IV – Ştiinţe Biologice * Section IV – Biological Sciences

 

KOZMA Andrei

n. 5 decembrie 1954 / b. 5 December 1954

Membru asociat (2014)

Cercetător ştiinţific III,  MMD, Dr., DHC ; Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi a Copilului “Alessandrescu-Rusescu” – coordonator cercetare.

Domenii de competenţă ştiinţifică: antropologie, stomatologie, medicină tradiţională orientală. Director ştiinţific Comisia de Antopologie a Academiei Române; preşedinte fondator al Societăţii Academice de Antropologie.

CV

 Kozma Andrei Associate Member (2014)

Senior researcher III, DHC, MMD Ph.D. “Alessandrescu-Rusescu” Institute for Mother and Child Health Protection, research coordinator.

Areas of expertise:  Research in dentistry. Anthropology. Traditional Oriental medicine. Scientific Director of the Anthropology Commission of the Romanian Academy.

 

 

 

OLARIU Laura

n. 30 august 1964 / b. 30 August 1964

Membru asociat (2015)

Cercetător ştiinţific II, dr. Director Cercetare – Dezvoltare SC Biotehnos SA.

Domenii de competenţă ştiinţifică: ştiinţe biologice, farmacologie, biotehnologii, dermato-cosmetice, biochimie, biologie celulară şi moleculară, expertiză în dezvoltarea şi implementarea strategiilor avansate de cercetare destinate obţinerii anumitor produse farmaceutice şi cosmetice pe bază de compuşi biologic activi de înaltă clasă, având origini vegetale sau marine.

CV

 Olariu Laura Associate Member (2015)

Senior researcher II, Ph.D., Director Research-Development at SC Biotehnos SA.

Areas of expertise: Biological sciences, pharmacology, biotechnologies, dermato-cosmetics, biochemistry, cellular and molecular biology, expertise in developing and implementing advanced strategies of research in order to obtain certain pharmaceuticals and cosmetics based on high class biologically active compounds with vegetable or marine origins.

 

PETRESCU Camelia

n. 16 martie 1957 / b. 16 March 1957

Membru asociat (2015)

Cercetător ştiinţific II,   dr., Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti.

Domenii de competenţă ştiinţifică: implementarea proiectelor realizate din Fonduri Structurale Europene.

CV

 Petrescu Camelia Associate Member (2015)

Senior researcher II, Ph.D., Politehnica University, Bucharest, “Titu Maiorescu” University, Bucharest.

Areas of expertise: implementation of projects made with European Structural Funds.

Secţia VI – Ştiinţe Tehnice * Section VI – Technical Sciences

 

 

 

NECULA Horia

n. 15 noiembrie 1968 / b. 15 November 1968

Membru asociat (2014)

Profesor universitar dr. inginer la Universitatea Politehnica Bucureşti.

Domenii de competenţă ştiinţifică:  transfer de căldură şi masă; schimbătoare de căldură; instalaţii termice industriale; echipamente şi instalaţii termice; măsurări termice; metode numerice; activităţi de cercetare în domeniile: eficienţă energetică; echipamente termice; bilanţuri energetice; eficienţă energetică; monitorizarea şi evaluarea continuă a eficienţei energetice (M&T).

CV

 Necula Horia Associate Member  (2014)

Professor, engineer, Ph.D., Politehnica University of Bucharest.

Areas of expertise: heat and mass transfer; heat exchangers; industrial thermal installations; thermal equipment and installations; thermal measurements; numerical methods; research in the following fields: energy efficiency; thermal equipment; energy audits; continuous monitoring and evaluation of energy efficiency (M&T).

Secţia VII – Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară
Section
VII – Agriculture, Forestry and Veterinary Medicine

 

CONSTANTIN Marian

n. 26 iulie 1938 /  b.26 July 1938

Membru asociat (2015)

Profesor universitar doctor, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti.

Domenii de competenţă ştiinţifică: organizarea economiei agrare, marketingul producţiei agricole.

CV

 S07-CONSTANTIN, Marian Associate Member (2015)

Professor, Ph.D., University of Agriculture and Veterinary Medicine Bucharest.

Areas of expertise: organising agrarian economy, marketing of agricultural production.

 

 

 

COZMA Vasile 

n. 21 mai 1953 / b. 21 May 1953

Membru asociat (2013)

Profesor universitar doctor, conducător de doctorat, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Domenii de competenţă ştiinţifică: parazitologie veterinară; diagnosticul imunologic în hipodermoză la animale; profilul imunologic în eimerioza la miel, ied, pui de găină (cercetări etiopatogenetice, diagnostice şi profilactico-terapeutice).

CV

 Cozma Vasile Associate Member (2013)

Professor, Ph.D., Ph.D. coordinator, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca.

Areas of expertise: veterinary parasitology; immunological diagnosis in animal hypodermosis; immunological profile in lamb, goat, chicken eimeriosis (ethiopathogenetic, diagnostic and prophylactic therapeutic research).

 

 

 

GRUIA Romulus

n. 13 martie 1952 /  b. 13 March 1952

Membru asociat (2015)

Profesor universitar doctor, Universitatea Transilvania din Braşov.

Domenii de competenţă ştiinţifică: management, marketing, impact de mediu în sistemul agroalimentar; inginerie gastronomică; resurse genetice în fermele agroturistice; managementul ecosistemelor, agricultura sustenabilă, alimentaţie integrată.

CV

 Gruia Romulus Associate Member (2015)

Professor, Ph.D., Transilvania University of Braşov.

Areas of expertise: management, marketing, environmental impact on the agrifood system; gastronomic engineering; genetic resources in agritourism farms; ecosystem management, sustainable agriculture, integrated nutrition.

 

 

NICOLAE Floarea

n. 25 februarie 1946 / b. 25 February 1946

Membru asociat (2011)

Profesor universitar doctor inginer agronom, rector Universitatea Bioterra.

Domenii de competenţă ştiinţifică: studii privind influenţa radiaţiilor ionizante asupra variabilităţii soiei; producerea, circulaţia şi legislaţia seminţei; ameliorarea soiei şi crearea-omologarea soiului de soia “Cerag 1” [în Algeria]; controlul şi expertiza autenticităţii culturilor de grâu şi orz prin markeri biochimici; implementarea şi managementul agroturismului  – modalitate de dezvoltare durabilă.

CV

 Nicolae Floarea Associate Member (2011)

Professor, agricultural engineer, Ph.D., Rector of Bioterra University.

Areas of expertise: studies on the influence of ionizing radiation on soybean variability; production, circulation and seed legislation; improving soybean and creation-homologation of “Cerag 1” soybean cultivar [in Algeria]; control and expertise of the authenticity of wheat and barley crops with biochemical markers; implementation and management of agro-tourism, a way of sustainable development.

 

 

 

ROŞCA Ioan

n. 10 aprilie 1949 / b. 10 aprilie 1949

Membru asociat (2013)

Profesor universitar dr. ing., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti.

Domenii de competenţă ştiinţifică: statistică, imunologie, microbiologie, entomologie; utilizarea izotopilor radioactivi, folosirea radiaţiilor şi izotopilor în controlul insectelor; plante modificate genetic. Studiul indicatorilor biodiversităţii sub influenţa tratamentelor fitosanitare în agroecosistemul culturilor de cereale păioase.

CV

 Rosca Ioan Associate Member (2013)

Professor, engineer, Ph.D., the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine (USAMV) Bucharest.

Areas of expertise: statistics, immunology, microbiology, entomology; use of radioactive isotopes, use of radiation and isotopes in insect control; genetically modified plants. Study of indicators of biodiversity under the influence of phytosanitary treatments in the agro-ecosystem of cereal crops.

TROTUŞ Elena

n. 8 august 1960 / b. 8 August 1960

Membru asociat (2012)

Cercetător ştiinţific I, dr. inginer agronom, director executiv la Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Secuieni, Neamţ.

Domenii de competenţă ştiinţifică: stabilirea răspândirii şi structurii faunistice a organismelor dăunătoare din culturile agricole cu pondere în zona de activitate a S.C.D.A. Secuieni; stabilirea apariţiei şi a bioecologiei unor specii dăunătoare de importanţă mare pentru zonă; rolul unor factori şi măsuri agrotehnice în prevenirea şi reducerea pagubelor unor dăunători; stabilirea metodelor de combatere şi a celor mai eficace şi selective produse chimice aplicate prin tratamente la sămânţă şi pe vegetaţie.

CV

 Trotus Elena Associate Member (2012)

Senior researcher, agricultural engineer, Ph.D., Executive Director at the Agricultural Research and Development Station Secuieni, Neamţ.

Areas of expertise: determining the spread and faunal structure of harmful organisms in important agricultural crops in the activity area of ARDS Secuieni; determining the emergence and bio-ecology of harmful species of great importance for the area; role of certain factors and agro-technical measures in preventing and reducing the damage caused by pests; establishing the methods of control and the most effective and selective chemical products applied to seed and vegetation treatments.

 

 

Secţia VIII – Ştiinţe Medicale * Section VIII – Medical Sciences

 

ANDERCOU Aurel

n. 27 iulie 1944 / b. 27 July 1944

Membru asociat (2015)

Profesor universitar doctor la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Clinică Chirurgie II.

Domenii de competenţă ştiinţifică: chirurgie generală, chirurgie laparoscopică, chirurgie vasculară  carotidiană şi viscerală, chirurgia limfatică.

CV

Andrecou Aurel

 

Associate Member (2015)

Professor, Ph.D., M.D., “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Clinical Surgery II Emergency Clinical County Hospital.

Areas of expertise: general surgery, laparoscopic surgery, vascular carotid and visceral surgery, lymphatic surgery.

 
BADEA Ioan-Radu

n. 10 februarie 1955 / b. 10 February 1955

Membru asociat (2013)

Profesor universitar doctor la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

Domenii de competenţă ştiinţifică: evaluarea tumorilor hepatice folosind ecografia tridimensională combinată cu studiul vascularizaţiei; elaborarea unor proceduri de diagnostic neinvaziv al steatozei şi fibrozei hepatice; sistem integrat de telesonografie în scop de screening a unor tumori maligne; protocol de examinare a melanomului malign şi a staţiilor ganglionare implicate în procesul de metastazare.

CV

 Badea Ioan Associate Member (2013)

Professor, M.D., Ph.D., “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca.

Areas of expertise: evaluation of liver tumours using three-dimensional ultrasonography combined with the study of evaluation of liver tumours using three-dimensional ultrasonography combined with the study of vasculature; development of non-invasive diagnostic procedures steatosis and liver fibrosis; integrated system of telesonography for the purpose of screening malignant tumours.

 

COVIC Adrian

n. 6 mai 1967 / b. 6 May 1967

Membru asociat (2011)

Profesor universitar doctor la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi.

Domenii de competenţă ştiinţifică: nefrologie, hipertensiune, dializa, transplant, urologie; prezența, severitatea şi implicaţiile pierderii elasticităţii arteriale la bolnavii cu boli ale rinichilor; studiul hemodinamicii arteriale; clarificarea legăturii dintre calcificarea vasculară şi rezistenţa arterială.

CV

 Covic Adrian Associate Member (2011)

Professor, M.D., Ph.D., “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi.

Areas of expertise: nephrology, hypertension, cardiovascular, dialysis, transplantation, urology; presence, severity and implications of arterial elasticity loss in patients with kidney diseases; arterial haemodynamics study; clarifying the relationship between vascular calcification and arterial resistance.

FORNA Norina

n. 27 iunie 1961 / b. 27 June 1961

Membru asociat (2014)

Prof. univ. dr., stomatologie, chirurgie oro-maxilo-facială, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi. Decan Facultatea de Medicină Dentară, Şeful disciplinei de clinica şi terapia edentaţiei parţiale întinse şi proteze maxilo-faciale. Doctor în medicină dentară (1997); medic primar chirurgie oro-maxilo-facială; medic de familie. Competenţă în implantologie (MSF, AIID); radiologie.

CV

 Forna Norina Associate Member (2014)

Professor, M.D., Ph.D., oro-maxillo-facial surgery, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi. Dean, Faculty of Dental Medicine. Head of the discipline of Clinic and Therapy of Partial Edentulism and Maxillofacial Prostheses (1997); M.D. oro-maxillo-facial surgery; family doctor. Proficiency in implantology (MSF, AIID); radiology.

 

 

 

PELTECU Gheorghe

n. 19 aprilie 1953 / b. 19 April 1953

Membru asociat (2014)

Medic ginecolog român, specializat în chirurgie laparoscopică (laparoscopie), chirurgie oncologică şi colposcopie. Este şef de clinică şi director al Spitalului Filantropia din Bucureşti, profesor universitar la Catedra de Obstetrică-Ginecologie din cadrul UMF “Carol Davila” Bucureşti. A devenit medic specialist în 1984 şi medic primar în 1990, în aceeaşi clinică.

CV

 

Peltecu Gheorghe

Associate Member (2014)

Romanian gynaecologist, specialist in laparoscopic surgery (laparoscopy), oncologic surgery and colposcopy. He is Head of Clinic and Director of “Filantropia” Hospital of Bucharest, professor at the Department of Obstetrics and Gynaecology of “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest. He became a medical specialist in 1984 and M.D. in 1990, in the same clinic.

 

 

RUGINĂ Sorin

n. 3 iulie 1951 / b. 3 July 1951

Membru asociat (2015)

Prof. univ. dr. Universitatea “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Medicină, rector al Universităţii “Ovidius” Constanţa. Şef clinică, şef Secţie Boli Infecţioase II, adulţi, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.

Domenii de competenţă ştiinţifică: boli infecţioase şi epidemiologie.

CV

 Rugina Sorin Associate Member (2015)

Professor, Ph.D., “Ovidius” University of Constanţa, Faculty of Medicine, Rector of “Ovidius” University, Constanţa. Head of Clinic, Head of the Department of Infectious Diseases II Adults, Clinical Hospital for Infectious Diseases of Constanţa.

Areas of expertise: infectious diseases and epidemiology.

TOMOAIA Gheorghe

n. 22 august 1954 / b. 22 August 1954

Membru asociat (2015)

Conferenţiar universitar doctor la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”  Cluj-Napoca. Şef Clinică Ortopedie şi Traumatologie II Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă.

Domenii de competenţă ştiinţifică: ortopedie şi traumatologie, chirurgie artroscopică, managementul serviciilor de sănătate.

CV

 Tomoaie Associate Member (2015)

Associate professor, Ph.D., “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca. Head of the Orthopaedics and Traumatology II Clinic, Emergency Clinical County Hospital.

Areas of expertise: orthopaedics and traumatology, arthroscopic surgery, health services management.

 

VLĂDESCU Cristian

n. 19 august 1962 / b. 19 August 1962

Membru asociat (2011)

Profesor universitar doctor, specialitate: sănătate publică şi management.

Domenii de competenţă ştiinţifică: managementul serviciilor de sănătate, sociologie, sănătate publică şi management, politici şi servicii de sănătate, analiza sistemelor de sănătate. Preşedinte: Comisia de Sănătate Publică a Ministerului Sănătăţii (2005-2006), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (2005-2007); director general, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar (2009-prezent); expert al Consiliului Europei pe probleme de politici de sănătate.

CV

 Vladescu Cristian Associate Member (2011)

Professor, M.D., Ph.D., specialty: public health and management.

Areas of expertise: management of health services, sociology, public health and management, policies and health services, health systems analysis. President: Public Health Commission of the Ministry of Health (2005-2006), the National Health Insurance House (2005-2007); general manager, National School of Public Health and Health Management (2009-present); expert of the Council of Europe on health policy issues.

 

Secţia IX – Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice 
Section IX – Economic, Legal and Sociological Sciences

 

EPURE Manuela

n. 16 martie 1965 / b. 16 March 1965

Membru asociat (2013)

Profesor universitar doctor.

Domenii de competenţă ştiinţifică: metode şi tehnici moderne în cercetările de marketing; studii şi mobilităţi europene; managementul marketingului organizaţiei; programe de marketing. E-learning în Europa. Ghid de bune practici; principii de comportament ale consumatorului; semiotica socială şi etica reclamelor publicitare; management de proiect; marketing social.

CV

 Epure Manuela Associate Member (2013)

Professor, Ph.D.

Areas of expertise: modern methods and techniques in marketing research; European studies and mobility;  marketing management of the organization; marketing programmes. E-learning in Europe. Good practice guide; principles of consumer behavior; social semiotics and ethics of advertising; project management; social  marketing.

DIMITRIU Sorin Petre

n. 28 aprilie 1945 / b. 28 April 1945

Membru asociat (2012)

Profesor universitar Dr.inginer la Universitatea Politehnica Bucuresti,  DHC, preşedinte/vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Institutului Naţional de Cercetare Aerospaţială “Elie Carafoli” (2008-prezent), preşedinte al Uniunii Balcanice a Metalurgiştilor, (2008-prezent), preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a municipiului Bucureşti (2008-prezent).

Specializarea: deformari plastice, metalurgie.

Domenii de competenţă ştiinţifică: tehnologii pentru oţeluri înalt aliate şi materiale pentru aviaţie, magneziu, optimizarea şi modelarea matematică a proceselor tehnologice metalurgice, macroeconomie şi restructurare industrială.

CV

 Dimitri Sorin Associate Member (2012)

Professor, engineer, Ph.D,  Politehnica University of Bucharest, DHC , president / vice president of the Board of the National Institute of Aerospace Research “Elie Carafoli” (2008 -present) , President of the Balkan Union of Metallurgists (2008 -present), President of Chamber of Commerce and Industry of Bucharest (2008 -present).

Specialisation: plastic deformation, metallurgy.

Areas of scientific competence: high alloyed steels technologies and materials for aviation, magnesium, optimization and mathematical modeling of metallurgical processes, macroeconomics and industrial restructuring.

PETRESCU Marius

n. 31 decembrie 1955 / b. 31 December 1955

Membru asociat (2015)

Prof. univ. dr. – Universitatea Valahia din Târgovişte, director Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat.

Domenii de competenţă ştiinţifică: managementul informaţiilor clasificate, managementul resurselor umane, materiale şi financiare, managementul relaţiilor internaţionale.

CV

 Petrescu Marius Associate Member (2015)

Professor, Ph.D. – Valahia University of Târgovişte, Director of the Council for Doctoral Studies.

Areas of expertise: the management of classified information, human resource management, material and financial management, management of international relations.

 

 

 

 

ŢICLEA Alexandru

n. 18 septembrie 1949 / b. 18 September  1949

Membru asociat (2013)

Profesor universitar doctor.

Domenii de competenţă ştiinţifică: dreptul muncii: Codul Muncii comentat şi adnotat cu legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă; retorică; interpretarea şi aplicarea legislaţiei muncii potrivit noilor realităţi economice şi sociale, adaptarea la economia de piaţă, necesitatea perfecţionării ei permanente, în concordanţă cu dreptul internaţional şi european al muncii. Dreptul securităţii sociale; dreptul civil; dreptul comercial.

CV

Ticlea Alexandru

 

Associate Member (2013)

Professor, Ph.D.

Areas of expertise: labour law: the Labour Code commented and annotated with legislation, doctrine and jurisprudence; rhetoric; interpretation and application of labour law according to the new economic and social realities, adaptation to the market economy, the need to improve it permanently in accordance with the international and European labour law. Social security law; civil law; commercial law.

 

 

 

 

VEDINAŞ Verginia

n. 16 februarie 1960 / b. 16 February 1960

Membru asociat (2014)

Prof. univ. dr.,  cadru didactic titular la Facultatea de Drept din Bucureşti, consilier la Curtea de Conturi a României cu grad de secretar de stat.

Domenii de competenţă ştiinţifică: drept ; drept public; drept administrativ.

CV

 Vedinas Verginia Associate Member (2014)

Professor, Ph.D., tenured teacher at the Faculty of Law, Bucharest, adviser to the Court of Accounts of Romania, with the rank of Secretary of State.

Areas of expertise: law; public law; administrative law.

Secţia X – Filosofie, Teologie şi Psihologie
Section X – Philosophy, Theology and Psychology

 

ALUI GHEORGHE Adrian

n. 6 iulie 1958 / b. 6 July 1958

Membru asociat (2012)

Doctor în filologie, poet, jurnalist. Profesor asociat la Facultatea de Muzică din Piatra Neamţ, filială a Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Domenii de competenţă ştiinţifică: filosofie, activitate redacţională şi publicistică. Activitate publicistică: peste 600 de articole (studii, eseuri, cronici literare, interviuri) în reviste de cultură. Membru în juriul Uniunii Scriitorilor din România.

CV

 ALUI GHEORGHE ADRIAN Associate Member (2012)

Ph.D. in philology, poet, journalist.

Areas of expertise: philosophy, editorial and publishing activity. Affiliate professor at the Faculty of Music of Piatra Neamţ, a branch of “Gheorghe Dima” Academy of Music from Cluj-Napoca. Publishing activity: more than 600 articles (studies, essays, literary criticism, interviews) in cultural journals. Member in the Jury of the Writers’ Union of Romania.

 

 

DĂNIŞOR Gheorghe

n. 15 martie 1945 / b. 15 March 1945

Membru asociat (2015)

Profesor universitar doctor.

Domenii de competenţă ştiinţifică: ştiinţe juridice, specialitatea drept.

CV

 Danisor Associate Member (2015)

Professor, Ph.D.

Areas of expertise: legal sciences, specialty law.

 

 

DRĂGHICI Marius Augustin

n. 7 august 1974 / b. 7 August 1974

Membru asociat (2011)

Cercetător ştiinţific, doctor în filosofie, la Institutul de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române.

Domenii de competenţă ştiinţifică: studii de epistemologie, filosofie kantiană, axiologie, filosofia ştiinţei şi istoria filosofiei. Activitate didactică: seminarii de filosofie kantiană şi de axiologie în cadrul Universităţii Bucureşti.

CV

Draghici Marius

 

Associate Member (2011)

Scientific researcher, Ph.D. in philosophy, at “C. Rădulescu-Motru” Institute of Philosophy and Psychology of the Romanian Academy.

Areas of expertise: epistemology studies, Kantian philosophy, axiology, philosophy of science and history of philosophy. Teaching activity: Kantian philosophy and axiology seminars at the University of Bucharest.

GEORGESCU Nicolae

n. 6 septembrie 1950 / b. 6 September  1950

Membru asociat (2011)

Profesor universitar doctor, istoric literar, filolog, eminescolog.

Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetarea operelor lui Mihai Eminescu.

CV

 

 

 

 

 Georgescu Associate Member (2011)

Professor, Ph.D., literary historian, philologist, specialist in Eminescu’s work.

Areas of expertise: analysis of Mihai Eminescu’s work.

 

 

NAGÂŢ Gabriel Marius

n. 13 septembrie 1958 / b. 13 September  1958

Membru asociat (2011)

Cercetător ştiinţific, doctor în filosofie, la Institutul de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române.

Domenii de competenţă ştiinţifică: studii şi cercetări sociologice [despre utopia televiziunii perfecte; mediatizarea agenţilor politici prin jurnalele de televiziune; monitorizarea reflectării vieţii politice în emisiunile posturilor TV].

CV

 Nagat Associate Member (2011)

Scientific researcher, Ph.D. in philosophy, “C. Rădulescu-Motru” Institute of Philosophy and Psychology of the Romanian Academy.

Areas of expertise: sociological studies and researches [On the Perfect Television Utopia; Publicising Political Agents through TV News; Monitoring the Airing of Political Life in TV Broadcasts].

 

 

NEACŞU Ion

n. 25 decembrie 1945 / b. 25 December 1945

Membru asociat (2015)

Profesor universitar dr, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

Domenii de competenţă ştiinţifică: reforma educaţională; curriculum – dezvoltare curriculară; psihologie educaţională; teorie şi practici în consilierea învăţării; psihopedagogia antrenamentului creativ; managementul resurselor umane; managementul calităţii; selfmanagement; managementul inovaţiei; coordonare programe/proiecte de cercetare; psihopedagogie sportivă; didactici moderne aplicate; e-learning.

CV

 Neacsu Ion Associate Member (2015)

Professor, Ph.D., University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences.

Areas of expertise: educational reform; curriculum – curricular development; educational psychology; theory and practice in learning counselling; psycho-pedagogy in creative training; human resources management; quality management; self-management; innovation management; coordination of programmes/research projects; sport psycho-pedagogy; modern applied teaching methods; e-learning.

 

 

Secţia XI – Ştiinţe Istorice şi Arheologice
Section XI – Historical and Archaeology Sciences

 

 

BOCŞAN Nicolae

n. 24 septembrie 1947 / b. 24 September  1947

Membru asociat (2014)

Profesor universitar doctor, Cluj-Napoca.

Specializare: istoria modernă a României şi universală.

Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria culturii; istoria relaţiilor internaţionale în epoca modernă; istoria Bisericii.

 Bocsan Nicolae Associate Member (2014)

Professor, Ph.D., Cluj-Napoca.

Specialisation: modern history of Romania and the world.

Areas of scientific competence: history of culture; history of international relations in the modern era; history of the Church.

 

 

 

BOLOVAN Ioan

n. 11 august 1962 / b. 11 August 1962

Membru asociat (2015)

Profesor universitar doctor, Cluj-Napoca.

Specializare: istoria modernă a României şi universală, demografie istorică.

Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria Transilvaniei, istoria Primului Război Mondial, evoluţia populaţiei.

 Bolovan Ion Associate Member (2015)

Professor, Ph.D., Cluj-Napoca.

Specialisation: modern history of Romania and the world, historical demography.

Areas of scientific competence: history of Transylvania, history of World War II, evolution of the population.

 

 

 

 

CIORBEA Valentin

n. 12 octombrie 1946 / b. 12 October  1946

Membru asociat (2015)

Profesor universitar doctor, Constanţa.

Specializare: istorie modernă şi contemporană a României şi universală.

Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria marinei, istoria militară, istoria Dobrogei.

 Ciorbea Valentin Associate Member (2015)

Professor, Ph.D., Constanţa.

Specialisation: modern and contemporary history of Romania and the world.

Areas of scientific competence: history of the navy, military history, history of Dobrogea.

CLIVETI Gheorghe

n. 23 aprilie 1952 / b. 23 April 1952

Membru asociat (2015)

Profesor universitar doctor, Iaşi.

Specializare: istoria modern a românilor, istoria Europei.

Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria relaţiilor internaţionale, istoriografie, instituţii, curente politice.

 Cliveti Gheorghe Associate Member (2015)

Professor, Ph.D., Iaşi.

Specialisation: Romania’s modern history, history of Europe.

Areas of scientific competence: history of international relations, historiography, institutions, political trends.

 

 

 

 

 

CRISTACHE Gheorghe

n. 11 octombrie 1928 / b. 11 October  1928

Membru asociat (2008)

Militar, istoric, publicist, Bucureşti.

Specializare: istorie şi teorie militară.

Domenii de competenţă ştiinţifică: personalităţi politice şi militare, medalistică, istoriografie.

 Cristache Gheorghe Associate Member (2008)

Military, historian, journalist, Bucharest.

Specialisation: military history and theory.

Areas of expertise: Political and military personalities, medals, historiography.

 

 

 

 

DAMEAN Sorin-Liviu

n. 18 mai 1968 / b. 18 May 1968

Membru asociat (2012)

Profesor universitar doctor, Craiova.

Specializare: istoria modernă a României.

Domenii de competenţă ştiinţifică: relaţii internaţionale, diplomaţie, instituţii, partide politice.

 Damean Sorin Associate Member (2012)

Professor, Ph.D., Craiova.

Specialisation: modern history of Romania.

Areas of expertise: international relations, diplomacy, institutions, political parties.

 

DRECIN Mihai-Dorin

n. 11 noiembrie 1944 / b. 11 November 1944

Membru asociat (2012)

Profesor universitar doctor, Oradea.

Specializare: istoria contemporană a României.

Domenii de competenţă ştiinţifică: relaţii internaţionale, istoria economiei naţionale a României, sistemul bancar.

 Drecin Mihai Associate Member (2012)

Professor, Ph.D., Oradea.

Specialisation: contemporary history of Romania.

Areas of expertise: international relations, history of Romanian economy, the banking system.

 

 

 

 

 

DUMITRESCU Horia

n. 24 august 1949 / b. 24 August 1949

Membru asociat (2010)

Muzeograf, doctor în istorie, Focşani.

Specializare: istoria modernă şi contemporană, universală şi naţională, muzeografie.

Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria celui de-al Doilea Război Mondial; istoria relaţiilor internaţionale, managementul muzeelor.

Dumitrescu Horia

 

Associate Member (2010)

Curator, PhD in history, Focşani.

Specialisation: universal and national modern and contemporary history, museology.

Areas of expertise: history of World War II; history of international relations, management of museums.

 

 

 

 

FLORESCU Elena

n. 20 mai 1938 / b. 12 May 1938

Membru asociat (2007)

Dr. Etnograf, muzeograf, Piatra Neamţ.

Specializare: muzeografie şi etnografie.

Domenii de competenţă ştiinţifică: cultura populară, materială şi spirituală din judeţele Neamţ şi Bacău.

 Florescu Elena Associate Member (2007)

Ph.D., ethnographer, curator, Piatra Neamţ.

Specialisation: museology and ethnography.

Areas of expertise: popular, material and spiritual culture from Neamţ and Bacău counties.

 

 

JIPA Rotaru

n. 28 aprilie 1941 / b. 28 April 1941

Membru asociat (2012)

Profesor universitar doctor, Bucureşti.

Specializare: istoria modernă şi contemporană a României, istorie militară.

Domenii de competenţă ştiinţifică: istoria primului şi a celui de-al Doilea Război Mondial, istoria marinei militare.

 Jipa Rotaru Associate Member (2012)

Professor, Ph.D., Bucharest.

Specialisation: modern and contemporary history of Romania, military history.

Areas of expertise: history World War I and II, history of military navy.

 

 

 

 

MITREA Ioan

n. 4 aprilie 1937 / b. 4 April 1937

Membru asociat (2011)

Profesor universitar doctor, Bacău.

Specializare: arheologie, istoria veche a românilor şi universală.

Domenii de competenţă ştiinţifică: arheologia Moldovei, aşezările din sec. VI-IX, istoriografie.

 Mitrea ion Associate Member (2011)

Professor, Ph.D., Bacău.

Specialisation: archaeology, ancient history of Romanians and the world .

Areas of expertise: archaeology of Moldavia, settlements of the 6th-9th centuries, historiography.

 

 

 

 

RETEGAN Mihai

n. 17 mai 1950 / b. 17 May 1950

Membru asociat (2014)

Profesor universitar doctor, Bucureşti.

Specializare: istoria contemporană a românilor şi universală.

Domenii de competenţă ştiinţifică: Primul şi cel de-al Doilea Război Mondial, istoria relaţiilor internaţionale, istoria comunismului.

 Retegan Mihai Associate Member (2014)

Professor, Ph.D., Bucharest.

Specialisation: contemporary history of Romanians and the world.

Areas of scientific competence: World War I and II, history of international relations, history of communism.

 

 

ŢURLEA Petre

n. 17 iunie 1947 / b. 17 June 1947

Membru asociat (2014)

Profesor universitar doctor, Ploieşti.

Specializare: istoria contemporană a României.

Domenii de competenţă ştiinţifică: viaţa politică, relaţii internaţionale, al Doilea Război Mondial, istoriografie.

 Turlea Petre Associate Member (2014)

Professor, Ph.D., Ploieşti.

Specialisation: contemporary history of Romania.

Areas of scientific competence: political life, international relations, World War II, historiography.

 

 

Secţia XII – Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei * Section XII – Information and Technology Sciences

 

DOBRESCU Radu

n. 11 ianuarie 1946 / b. 11 January 1946

Membru asociat (2015)

Profesor universitar, doctor, inginer,  Universitatea Politehnica Bucureşti.

Domenii de competenţă ştiinţifică: prelucrarea semnalelor şi mesajelor – echipamente numerice de prelucrare de semnal, proceduri de achiziţie şi prelucrare primară a datelor de proces, procesare paralelă. Transmiterea datelor şi telecomunicaţii: teoria informaţiei, proceduri de recepţie optimală, prelucrare şi transmisie de imagini, comunicaţii pe canale fără fir.

CV

 Dobrescu Radu Associate Member (2015)

Professor, Ph.D., engineer, Politehnica University of Bucharest.

Areas of expertise: processing of signals and messages –  digital equipment for signal processing, data acquisition  and  processing methods, parallel processing. Data transmission and telecommunications: information theory, procedures for optimal reception, processing and transmission of images, wireless communication channels.

 

 

Secţia XIII – Ştiinţe Militare * Section XIII – Military Sciences

 

CALOPĂREANU Gheorghe

n. 29 septembrie 1962 / b. 29 September  1962

Membru asociat (2014)

Colonel, prof. univ. dr.

Domenii de competenţă ştiinţifică: logistică militară, psihopedagogie, management organizaţional şi planificarea resurselor de apărare, proceduri logistice utilizate în NATO, mobilizarea resurselor de apărare, planificarea şi organizarea acţiunilor militare multinaţionale întrunite; planificarea operaţiilor bazate pe efecte în coaliţiile militare actuale;

CV

 Calopareanu Gheorghe Associate Member (2014)

Colonel, Professor, Ph.D.

Areas of expertise: Military logistics, psycho-pedagogy, organisational management and planning of defence resources, logistic procedures used in NATO, mobilisation of defence resources, planning and organising joint multinational military actions; planning of effects-based operations in current military coalitions.

 

 

 

DUMITRU Daniel

n. 1 iulie 1964 / b. 1 July 1964

Membru asociat (2014)

Colonel, prof. univ. dr.

Domenii de competenţă ştiinţifică: conducerea, comanda şi controlul structurilor militare; rolul acestora în diferite situaţii;  preocupările din cadrul Forţelor Terestre privind participarea la rezolvarea problemelor esenţiale ale mediului strategic şi de securitate actuală;  consecinţele procesului de transformare al Alianţei NATO; lupta împotriva terorismului, zonele de conflict şi cele de influenţă etc.

CV

 Dumitru Daniel Associate Member (2014)

Colonel, Professor, Ph.D.

Areas of expertise: leadership, command and control of military structures; their role in different situations; concerns of Land Forces about the participation in solving the key issues of the strategic environment and current security; consequences of the transformation of the NATO Alliance; the fight against terrorism, conflict and influence zones, etc.

 

 

 

 

GROSARU Florin-Eduard

n. 12 octombrie 1970 / b. 12 October  1970

Membru asociat (2015)

Colonel conf. univ. dr.

Domenii de competenţă ştiinţifică: management public-privat, dreptul muncii, drept constituţional, tehnica operaţiunilor bancare.

CV

 

 Grosaru Florin-Eduard Associate Member (2015)

Colonel Associate Professor, Ph.D.

Areas of expertise: public-private management, labour law, constitutional law, technique of banking operations.

 

 

 

MUNTEANU Anatol

n. 16 iulie 1948 / b. 16 July 1948

Membru asociat (2015)

Colonel (r), conf. univ. dr. ing., istoric militar.

Domenii de competenţă ştiinţifică: tehnologii industriale, publicistică, memorialistică, istoria războaielor moderne din fosta URSS.

 CV

 

 Munteanu Aanatol Associate Member (2015)

Colonel (r), Assoc. Prof. Ph.D. eng., Military historian.

Areas of scientific competence: industrial technologies, journalism, memoirs, history of modern wars in the former USSR.

 

 

 

 

 

 

PETRACHE Costinel

n. 9 mai 1953 / b. 9 May 1953

Membru asociat (2007)

Colonel (r), doctor în ştiinţe militare.

Domenii de competenţă ştiinţifică: management şi administraţie şcolară; apărarea naţională materializată conceptual şi acţional în doctrinele politice din România, în perioada contemporană; geopolitică, geostrategie şi securitate internaţională. Jurnalism şi ştiinţele comunicării; studii şi eseuri pe teme militare; poezie.

CV

Petrache Costinel

 

Associate Member (2007)

Colonel (r), Ph.D. in military sciences.

Areas of expertise: management and administration of schools; national defence materialised conceptually and factually in Romania’s political doctrines in the contemporary period; geopolitics, geostrategy and international security. Journalism and communication sciences; studies and essays on military topics; poetry.

 

 

 

 

SCRIECIU Liviu

n. 9 august 1957 / b. 9 August 1957

Membru asociat (2007)

General de brigadă, prof. univ. dr. asociat, conducător de doctorat.

Domenii de competenţă ştiinţifică: artă militară, psihopedagogie, securitate şi apărare naţională; logistica grupărilor de forţe la început de secol şi mileniu; mentenanţa tehnicii militare; pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor militare în noul context geopolitic şi geostrategic mondial.

CV

 Scrieciu Liviu Associate Member (2007)

Brigadier General, Affiliate professor, Ph.D., Ph.D. coordinator.

Areas of expertise: Generalship, psycho-pedagogy, security and national defence; logistics of groups of forces at the beginning of the century and millennium; maintenance of military equipment; preparation and conduct of military actions in the new world geopolitical and geostrategic context.

 

 

 

TOPOR Sorin

n. 5 aprilie 1965 / b. 5 April 1965

Membru asociat (2015)

Comandor, Prof. univ. dr.

Domenii de competenţă: războiul electronic, apărare împotriva terorismului.

CV

 Topor Sorin Associate Member (2015)

Commander, Professor, Ph.D.

Areas of expertise: electronic war, defence against terrorism.

 

 

 

 

 

ŢICAL Marius

n. 28 mai 1965 / b. 28 May 1965

Membru asociat (2014)

Prof. univ. dr., conducător de doctorat.

Domenii de competenţă: combaterea crimei organizate-antidrog, crima organizată şi terorismul, combaterea traficului de droguri, combaterea traficului de persoane şi managementul protecţiei martorilor.

CV

 Tical Marius Associate Member (2014)

Professor, Ph.D., Ph.D. coordinator.

Areas of expertise: fight against organised crime, antidrug, organised crime and terrorism, fight against drug trafficking, combating human trafficking and witness protection management.